Мітки: сервер

Цей сайт також пере­їхав на новий сер­вак. Спо­ді­ва­ю­ся, я пра­виль­но нала­шту­вав DNS і nginx :).

Мітки: ,

Я тут почав екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти з новим VPS-про­­вай­де­­ром, який дає Xen HVM із нехи­ли­ми пара­ме­тра­ми за смі­шну ціну, і в яко­сті пер­шої про­бної пта­шки пере­ніс туди сайт із вір­ша­ми. Поки всю­ди не онов­ля­ться DNS-запи­­си, сайт, імо­вір­но, буде пері­о­ди­чно від­кри­ва­ти­ся то з одно­го сер­ва­ка, то

Мітки:

Оно­вив систе­му на сер­ве­рі. Зда­є­ться, все під­ня­ло­ся нор­маль­но, але якщо вини­кнуть якісь при­ко­ли, пові­дом­ляй­те, будь ласка.

Мітки: ,

Добрі люди, які зву­ться Вку­сно­Сер­вер, а також осо­би­сто tazhate виді­ли­ли мені VPS'ку. Я її назвав sarek — на честь батька Спо­ка, посла Саре­ка. Поки що на цей сер­вер робля­ться бека­пи, також там гото­вий, але не вве­де­ний в екс­плу­а­та­цію, запа­сний NS, а тро­хи зго­дом

Мітки: , ,

Нехи­ло так поко­ца­ло Ген­ту на цьо­му сер­ва­ку, аж удев від­ва­лив­ся… Тепер-то Фар заво­ру­ши­ться наре­шті швид­ше його пере­но­си­ти на інший сер­вак, тут ста­ви­ти Дебі­ан, і потім від­нов­лю­ва­ти все як було.

Мітки: , ,

Ну по-пер­ше, я помру від скром­но­сті, якщо ска­жу, що вчо­ра у мене був ДР. Окре­ме спа­си­бі хоті­ло­ся б висло­ви­ти сво­їм батькам, які його зір­ва­ли і посла­ли коту під хвіст. На про­ти­ва­гу, Іри­шка пода­ру­ва­ла фле­шку 1 Гб, а хло­пці з кім­на­ти — гар­ню­чі наву­шни­ки. Сиджу, пру­ся з музи­ки. В

Мітки: , , , ,

Я пере­ніс свій остан­ній сайт. Зараз моди­фі­кую запи­си доме­на, чекаю, поки понов­ля­ться DNS — і все. Про­ща­вай, freehostia!

Мітки:

Зате ми вигра­ли зма­га­н­ня. І їде­мо в Пол­та­ву на обла­сні в субо­ту. Зараз буду роз­по­чи­на­ти пере­но­си­ти ще один сайт.

Мітки: , ,

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє. При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка. Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас

Мітки: , ,

Ура! Наре­шті це чудо ста­ло­ся, і я отри­мав нор­маль­ний хостинг, на який буду пере­но­си­ти всі свої сай­ти. Вла­сне, сайт з вір­ша­ми вже пере­їжджає. Вели­ке спа­си­бі Farcaller'у aka Воло­ди­ми­ру Пуза­но­ву :). Після пере­не­се­н­ня сай­ту з вір­ша­ми думаю пере­не­сти всі інші. Ну, про­ща­вай ЖЖ з його

Мітки:
Top