Мітки: серіали

Y Gwyll, або Hinterland, — такий собі похму­рий дете­ктив­ний сері­ал родом з Уель­су. У ньо­му май­же ніхто ніко­ли не посмі­ха­є­ться, бага­то не гово­рить, зна­чна части­на сцен зня­та в напів­тем­ря­ві (а що ви дума­ли зна­чить «y gwyll» уель­ською? сутін­ки ж), а сон­це якщо і з’являлося в кадрі, …

Hinterland Read More »

Мітки:

Жит­тя зухва­ло під­но­сить хитрі та дрі­бні неспо­ді­ван­ки, але про це колись потім, може за кіль­ка тисяч років. Наре­шті закін­чив диви­ти­ся сері­ал за моти­ва­ми кни­ги Вуд­ха­у­за «Дживс і Вустер». Кни­гу мені реко­мен­ду­ва­ла одна добра зна­йо­ма, але зва­жа­ю­чи на і так задов­гий пото­чний спи­сок …

Анон­си Read More »

Мітки: ,

Хочу пора­ди­ти два. Пер­ший — бри­тан­ський «Шер­лок». Я не думав, що він такий кла­сний. А він кла­сний. Дру­гий — «Cosmos: A SpaceTime Odyssey». 13 серій космо­су, фізи­ки й філо­со­фії. Непе­ре­вер­ше­но.

Мітки:

Учо­ра доди­вив­ся Firefly («Сві­тля­чок»). Дуже які­сний сері­ал, жаль тіль­ки, що так мало епі­зо­дів. Якщо ціка­во, жанр — космі­чний вестерн. Гумор хоро­ший, не нудно (ета­лон нудя­ті­ни, зда­є­ться, — це остан­ні сезо­ни Стар Трек: Воя­джер), сим­па­ти­чний борт­ме­ха­нік (це важли­во; борт­ме­ха­нік має бути …

Сері­а­ли Read More »

Мітки: ,

П’ятисезонна епо­пея «Кван­то­во­го ска­чка» успі­шно завер­ши­ла­ся для мене. Зві­сно, оста­н­ня серія вияви­ла­ся най­кра­щою, такою, зара­ди якої потрі­бно було диви­ти­ся біль­ше сотні інших серій. Насту­пний сері­ал поки не вибрав, на мене ще чека­ють бага­то­се­рій­ні філь­ми «Тол­стые» і «Есе­нин».

Мітки: ,

Оста­н­ня серія 2‑го сезо­ну най-най. Кля­ті бур­жуї все най­кра­ще зали­ша­ють насам­кі­нець. Ну нічо­го, попе­ре­ду ще три сезо­ни. Таки потра­пив із дів­ча­та­ми в Нацму­зей істо­рії. Коли­бен­ко — чудо­вий екс­кур­со­вод :).

Мітки: ,

Доди­вив­ся всі суча­сні зйом­ки «Гала­кти­ки», тепер думаю, чи вар­то диви­ти­ся ори­гі­наль­ну поста­нов­ку 1978-го року. Мабуть, вар­то, але потім. Зараз пла­ную осво­ї­ти «Вави­лон 5». Всту­пний фільм уже поди­вив­ся — зов­сім інший все­світ, до яко­го тре­ба зви­ка­ти. Але для поча­тку непо­га­но. До …

Зно­ву про сері­а­ли Read More »

Мітки: , , , ,

Доди­вив­ся «Зоря­ний крей­сер "Гала­кти­ка"» — суча­сний сері­ал — неймо­вір­на соці­аль­щи­на, аж про­бра­ло. Пев­но, якраз соці­аль­ною скла­до­вою пере­вер­шує і Стар Трек, і Стар­гейт разом узя­ті. Хоча, насправ­ді, ці речі не можна порів­ню­ва­ти, бо Стар* тяжіє до нау­ко­вої, а в «Гала­кти­ці» крім гіпер­дви­гу­нів, вла­сне, і нема …

Про сері­а­ли Read More »

Мітки: , ,

Бага­то­се­зон­ну епо­пею Стар Тре­ка (абсо­лю­тно все, крім муль­ти­ків) завер­ше­но. Я в захва­ті.

Мітки: , ,