Мітки: сервери

Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми.

Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у кон­фі­гах.

Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий жаль, гово­рить, що в nftables, зда­є­ться, поки що нема фун­кції clamp mss to pmtu, а також mangle ToS. Ну, це пере­жи­ти поки що можна.

Інші осо­бли­во­сті, начеб­то, були успі­шно прой­де­ні на пер­шо­му пере­с­ета­пле­но­му сер­ве­рі. Тепер у мене зали­шив­ся тіль­ки один бубун­то­сер­вер, але він від мене дале­ко, до того ж, не зов­сім мій, і я не знаю, чи вар­то його вза­га­лі чіпа­ти.

P.S. Я ж був на морі, і все чекаю на фотки від това­ри­шів, щоб хоч якось пока­за­ти, як воно там було.

Мітки: , ,

Ну і ще одна весе­ла кар­тин­ка на сьо­го­дні.

entropy

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу, також реаль­ний сер­вак (як і на попе­ре­дньо­му гра­фі­ку), але вже інший. Видно, що роз­мір пулу після апгрей­ду систе­ми зро­стає, а потім повер­та­є­ться до попе­ре­дньо­го зна­че­н­ня. Що хара­ктер­но, це був мінор­ний апгрейд, а мажор­но­го на гра­фі­ку не видно.

Мітки: , , ,

Єди­ний пра­виль­ний ману­ал із настро­ю­ва­н­ня munin на Убун­ті 13.04 з nginx'ом і плю­шка­ми cgi тут. Роз­ро­бни­ки munin'а запа­ри­ли лама­ти пове­дін­ку сво­го чуда.

Мітки: , , , ,

Адмі­ні­стра­то­ри люблять нази­ва­ти різні залі­зя­ки по-сво­є­му — дають їм ласка­ві жіно­чі іме­на або іме­на улю­бле­них геро­їв улю­бле­них сері­а­лів. Я також цим хво­рий, тому хочу роз­ка­за­ти про те, як нази­ва­ю­ться мої.
Read More »

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми.

Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей пері­од пра­цю­вав без пере­за­ван­та­жень і без яки­хось екс­це­сів. Як тіль­ки щось зави­сне, або дове­де­ться пере­за­ван­та­жу­ва­ти маши­ну, пока­зни­ки попли­вуть.

Мітки: , , , ,