Мітки: свята

106 до н. э. — Гней Пом­пей Вели­кий (ум. 48 до н. э.), рим­ский вое­на­чаль­ник и нео­дно­кра­тный кон­сул респу­бли­ки.
1547 — Мигель де Сер­ван­тес Саа­ве­дра (ум. 1616), испан­ский писа­тель.
1571 — Мике­лан­дже­ло Кара­ва­джо (ум. 1610), ита­льян­ский живо­пи­сец, осно­во­по­ло­жник евро­пей­ской реа­ли­сти­че­ской живо­пи­си («Каю­ща­я­ся Мария Магда­ли­на», «Лютнист», «Отдых на пути в Еги­пет»).
1795 — Кон­дра­тий Фёдо­ро­вич Рыле­ев, рус­ский поэт, обще­ствен­ный дея­тель, дека­брист (казнён 1826).
1817 — Але­ксандр Васи­лье­вич Сухо­во-Кобылин (ум. 1903), рус­ский дра­ма­тург, писа­тель.
1843 — Михаил Дми­три­е­вич Ско­бе­лев, рус­ский вое­на­чаль­ник (ум. 1882).
1845 — Иван Кар­пен­ко-Карый (насто­я­щая фами­лия Тоби­ле­вич; ум. 1907), украин­ский писа­тель («Най­ми­чка», «Беста­лан­ная»).
1866 — Михаил Сер­ге­е­вич Гру­шев­ский (ум. 1934), украин­ский исто­рик, пред­се­да­тель Цен­траль­ной Рады («Исто­рия Украи­ны-Руси»).
1901 ― Энри­ко Фер­ми, ита­льян­ский физик, лау­ре­ат Нобе­лев­ской пре­мии по физи­ке 1938 года (ум. 1954).
1904 — Нико­лай Але­ксе­е­вич Остров­ский (ум. 1936), совет­ский писа­тель («Как зака­ля­лась сталь», «Рождён­ные бурей»).
1936 — Силь­вио Бер­лу­ско­ни, ита­льян­ский поли­тик, три­жды быв­ший Пред­се­да­те­лем Сове­та мини­стров Ита­лии (1994—1995, 2001—2006, 2008—2011), пред­при­ни­ма­тель.
1943 — Лех Вален­са, поль­ский поли­ти­че­ский дея­тель, лау­ре­ат Нобе­лев­ской пре­мии мира 1983 года, пре­зи­дент Поль­ши (1990—1995 гг.).
1976 — Андрей Шев­чен­ко, украин­ский фут­бо­лист, обла­да­тель при­за «Золо­той мяч» за 2004 год, вру­ча­е­мо­го лучше­му фут­бо­ли­сту Евро­пы по ито­гам года, капи­тан сбор­ной Украи­ны.

Мітки:

Ниж­че мобі­ло­гра­фія за вихі­дні.
Read More »

Мітки: , ,

А це був і справ­ді хоро­ший день.

Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець вере­сня!). Поза­гля­дав у вся­кі мага­зи­ни цифро­вої техні­ки.

Потім зустрів­ся з Анею. Гуля­ли цілий день до пізньо­го вечо­ра. Мені від неї пере­па­ла при­коль­на сму­га­ста чашка й листів­ка з поба­жа­н­ня­ми. Ми загля­ну­ли в «Є», а потім спро­бу­ва­ли нові львів­ські пля­цки на Кон­тра­кто­вій (там так зро­бле­но, що з вули­ці видно, як дів­ча­та й хло­пці їх вправ­но спо­ча­тку роз­ка­ту­ють, начи­ня­ють, а потім печуть). Далі через Андрі­їв­ський пере­мі­сти­ли­ся в Яро­слав­ну на Золо­тих. По ходу спра­ви я зно­ву взяв­ся за фото­апа­рат.

Михайло Опанасович і Маргарита

Мар­га­ри­та зна­йшла сво­го твор­ця :). Окре­мий фото­аль­бом, зві­сно, буде, але як тіль­ки я допе­ре­би­раю 370 фото­гра­фій. Робо­та вже кипить.

Далі спу­сти­ли­ся на Хре­ща­тик, потім — у Метро­град, на ПЛТ пере­тну­ли­ся з її зна­йо­мим, а потім поїха­ли на Солом’янку. Там я її й зали­шив у гур­то­жи­тку.

Окре­мо дякую всім тим, хто сьо­го­дні набрав­ся смі­ли­во­сті мені зате­ле­фо­ну­ва­ти й напи­са­ти — було над­зви­чай­но при­єм­но.

Мітки: ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних.

Ура, блін.

Мітки: , ,

У ніч на 27-ме число повер­нув­ся зі Льво­ва, куди їздив із ком­па­ні­єю това­ри­шів на маши­ні. Від­бу­ли там якраз дер­жав­ні свя­та.

Роз­по­відь із фотка­ми буде тро­хи пізні­ше, як з’явиться час і бажа­н­ня взя­ти­ся за їх оброб­ку (хоча їх, насправ­ді, мало — я май­же не фото­гра­фу­вав). Напе­ред можу ска­за­ти, що у Льво­ві мені спо­до­ба­ло­ся, і хоті­ло­ся б туди ще повер­ну­ти­ся.

P.S. Таки почав чита­ти нову книж­ку — «Бра­тья Кара­ма­зо­вы».

Мітки: , , , ,

5 років тому, 9‑го трав­ня 2007-го року, з’явився цей блог. Спо­ді­ва­ю­ся, що мені вда­є­ться й нада­лі вда­ва­ти­ме­ться при­три­му­ва­ти­ся голов­ної його дум­ки — «сво­бо­да в досту­пно­сті» — в усьо­му, що пише­ться й роби­ться.

За ці 5 років можна спро­бу­ва­ти про­слід­ку­ва­ти мета­мор­фо­зи моїх думок, якщо, зві­сно, в когось виста­чить сил чита­ти over 100 сто­рі­нок під­ряд.

А ще хоче­ться подя­ку­ва­ти всім, хто допо­ма­гав цей блог роби­ти кра­ще й під­три­му­вав його техні­чну части­ну в різні часи.

Ура!

Мітки: ,

На рів­ні із 7‑м трав­ня (День радіо) тре­ба від­мі­ти­ти і сьо­го­дні­шнє свя­то — Все­сві­тній день електрозв’язку, з чим я всіх і себе вітаю.

Мітки:

Зі свя­том Пере­мо­ги, доро­гі това­ри­ші!

Сьо­го­дні встав ранень­ко, побрив­ся і при пара­ді (піджак, брю­ки і гал­стук) пішов до шко­ли, аби з ними коло­ною йти в центр.

Там же вли­ли­ся в іншу коло­ну, а так дійшли і до вічно­го вогню, і потім назад, до брат­ської моги­ли.

Зро­бив бага­то фоток. Вза­га­лі, вів себе як нату­раль­ний фото­граф з газе­ти — совав свій Кенон куди тіль­ки можна було.

Фотки тут.

В Укра­ї­ні якісь такі собі зви­чай­ні пара­ди були, а от від москов­сько­го я у захва­ті.

Потім зно­ву йшов дощ, а я зно­ву про­гра­мив Стрім.

А ще сьо­го­дні день неве­ли­кої чис­тки. Постра­жда­ли 10–15 кон­та­ктів в аські і всі СМСки.

Хоті­ло­ся б пере­мо­ги розу­му над емо­ці­я­ми.

Мітки: , ,

Роз­бу­ди­ла мама, як при­йшла на обід. Заспав­ся я.

Пішов дощ. Потім дійшли руки на чисто­ву шкря­ба­ти лаво­чку, після­зав­тра, якщо буде як, олі­фи­ти­му. Олі­фа доро­га, зара­за…

Потім зно­ву дощ… Ніку­ди і не підеш так.

Під вечір пого­да ста­ла більш-менш, я взяв фото­апа­рат і пішов на ходу зі сві­чка­ми. Така тра­ди­ція перед Днем Пере­мо­ги.

Фото­звіт тут.

Зав­тра йти­му в коло­ні і теж фото­гра­фу­ва­ти­му.

Мітки: , ,

Усіх радіо­лю­би­те­лів, в т. ч. і себе, вітаю!

Мітки: