Мітки: сервери

Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми. Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у кон­фі­гах. Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий …

Арче­сер­вер — 2 Read More »

Мітки: , ,

Ну і ще одна весе­ла кар­тин­ка на сьо­го­дні. Роз­мір ентро­пій­но­го пулу, також реаль­ний сер­вак (як і на попе­ре­дньо­му гра­фі­ку), але вже інший. Видно, що роз­мір пулу після апгрей­ду систе­ми зро­стає, а потім повер­та­є­ться до попе­ре­дньо­го зна­че­н­ня. Що хара­ктер­но, це був мінор­ний апгрейд, а мажор­но­го …

Ціка­ві дослі­ди Read More »

Мітки: , , ,

Єди­ний пра­виль­ний ману­ал із настро­ю­ва­н­ня munin на Убун­ті 13.04 з nginx'ом і плю­шка­ми cgi тут. Роз­ро­бни­ки munin'а запа­ри­ли лама­ти пове­дін­ку сво­го чуда.

Мітки: , , , ,

Адмі­ні­стра­то­ри люблять нази­ва­ти різні залі­зя­ки по-сво­­є­­му — дають їм ласка­ві жіно­чі іме­на або іме­на улю­бле­них геро­їв улю­бле­них сері­а­лів. Я також цим хво­рий, тому хочу роз­ка­за­ти про те, як нази­ва­ю­ться мої.

Мітки: , ,

Один із під­кон­троль­них мені сер­ве­рів — реаль­на залі­зя­ка, на якій нала­што­ва­но NTP. Мені як інже­не­ру теле­ко­му­ні­ка­цій, який про­слу­хав курс про син­хро­ні­за­цію, ціка­во спо­сте­рі­га­ти за таки­ми от гра­фі­ка­ми. Пока­зни­ки з часом май­же набли­жа­ю­ться до іде­аль­них. Це від­бу­ва­є­ться тому, що сер­вер за цей …

Мере­же­ва син­хро­ні­за­ція і роз­по­всю­дже­н­ня часу Read More »

Мітки: , , , ,