Мітки: спека

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд.

Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми.

Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна.

P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц нема, є лише лист в lkml і при­хо­ва­ні тар­бол­ли на ftp. Зате нови­ни вже запов­не­ні звіс­ткою про реліз. Вла­сне, я ска­чав, ском­пі­лив і є тепер задо­во­ле­ним, бо ж 3D тепер паше як тре­ба, та ще і пере­ми­ка­н­ня режи­мів на рів­ні ядра пра­цює на ура.

Мітки: , , ,

Наре­шті жар­ко.

Щой­но при­йшов із гульок, бачи­ли­ся з паном Михаль­чу­ком (одно­кла­сник), були і на Кон­тра­кто­вій, хава­ли піцу, потім на Хре­ща­ти­ку про­гу­ля­ли­ся, і на Май­да­ні (там до сих пір пала­тки, їм не набри­дло?).

Купив собі зна­чка у вигля­ді укра­їн­сько­го пра­по­ра. Тепер гор­жу­ся.

Мітки: , ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці.

А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на.

Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність і нові фічі. От лише для ново­го ворд­пре­са хоче­ться понов­ле­ну лока­лі­за­цію. Так ніхто не спі­шить її роби­ти, а само­му влом дофі­га пере­кла­да­ти. Поче­каю, ста­ра теж зго­ди­ться.

Мітки: , ,

Під кінець літа при­жа­ри­ло і не від­пу­скає уже який день…

Іри­шка чимось отра­ви­ла­ся :(. Сьо­го­дні блі­да, немі­чна, і вза­га­лі… А після­обід поїха­ла в Яре­ськи. Зав­тра­шньо­го дня при­їде.

Виклик так і не при­йшов.

Мітки: ,

Ми вчо­ра таки вигра­ли з рахун­ком 9:1, але чесно кажу­чи, наші гра­ли хрі­но­во, якби реа­лі­зу­ва­ти всі момен­ти, то було б 15:1. А то і 20.

Зно­ву жа-а-а-а-арко. Скіль­ки можна?

Мітки: ,

Нічо так поси­ді­ли в Колі. Навіть дуже так нічо­го.

Зно­ву сьо­го­дні жар­ко! Скіль­ки можна? На кого Сон­це таке зле, що гото­ве спа­ли­ти к чор­там соба­чим все живе? Чи не на мене нена­ро­ком? А я в домі­ку :-P.

Напи­сав про­гу для обчи­сле­н­ня кіль­ко­сті про­стих мно­жни­ків для чисел. Он, пра­цює зараз. Дру­гий міль­йон обра­хо­вує. На C писав!

Зре­штою, при­їха­ли всі диски, які я зака­зу­вав. Навть Дебі­ан тепер є фіналь­ний. Як руки дійдуть — понов­лю­ся.

Ммммм… ну що ще… Вла­сне, все.

Дяка Свя­то­му Патрі­ку за те, що зав­тра вихі­дний.

Мітки: , ,

Немо­жли­во вийти надвір. Пече так, як зда­є­ться не пекло ніко­ли, ну хіба що в Кар­па­тах того року, як я їздив на роз­ко­пки.

Трин­дець.

Зно­ву дово­ди­ться сиді­ти цілий день у хаті. Про­сто немо­жли­во. А ще я ходжу в шко­лу і сиджу в кла­сах у самий роз­пал аццько­го пекла.

Вла­сне, зно­ву під­би­ває напи­са­ти щось неве­ли­ке, але фун­да­мен­таль­не, хоча та ідея, яку я зараз поти­хень­ку маю, ніку­ди не годя­ща.

Та і музи нема.

Мітки: ,

Зате ми вигра­ли зма­га­н­ня. І їде­мо в Пол­та­ву на обла­сні в субо­ту.

Зараз буду роз­по­чи­на­ти пере­но­си­ти ще один сайт.

Мітки: , ,

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє.

При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка.

Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас влі­тку :).

Ще щось хотів ска­за­ти… Ладно, зга­даю — допи­шу.

Мітки: , ,

Зло:

  • схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло;
  • інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться;
  • на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів;
  • надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!;
  • і вза­га­лі… :).

Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи вже злив.

Бано­чне "Чер­ні­гів­ське Біле" — руль­на шту­ка.

Вза­га­лі, диву­ю­ся з того, що зав­тра неді­ля. Пев­но, у мене дав­но не було віль­ної субо­ти.

Дочи­тав Ефре­мо­ва "Час быка". Вра­же­н­ня­ми діли­ти­ся не хочу, хоча вони ціл­ком пози­тив­ні. Я б навіть ска­зав, ця кни­га спра­ви­ла на мене вра­же­н­ня не мен­ше, ніж "Лезвие бри­твы", і вже точно НАБАГАТО біль­ше вра­же­н­ня, ніж усі кни­ги шкіль­ної про­гра­ми разом взя­ті.

Почав чита­ти збір­ник радян­ської фан­та­сти­ки 50‑х — 70‑х років. Зно­ву ж таки, мабуть в міні­стер­стві осві­ти ніфі­га не зна­ють і не розу­мі­ють. От саме ці кни­ги і тре­ба вклю­ча­ти до шкіль­ної про­гра­ми, а не усі­ля­кий хлам. Ет, що каза­ти…

Живу.

P.S. Ллю тре­тю mp3-ху.

P.P.S. Дяка і шана роз­ро­бни­кам WordPress'а за те, що вту­ли­ли авто­збе­рі­га­н­ня чер­не­ток. А то б дове­ло­ся писа­ти зано­во.

Мітки: , , ,