Мітки: свята

106 до н. э. — Гней Пом­пей Вели­кий (ум. 48 до н. э.), рим­ский вое­на­чаль­ник и нео­дно­кра­тный кон­сул респу­бли­ки. 1547 — Мигель де Сер­ван­тес Саа­ве­дра (ум. 1616), испан­ский писа­тель. 1571 — Мике­лан­дже­ло Кара­ва­джо (ум. 1610), ита­льян­ский живо­пи­сец, осно­во­по­ло­жник евро­пей­ской реа­ли­сти­че­ской живо­пи­си …

Іме­нин­ни­ки Read More »

Мітки:

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.

Мітки: , ,

А це був і справ­ді хоро­ший день. Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець …

*** Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних. Ура, блін.

Мітки: , ,

У ніч на 27-ме число повер­нув­ся зі Льво­ва, куди їздив із ком­па­ні­єю това­ри­шів на маши­ні. Від­бу­ли там якраз дер­жав­ні свя­та. Роз­по­відь із фотка­ми буде тро­хи пізні­ше, як з’явиться час і бажа­н­ня взя­ти­ся за їх оброб­ку (хоча їх, насправ­ді, мало — я май­же …

Про поїзд­ки Read More »

Мітки: , , , ,

5 років тому, 9‑го трав­ня 2007-го року, з’явився цей блог. Спо­ді­ва­ю­ся, що мені вда­є­ться й нада­лі вда­ва­ти­ме­ться при­три­му­ва­ти­ся голов­ної його дум­ки — «сво­бо­да в досту­пно­сті» — в усьо­му, що пише­ться й роби­ться. За ці 5 років можна спро­бу­ва­ти про­слід­ку­ва­ти мета­мор­фо­зи моїх думок, якщо, зві­сно, в когось …

Цьо­му бло­гу 5 років Read More »

Мітки: ,

На рів­ні із 7‑м трав­ня (День радіо) тре­ба від­мі­ти­ти і сьо­го­дні­шнє свя­то — Все­сві­тній день електрозв’язку, з чим я всіх і себе вітаю.

Мітки:

Зі свя­том Пере­мо­ги, доро­гі това­ри­ші! Сьо­го­дні встав ранень­ко, побрив­ся і при пара­ді (піджак, брю­ки і гал­стук) пішов до шко­ли, аби з ними коло­ною йти в центр. Там же вли­ли­ся в іншу коло­ну, а так дійшли і до вічно­го вогню, і потім назад, до брат­ської моги­ли. Зро­бив бага­то фоток. …

День деся­тий, День Пере­мо­ги Read More »

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла мама, як при­йшла на обід. Заспав­ся я. Пішов дощ. Потім дійшли руки на чисто­ву шкря­ба­ти лаво­чку, після­зав­тра, якщо буде як, олі­фи­ти­му. Олі­фа доро­га, зара­за… Потім зно­ву дощ… Ніку­ди і не підеш так. Під вечір пого­да ста­ла більш-менш, я взяв фото­апа­рат і пішов …

День дев’ятий Read More »

Мітки: , ,

Усіх радіо­лю­би­те­лів, в т. ч. і себе, вітаю!

Мітки: