Мітки: сни

Я тебе зно­ву зустрів у сво­їх снах. Тіль­ки цьо­го разу ти, зав­жди весе­лий згу­сток щастя, про­сто сиді­ла в інва­лі­дно­му віз­ку, про­сто диви­ла­ся пусти­ми очи­ма на мене і про­сто каза­ла, що жити тобі зали­ши­ло­ся всьо­го кіль­ка міся­ців. Отак про­сто. Від роз­па­чу я був гото­вий кри­ча­ти, …

Сни Read More »

Мітки:

Ти мені насни­ла­ся вдру­ге. Я тобі, пев­но, про пер­ший раз навіть і не про­бу­вав роз­ка­за­ти. Але вдру­ге… повтор нео­чі­ку­ва­ний. Чи очі­ку­ва­ний. При­найм­ні, він не випад­ко­вий. Пер­ший раз ти була у сво­є­му сіро­му све­трі і, мру­жа­чись, гри­зла яблу­ко. Я до тебе піді­йшов і про­сто поці­лу­вав. …

Ти Read More »

Мітки:

Я мало коли можу при­га­да­ти свої сни, але таке без­глу­здя, яке мені насни­ло­ся сьо­го­дні вно­чі, забу­ти важ­ко. Суть у тому, що яко­гось дива біля теле­ве­жі на Доро­го­жи­чах запу­ска­ли раке­то­но­сій із шат­тлом на бор­ту. Не знаю, з якої квар­ти­ри в мене був вид на …

Сни Read More »

Мітки: ,

І зно­ву сни­ла­ся Ірка… як вона повер­ну­ла­ся… дій­ство було на якійсь кон­фе­рен­ції (вза­га­лі див­но) десь чи в КПІ, чи в чомусь поді­бно­му. Над­то силь­но я до неї прив’язався… і заци­клив­ся…

Мітки:

Пари поча­ли­ся о 12:20, а закін­чи­ли­ся рів­но о 20:09. Не ска­жу, що це було так вже і важ­ко, все-таки виспав­ся перед тим, але непри­єм­но. Не так має йти навча­н­ня в пер­шу змі­ну, хай би і свя­та. Вно­чі сни­ла­ся Ірка, начеб­то, вона до мене повер­ну­ла­ся, і було чомусь …

Вку­сно­сті Read More »

Мітки: , ,

Чехія, наш час. Цер­ква біля краю обри­ва, вни­зу кві­ту­чі сади, буди­но­чки. Ходять люди. Я з Коли­бен­ком іду від цер­кви вбік обри­ву поми­лу­ва­ти­ся кра­є­ви­да­ми. – Вов, куди поїде­мо, у *** аббат­ство чи Транс­іль­ва­нію? – Зва­жа­ю­чи на те, що нас чека­ють, то, мабуть, …

Сон Read More »

Мітки: ,

Мені зно­ву поча­ли сни­ти­ся сни. Вже кіль­ка днів під­ряд, яскра­ві, кольо­ро­ві, наси­че­ні, вра­жа­ю­чі… але тупі. В одно­му — пан Кар­на­ух, який варить само­гон на парі, в іншо­му я спі­зню­ю­ся на поїзд з дому в Київ. Все зав'язано на уні­вер­си­тет. Нічо­го раді­сно­го, насправ­ді, нема. Тим­ча­со­вий від­по­чи­нок …

Сни Read More »

Мітки: ,

На Зем­лю напа­ли мар­сі­а­ни. Ми їх вби­ва­ли чіпса­ми. Роби­ли запар­ку з чіпсів і поли­ва­ли їх звер­ху. Чіпси ледь зна­йшли. І то вони якість губ­ча­сті, на пали­чки куку­ру­дзя­ні схо­жі, і сіру­ва­ті. Чи жов­ті… Пам'ятаю вули­цю… Вули­ця, від пере­хре­стя по пра­вій сто­ро­ні кафе. Кам'яні будів­лі і доро­ги. …

Сон Read More »

Мітки: ,