Мітки: санжари

Я пови­да­ляв кіль­ка сан­жар­ських гале­рей, але зали­шив фото­гра­фії зимо­вих Сан­жар. На диво, в мене немає ори­гі­на­лів, тому фотки неве­ли­ко­го роз­мі­ру, ска­ча­ні напря­му з Піка­си. Деякі інші фото­га­ле­реї пови­да­ляв уза­га­лі, при­брав­ши на них поси­ла­н­ня звід­си.

Мітки: ,

Фотки з чер­го­вої про­гу­лян­ки око­ли­ця­ми Сан­жар можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: ,

Учо­ра від­був­ся матч «Стан­дарт» (Нові Сан­жа­ри) — «Мета­ліст» (Хорол). Ми вигра­ли з рахун­ком 2:1. Фото­звіт із комен­та­ря­ми можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Поча­ло­ся це десь у 2003-му році, коли Андрій Оле­ксан­дро­вич Река доклав пев­них зусиль до будів­ни­цтва ново­го ста­діо­ну в Сан­жа­рах. Або не у 2003-му. Не пам’ятаю, коли. Хоча, може, це поча­ло­ся й рані­ше. Я ще пам’ятаю хре­сто­ма­тій­ний матч «Газо­вик» — «Малий Кобе­ля­чок» на ста­ро­му роз­дов­ба­но­му полі …

Про мою кар’єру фут­боль­но­го суд­ді Read More »

Мітки: , , ,

Фут­бол. Коман­да у нас зно­ву із нова­чків пере­ва­жно, не зігра­на, а тому гра пішла пога­но з пер­шої хви­ли­ни, і м’яч був пере­ва­жно на нашій поло­ви­ні поля. Суд­дя — бик, в нашо­му штра­фно­му май­дан­чи­ку супер­ник зіграв рукою, а нам поста­ви­ли пеналь­ті. Зві­сно, гол. Бага­то момен­тів суд­дя тупив. …

Нові Сан­жа­ри — Машів­ка Read More »

Мітки: , ,

Матч почав­ся в’яло. Не знаю, як шиша­цька коман­да, але наша була по скла­ду нова (я там знав тіль­ки одно­го) і ніфі­га не зігра­на. Та ще і кава­лє­ри виді­ли­ли­ся без­дар­ні, яких кон­че тре­ба було замі­ни­ти. Я почав жал­ку­ва­ти, а тут нам ще один за дру­гим …

Нові Сан­жа­ри — Шиша­ки Read More »

Мітки: , , ,

Така собі хво­ра фан­та­зія. Має­мо 5 гілок: Жов­тне­­во-Руде­н­кі­в­ську; Мало­­ко­­бе­­ля­­чкі­в­сько-Клю­­сі­в­ську; Кун­ці­в­сько-Забрі­д­ча­н­ську; Суді­в­сько-Заче­­пи­­ля­н­ську; Кіль­це­ву. Жов­тне­­во-Руде­н­кі­в­ська: «Про­їздна» (на пово­ро­ті з тра­си Пол­та­­ва-Кре­­ме­н­чук); «Авто­ко­ло­на»; «Шкіль­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Район­ний ста­діон») «Центр» (з пере­хо­дом на стан­цію «Ком­со­моль­ська»); «Цен­траль­ний пляж» (з пере­хо­дом на стан­цію «Пар­ко­ва») «Енер­ге­ти­чна» (десь …

Сло­ве­сна схе­ма Ново­сан­жар­сько­го метро­по­лі­те­ну Read More »

Мітки: , ,

Сьо­го­дні мої коха­ні Нові Сан­жа­ри свя­тку­ють День сели­ща (і День визво­ле­н­ня від фаши­стів). Зі свя­том! Жаль, але я пер­ший раз за остан­ні роки зустрі­чаю цей день не в Сан­жа­рах. Кажуть, кон­церт був, Пав­ло Зібров при­їжджав.

Мітки: ,

Гор­дий від того, що напи­са­ла «Вечір­ня Пол­та­ва» про Нові Сан­жа­ри. Кла­ца­ти тут (upd: поси­ла­н­ня робо­че, але стат­ті біль­ше нема).

Мітки: ,