Мітки: роздуми

Оскіль­ки мене в аські зараз мало що три­має, то зали­шаю отут про всяк випа­док фак по дода­ван­ню мене в жаб­бер для юзе­рів Кві­па Інфі­у­ма. Тиця­ти сюдою: Мій Jabber ID А ще яко­гось хвоя після апдей­ту від­па­ла інди­ка­ція роз­клад­ки, при­чо­му, я так від­чу­ваю, пов’язано …

Jabber та інше Read More »

Мітки: , ,

Зви­чай­на неді­ля. Вона при­їха­ла. Я зустрів. Усмі­хне­на. І тут враз жор­сто­ке від­чу­же­н­ня… Ніяк не можу зро­зу­мі­ти при­чин того, що ми розі­йшли­ся. Навіть якось не повер­та­є­ться язик ска­за­ти «ми», адже я був гото­вий про­ща­ти, люби­ти і ста­ра­ти­ся роби­ти все для коха­ної… Був гото­вий і жорс­тко про­і­гно­ро­ва­ний. …

Виба­чте, я не розу­мію Read More »

Мітки: ,

Забув напи­са­ти те, що хотів. Із досві­ду від­ві­ду­ва­н­ня різних літе­ра­тур­них фору­мів бачу (та і не я один), що дій­сно гар­них тво­рів там мало. Зві­сно, десь ця нечисть має вари­ти­ся, але необ­хі­дно, аби був закри­тий ресурс, куди пишуть нор­маль­ні суча­сні пое­ти і письмен­ни­ки, а не …

Зно­ву в Киє­ві Read More »

Мітки: , , ,

Чому люди бува­ють таки­ми інер­тни­ми? Чому люди часто боя­ться до кри­ку щось ради­каль­но змі­ни­ти в окре­мо взя­тій части­ні жит­тя? Чому для того, аби окре­ма взя­та систе­ма роз­па­ла­ся, вар­то про­сто нічо­го не роби­ти? І чому від про­сто­го «Саш, а ти бачив вно­чі Місяць і біля …

Роз­ду­ми Read More »

Мітки:

Зазви­чай я не пишу таких речей, але почав­ся остан­ній день нена­ви­сно­го 2008-го. Світ коти­ться у прір­ву. Вар­то диви­ти­ся у май­бу­тній день з опти­мі­змом? Можли­во і так, хоча б задля збе­ре­же­н­ня вла­сних нер­вів, але, пра­гма­ти­чно, нічо­го хоро­шо­го не видно попри всі спо­ді­ва­н­ня. Але тре­ба жити і баналь­но «лиши­ти …

Остан­ній день 2008-го Read More »

Мітки: ,

Попри мої роже­ві спо­ді­ва­н­ня, що кри­за закін­чи­ться до поча­тку літа насту­пно­го року, пан Кон­дра­тьєв ствер­джує (а це, наче, еко­но­мі­чний авто­ри­тет), що, згі­дно його гра­фі­ків роз­ви­тку, пік при­йшов­ся якраз на мину­лий і поза­ми­ну­лий рік, а тепер почав­ся спад. Три­ва­ти­ме він до 2022 року …

Кри­за Read More »

Мітки: ,

Ніко­ли не читай­те полі­ти­чні інте­р­нет-вида­­н­ня під час обі­ду. Вони дуже пога­но впли­ва­ють на трав­ле­н­ня.

Мітки: ,

Не розу­мію, що пога­но­го в тому, що я про­вів в тем­ну ніч това­ри­ша, хай то і дів­чи­на, додо­му? Нев­же це при­від для рев­но­щів? В чому я непра­вий? Хоче­ться віри­ти, що мене таки дій­сно пра­виль­но зро­зумі­ли.

Мітки:

Ще одне «фе» в їх сто­ро­ну. Здо­гад­ки. Чим займа­є­ться Іри­на вдо­ма? Пішла гуля­ти? З ким? По гри­би? Вже пізно. На ДК? Сьо­го­дні нема. Ні. Вона як і міль­йо­ни їй поді­бних сидить зараз грає. Хоча я того і не знаю напев­но, але чомусь так від­чу­ва­є­ться. Можуть …

Ігри Read More »

Мітки: , , ,

Про­ди­вив­ся цей фільм. Зго­ден з усі­ма факта­ми, але з їх обґрун­ту­ва­н­ням – ні, від­сто­юю мате­рі­а­лі­сти­чні поясне­н­ня. Диви­ти­ся всім.

Мітки: , ,