Мітки: серіали

Y Gwyll, або Hinterland, — такий собі похму­рий дете­ктив­ний сері­ал родом з Уель­су. У ньо­му май­же ніхто ніко­ли не посмі­ха­є­ться, бага­то не гово­рить, зна­чна части­на сцен зня­та в напів­тем­ря­ві (а що ви дума­ли зна­чить «y gwyll» уель­ською? сутін­ки ж), а сон­це якщо і з’являлося в кадрі, то я про це отак від­ра­зу і не зга­даю.

Але, незва­жа­ю­чи на таку похму­рість, це шедевр. Тут пре­кра­сно все: акто­ри (одна тіль­ки мімі­ка Маред чого вар­тує), музи­ка (за неї вза­га­лі тре­ба пам’ятник при­жит­тє­вий ком­по­зи­то­ру поста­ви­ти), неор­ди­нар­ний сюжет, уель­ські пей­за­жі, коло­рит місце­во­сті. Це тво­рі­н­ня виграє, не буду­чи рімей­ком летю­чих сві­тло­вих мечів. Це — якість.

o-HINTERLAND-570

Зараз досту­пні пов­ні два сезо­ни плюс між­се­зон­ний фільм-бонус. Пер­ший сезон і фільм я дивив­ся в пере­кла­ді з англій­ським ори­гі­на­лом (до речі, усі сце­ни зня­ті дві­чі: уель­ською і англій­ською мова­ми; істе­рія нав­ко­ло зако­ну ківа­ло­ва-колі­сні­чен­ка неві­до­ма суво­рим дяде­чкам із Кар­діф­фа). Дру­гий сезон дивив­ся в ори­гі­на­лі уель­ською з англій­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Оби­два сезо­ни можна зна­йти, доклав­ши неве­ли­ких зусиль.

y-gwyll-hinterland

Хочу ще, але гово­рять, що тре­тій сезон буде аж у 2017-му.

Мітки:

Жит­тя зухва­ло під­но­сить хитрі та дрі­бні неспо­ді­ван­ки, але про це колись потім, може за кіль­ка тисяч років.

Наре­шті закін­чив диви­ти­ся сері­ал за моти­ва­ми кни­ги Вуд­ха­у­за «Дживс і Вустер». Кни­гу мені реко­мен­ду­ва­ла одна добра зна­йо­ма, але зва­жа­ю­чи на і так задов­гий пото­чний спи­сок книг, я вири­шів поди­ви­ти­ся при­бли­зну екра­ні­за­цію поча­тку 90‑х років. Сері­ал сам по собі милий і невин­ний, із тон­ким англій­ським гумо­ром, але 4‑й сезон був явно зай­вим, оскіль­ки пішли неці­ка­ві повто­ри схо­жих сюже­тів. Це тро­хи зіпсу­ва­ло загаль­не вра­же­н­ня. Кни­гу не читав, але, думаю, у ній тако­го нема.

Допи­сую скри­пто­ва­ну обгор­тку над iproute2 для про­сто­го й розум­но­го шей­пін­га тра­фі­ку на само­ро­бних ліну­ко­вих мар­шру­ти­за­то­рах. Може, ско­ро поді­лю­ся. Пара­лель­но йде один ціка­вий сішний про­ект IP-теле­фо­нії, але про це, мабуть, також потім, бо тре­ба добря­че тесту­ва­ти й вили­зу­ва­ти код.

У чер­не­тках лежить гото­ве попов­не­н­ня збір­ки «Сон­це». Також ско­ро викла­ду.

Мітки: ,

Хочу пора­ди­ти два.

Пер­ший — бри­тан­ський «Шер­лок». Я не думав, що він такий кла­сний. А він кла­сний.

Дру­гий — «Cosmos: A SpaceTime Odyssey». 13 серій космо­су, фізи­ки й філо­со­фії. Непе­ре­вер­ше­но.

Мітки:

Учо­ра доди­вив­ся Firefly («Сві­тля­чок»). Дуже які­сний сері­ал, жаль тіль­ки, що так мало епі­зо­дів.

Якщо ціка­во, жанр — космі­чний вестерн. Гумор хоро­ший, не нудно (ета­лон нудя­ті­ни, зда­є­ться, — це остан­ні сезо­ни Стар Трек: Воя­джер), сим­па­ти­чний борт­ме­ха­нік (це важли­во; борт­ме­ха­нік має бути або хари­зма­ти­чний, як у тому ж Стар Тре­ку, або сим­па­ти­чний). Тіль­ки якась неза­кін­че­ність є, оста­н­ня серія не завер­шує сері­ал. Кажуть, є ще комі­кси, але я не люби­тель.

Мітки: ,

П’ятисезонна епо­пея «Кван­то­во­го ска­чка» успі­шно завер­ши­ла­ся для мене. Зві­сно, оста­н­ня серія вияви­ла­ся най­кра­щою, такою, зара­ди якої потрі­бно було диви­ти­ся біль­ше сотні інших серій.

promopicscottdean

Насту­пний сері­ал поки не вибрав, на мене ще чека­ють бага­то­се­рій­ні філь­ми «Тол­стые» і «Есе­нин».

Мітки: ,

Оста­н­ня серія 2‑го сезо­ну най-най. Кля­ті бур­жуї все най­кра­ще зали­ша­ють насам­кі­нець. Ну нічо­го, попе­ре­ду ще три сезо­ни.

Таки потра­пив із дів­ча­та­ми в Нацму­зей істо­рії. Коли­бен­ко — чудо­вий екс­кур­со­вод :).

Мітки: ,

Доди­вив­ся всі суча­сні зйом­ки «Гала­кти­ки», тепер думаю, чи вар­то диви­ти­ся ори­гі­наль­ну поста­нов­ку 1978-го року. Мабуть, вар­то, але потім. Зараз пла­ную осво­ї­ти «Вави­лон 5». Всту­пний фільм уже поди­вив­ся — зов­сім інший все­світ, до яко­го тре­ба зви­ка­ти. Але для поча­тку непо­га­но. До «Гала­кти­ки» повер­ну­ся, пев­но, після «Вави­ло­на».

P.S. Обро­бив усі фотки зі Льво­ва, най­ближ­чим часом викла­ду при­зна­че­ні для публі­чно­го пере­гля­ду.

Мітки: , , , ,

Доди­вив­ся «Зоря­ний крей­сер "Гала­кти­ка"» — суча­сний сері­ал — неймо­вір­на соці­аль­щи­на, аж про­бра­ло. Пев­но, якраз соці­аль­ною скла­до­вою пере­вер­шує і Стар Трек, і Стар­гейт разом узя­ті. Хоча, насправ­ді, ці речі не можна порів­ню­ва­ти, бо Стар* тяжіє до нау­ко­вої, а в «Гала­кти­ці» крім гіпер­дви­гу­нів, вла­сне, і нема нічо­го. А на честь адмі­ра­ла Ада­ми назва­но новий сер­вак.

Що диви­ти­ся далі — ще не знаю. Імо­вір­но, це будуть ста­рі вер­сії «Гала­кти­ки» та філь­ми про неї.

Мітки: , ,

Бага­то­се­зон­ну епо­пею Стар Тре­ка (абсо­лю­тно все, крім муль­ти­ків) завер­ше­но. Я в захва­ті.

Мітки: , ,