Мітки: сервер

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.

Мітки: , , ,

Мігра­ція з Хецне­ра на DigitalOcean завер­ши­ла­ся. Постра­жда­лі: DSPAM, який бла­го­по­лу­чно випи­ля­ли з 14.10, і тому дове­ло­ся зно­ву при­кру­чу­ва­ти SpamAssassin, а також Munin, тому що в репах лежить неро­бо­ча вер­сія (і він у прин­ци­пі запа­рив лама­ти­ся з кожним апгрей­дом; я біль­ше не хочу з ним вози­ти­ся). Систе­му моні­то­рин­гу пишу свою.

Мітки:

Я поти­хень­ку пере­їжджаю з Хецне­ра на DigitalOcean (і зара­ди еко­но­мії в тому числі). От пере­ніс блог, тому кіль­ка діб, поки схо­ди­ти­ме­ться DNS, можуть спо­сте­рі­га­ти­ся про­бле­ми.

Мітки: ,

Зав­дя­ки мега­кру­тій про­гра­мі GlobalSign із під­трим­ки opensource-про­­е­­ктів у мене тепер є wildcard SSL, і, від­по­від­но, усі мої ресур­си тепер від­да­ю­ться тіль­ки по HTTPS/SPDY 3.1. Якщо ціка­во, таке щастя мені впа­ло на голо­ву за pf-kernel.

Мітки: , ,

Здра­стє, я post-factum, і в мене на сер­ве­рах Убун­та… Ні, прав­да. Свій вибір я моти­вую дво­ма аргу­мен­та­ми: дебі­а­но­по­ді­бність; сві­жий софт. Чому не: Debian? Я б задов­бав­ся чека­ти на нові випу­ски. Зада­чі сто­ять такі, що софт потрі­бен сві­жий, а так супро­ти Деба нічо­го не маю, зві­сно. …

Дум­ки вго­лос Read More »

Мітки: ,

Уві­мкнув на про­бу чистий SSL (HTTPS) на цьо­му сай­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, нічо­го не пола­ма­ло­ся.

Мітки: , , ,

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не …

*** Read More »

Мітки: , ,

Усе, тепер інфра­стру­кту­ра пов­ні­стю на ново­му сер­ве­рі. Най­біль­шою про­бле­мою якраз виявив­ся новий munin, у яко­му пере­ро­би­ли спо­сіб малю­ва­н­ня гра­фі­ків. Поки розі­брав­ся, як його при­кру­ти­ти до nginx… А ще, крім того, ці нові малю­валь­ни­ки гра­фі­ків пада­ють за пер­шої най­лі­пшої можли­во­сті, тому дове­ло­ся вичи­сти­ти …

Пере­їзд закін­чив­ся Read More »

Мітки:

Дії щодо пере­не­се­н­ня всьо­го публі­чно­го хазяй­ства на інший хостинг уже дове­де­но до авто­ма­ти­зму. Інфра­стру­кту­ра май­же пов­ні­стю пере­їха­ла назад на Хецнер (VQ12, якщо комусь ціка­во), а я, зві­сно, цим задо­во­ле­ний. Єди­не, над чим дове­ло­ся ретель­но попра­цю­ва­ти, це MariaDB, оскіль­ки гото­вих бінар­ни­ків не …

Зно­ву про пере­їзд Read More »

Мітки:

Щось мене дістав xencon сво­ї­ми феє­ри­чни­ми глю­ка­ми. А все так добре почи­на­ло­ся. Зараз посе­ред ночі або в будь-який інший час без види­мих на то при­чин може тупо виру­би­ти­ся сер­вак, а потім застряг­ти на fsck і не забу­та­ти­ся авто­ма­ти­чно. При цьо­му по VNC можна під­кон­не­кти­ти­ся …

Про xencon Read More »

Мітки: