Мітки: сайт

Як і пла­ну­вав, у сере­ду був у Пра­зі на кон­цер­ті Міцу­ко Учі­ди. Ось неве­ли­чке про­мо: Празь­кий Рудоль­фі­нум, зві­сно, тро­хи незви­чний — амфі­те­атр із висо­кою сте­лею і коло­на­ми на бал­ко­нах. Зву­ча­н­ня схо­же на Колон­ний зал у Киє­ві, тіль­ки ревер­бе­ра­ція аку­ра­тні­ша. Але все одно, тісну­ва­то зву­ку, як …

Про сайт і музи­ку Read More »

Мітки: , , , ,

Уві­мкнув на про­бу чистий SSL (HTTPS) на цьо­му сай­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, нічо­го не пола­ма­ло­ся.

Мітки: , , ,

Влі­пив на цей сайт лайт­бокс на JavaScript'і. Для тих, хто не в кур­сі — це така шту­ка, яка пока­зує зобра­же­н­ня в запи­сі у сплив­но­му псев­до­ві­ко­не­чку, яке дає змо­гу не закри­ва­ти запис для пере­гля­ду зобра­же­н­ня, а ще листа­ти ці самі зобра­же­н­ня зру­чним спосо­бом.

Мітки: , , ,

Тро­хи під­ри­хту­вав сто­рін­ку про себе. Зва­жа­ю­чи на успіх від­мо­ви від печи­ва й від цукру — я таки його не вжи­ваю в явно­му вигля­ді вже дуже дов­го — хочу від­мо­ви­ти­ся ще від солод­ких напо­їв. Але час від часу дуже тягне на «Бай­кал», і я поки …

Малень­кі онов­ле­н­ня Read More »

Мітки: , ,

При­йшло тут мені в голо­ву при­зна­чи­ти теги всім публі­ка­ці­ям цьо­го бло­гу (а їх біль­ше тися­чі). Від­по­від­но, тепер пере­чи­тую кожне пові­дом­ле­н­ня. І диву­ю­ся про себе — що без­глу­зді­ші речі робив, то щасли­ві­шим себе від­чу­вав. А я так не хочу.

Мітки: ,

На всіх трьох сай­тах поно­вив ворд­пресс. При будь-яких глю­ках пишіть сюди в камен­ти.

Мітки: ,

Тро­хи під­пра­вив і поно­вив сто­рін­ку зі сма­ка­ми. Вона тут.

Мітки: , ,

Наре­шті дійшли руки під­пра­ви­ти сти­лі на цьо­му сай­ті, тепер нор­маль­но виді­ля­ю­ться пара­гра­фи текс­ту в запи­сах, а сам текст вирів­ню­є­ться по оби­два краї. Якщо якісь при­ко­ли з від­обра­же­н­ням — пишіть.

Мітки:

Додав фотку і під­пра­вив інфу. Кла­ца­ти сюда.

Мітки: ,

Блог із вір­ша­ми також змі­нив свій зов­ні­шній вигляд.

Мітки: