Мітки: спостереження

Ден­ні хащі Обо­ло­ні вра­жа­ють сво­єю кла­си­чні­стю. Струн­кі ряди одна­ко­вих 9‑поверхівок, біля під’їздів — лаво­чки, на лаво­чках хто? Пра­виль­но, ті самі бабуль­ки. Кла­си­чні напів­гні­здо­ві істо­ти, які мало чим від­рі­зня­ю­ться одне від одно­го. Де не прой­деш, чутно одна­ко­ві роз­мо­ви: «Ой, Іва­нов­на, я вчо­ра так упа­ла, так упа­ла…»

Але най­більш улю­бле­не місце тако­го типа­жу я про­хо­джу, коли йду в гості до сво­їх хоро­ших това­ри­шів. Там у дво­рах є така собі заго­род­ка (типу тієї, у якій у нас у Сан­жа­рах кури гуля­ють), обса­дже­на дерев­ця­ми й лаво­чка­ми. У хоро­шу пого­ду на цьо­му малень­ко­му ква­дра­ти­ку спо­сте­рі­га­є­ться до деся­тка бабу­льок. Збо­ку, поки не при­ди­ви­ти­ся, зда­є­ться, що ясіль­ну гру­пу виве­ли вигу­ля­ти­ся.

І прав­да, Обо­лонь — це запо­від­ник бабу­льок.

Мітки: ,

Чита­н­ня попу­ляр­не в метро. Засік кіль­кох людей то з КПК, то з мобіл­кою, то зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ним девай­сом, а також двох дів­чат з потер­ти­ми кни­га­ми. Одну навіть іден­ти­фі­ку­вав – Вла­ди­мир Успен­ский «Тай­ный сове­тник вождя» (я її читав).

P. S. При­йшов до гур­то­жи­тку і офі­гєл – з две­рей нагло здер­та гол­ланд­ська емблем­ка «STUDENT» (спа­док від магі­стрів) і наш номер, нато­мість на всіх кім­на­тах пові­си­ли листо­чки з одна­ко­во­шри­фто­ва­ни­ми номе­ра­ми. Що вони хті­ли цим ска­за­ти? Люто здер той номер і пові­сив свій. Хочу жити у кім­на­ті, а не в каме­рі.

Мітки: , ,

Гар­нень­ка дів­чи­на №1: Лью­іс Кер­рол «Али­са в зазер­ка­лье». Видно, що читає про себе вдум­ли­во і по ролях – мор­щи­ться, смі­є­ться, диву­є­ться.

Гар­нень­ка дів­чи­на №2: Юрій Андру­хо­вич. На жаль, що саме, не роз­гле­дів.

Жіно­чка: якась фігня з пси­хо­ло­гії.

Лисий дяде­чко: сві­жа газе­та, чер­го­ві полі­ти­чні побре­хень­ки.

Отак. Далі буде :).

Мітки: , ,