Мітки: спогади

Ори­гі­нал.

Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року.

Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз слу­хаю. Тому зне­се­н­ня саме цьо­го Іллі­ча мене осо­бли­во зачі­пає.

Мітки: , , , , ,

Поду­ма­ти тіль­ки, Ліну­ксом я займа­ю­ся вже біль­ше деся­ти років. Я до сих пір пам’ятаю від­да­ні мені «на погра­ти­ся» диски з Red Hat 7.2. Ммм, як же то було ціка­во й незро­зумі­ло =). Не див­но, що прин­цип «just for fun» спра­цю­вав. І досі пра­цює. І пере­ріс у про­фе­сію.

А ще я май­же вісім років без дуал­бу­та. Той вечір також добре пам’ятаю. Там була SuSE 9.2, і спо­кій­ний голос тоді ще живо­го Бура­че­ка по теле­фо­ну гово­рив мені, що все буде добре.

Усе буде добре.

Мітки: ,

Читаю про під­зем­ні недо­бу­до­ва­ні тоне­лі тут.

P.S. Чомусь зга­да­ло­ся, що у дитин­стві, ще коли за роз­кла­дом від­клю­ча­ли сві­тло, любив ці тем­ні вечо­ри, лам­пу під сте­лею на кухні від авто­мо­біль­но­го аку­му­ля­то­ра і сма­же­ну кар­то­плю за фір­мо­вим реце­птом без цибу­лі.

Мітки: ,

Про­сто зга­да­ло­ся…

На випу­скний Іра попро­си­ла в мене мій піджак, типу їй було холо­дно, а потім, коли ми поча­ли зустрі­ча­ти­ся, вона ска­за­ла, що попро­си­ла піджак тіль­ки для того, аби я її про­вів додо­му.

Отак :).

Мітки: ,