Мітки: сайт

Начеб­то, укра­ї­ні­зу­вав цей блог на стіль­ки, на скіль­ки міг :). Думаю тепер про змі­ну дизай­ну бло­гу з вір­ша­ми. Хавав хін­ка­лі з корей­ською мор­квою.

Мітки: ,

Думаю, пора вихо­ди­ти із тем­ря­ви і роби­ти сайт сві­тлень­ким. В основ­но­му, тему укра­ї­ні­зу­вав і зро­бив нор­маль­ну наві­га­цію вни­зу сто­рін­ки. Якщо зна­хо­ди­ти­му якісь огрі­хи – виправ­ля­ти­му. Таке саме чекає і сайт із вір­ша­ми. До речі, тре­ба вида­ля­ти­ся із вкон­та­кта, кон­не­кта, одно­кла­сни­ків і т. п. А також зно­си­ти …

Новий дизайн Read More »

Мітки: , ,

Після вста­нов­ле­н­ня река­птчі кіль­кість спа­му в камен­тах зни­зи­ла­ся до нуля, що під­твер­джує те, що це були боти, хоча я десь читав (судя­чи вза­га­лі з хара­кте­ру камен­тів), що це можуть бути найня­ті люди. Ну або ж людям тепер влом чита­ти каптчу. Ана­лі­ти­ка Гугла також пока­зує …

Кіль­кість спа­му Read More »

Мітки: , ,

Задрав спам в камен­тах. Став­лю река­птчу на всі бло­ги, вже виба­чай­те, але не лінуй­те­ся писа­ти два зай­вих сло­ва.

Мітки: ,

Про­дов­жую «вза­хлёб» чита­ти пана Аку­ні­на, пері­о­ди­чно пере­ри­ва­ю­чись на еле­ктро­ди­на­мі­ку ;). Вво­джу тут OpenID. Може, хтось буде логі­ни­ти­ся так.

Мітки: ,

Поно­вив WordPress до 2.7 на всіх сай­тах, чого і вам бажаю. P.S. TinyMCE з цією вер­сі­єю глю­кає, при­найм­ні у Фаєр­фо­ксі 3.

Мітки: ,

Тиця­ти сюди.

Мітки: ,

Поно­вив вер­сію движ­ка сай­ту до 2.3.2, поста­вив лока­лі­за­цію.

Мітки:

Тро­хи поко­лу­пав­ся з нала­шту­ва­н­ня­ми сай­ту, нака­чав бага­то кори­сних пла­гі­нів, також думаю при­кру­ти­ти сюди (або в окре­мий роз­діл) RSS-стрі­­чки моїх улю­бле­них сай­тів.

Мітки:

WordPress рулить. Drupal чомусь мене не нади­хає, пев­но тому, що він тупий ;). У вся­ко­му разі, я пере­ніс цей сайт на новий сер­вер, окрім того, змі­нив CMS.

Мітки: , ,