Мітки: сайти

Ство­рю­є­ться нова фото­га­ле­рея.

Ста­ра буде поти, поки я не пере­не­су всі фотки в нову.

Мітки: ,

Пана Кочер­гі­на з Днем наро­дже­н­ня!

А ще з Днем наро­дже­н­ня збір­ку «Музи­ка сер­ця» в якій я впер­ше «офі­цій­но» дру­ку­ю­ся. Дуже радий з цьо­го при­во­ду, з нетер­пі­н­ням чекаю свої замов­ле­ні 10 при­мір­ни­ків, аби розда­ти їх бажа­ю­чим :).

P. S. Через камен­то­вий спам пері­о­ди­чно тут і на сай­ті з вір­ша­ми маю закри­ва­ти для комен­ту­ва­н­ня деякі осо­бли­во «попу­ляр­ні» запи­си. Бо задра­ло вичи­ща­ти по 30 комен­та­рів з чер­ги.

Мітки: , , ,

Запу­стив свою пер­со­наль­ну фай­ло­по­мой­ку (не публі­чна!).

Якщо є бажа­ю­чі її від­те­сти­ти — пишіть в камен­ти.

Мітки: ,

Вихі­дний код про­е­кту openhost.org.ua зна­хо­ди­ться тут (Mercurial, PHP+HTML).

Мітки: ,

Зро­бив собі малень­ку фай­ло­по­мой­ку на openhost.org.ua. Можна юза­ти для кон­фі­гів і скрін­шо­тів.

Мітки:

Ми з Уукру­лом наре­шті запу­сти­ли новий форум — http://allunix.org.ua/. Він пози­ціо­ну­є­ться як онов­ле­ний форум Лафо­кса.

При­єд­нуй­те­ся!

P. S. Вчо­ра їзди­ли в Кун­це­во на при­ро­ду маши­ною вп'ятьох. Нор­маль­но так поси­ді­ли. А сьо­го­дні Іра поїха­ла в Умань.

Мітки: , , , ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці.

А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на.

Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність і нові фічі. От лише для ново­го ворд­пре­са хоче­ться понов­ле­ну лока­лі­за­цію. Так ніхто не спі­шить її роби­ти, а само­му влом дофі­га пере­кла­да­ти. Поче­каю, ста­ра теж зго­ди­ться.

Мітки: , ,