Мітки: роздуми

Основ­на помил­ка у викла­дан­ні філо­со­фії у техні­чних ВУЗах сту­ден­там техні­чних спе­ці­аль­но­стей поля­гає у пере­ван­та­же­но­сті текс­тів, які даю­ться на опра­цю­ва­н­ня. Техні­чній люди­ні не вла­сти­во чита­ти купу «водя­но­го» текс­ту і виби­ра­ти звід­ти якісь голов­ні ідеї, аби вло­ви­ти, що ж хотів ска­за­ти Гегель, Копнін чи Ільєн­ков. Виправ­ля­є­ться це …

Філо­со­фія у ВУЗах Read More »

Мітки: , ,

З одно­го боку: пів­то­ра роки дові­ри. З іншо­го: у неї виявив­ся інший. Чому дів­ча­та? Тому, що вони.

Мітки:

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут. Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу …

Різне Read More »

Мітки: , , , ,

З цьо­го момен­ту при­пи­няю пошук дів­чи­ни, і почи­наю ста­ви­ти­ся до них (дів­чат) ске­пти­чно і ней­траль­но. Тій, кому вда­сться роз­то­пи­ти цей лід, дове­де­ться від­чу­ти силь­ний потік пози­тив­них емо­цій; при­пи­няю сам писа­ти без нагаль­ної потре­би будь-кому в аську/жаббер; при­пи­няю нав’язувати для оцін­ки свою твор­чість; від­клю­чаю …

Ріше­н­ня Read More »

Мітки: , ,

Про­снув­ся від того, що теле­фо­ном роз­бу­ди­ла мам­ка. Пішов на базар з нею і купив нові джин­си. Раді­сна звіс­тка, що я маю їха­ти на город, саджа­ти кар­то­плю. Пере­но­шу всі пла­ни на вечір. Сиджу, як дур­ко, вдо­ма, про­грам­лю собі Стрім (запа­ри з новою під­си­сте­мою бло­ку­ва­н­ня, кри­ти­чні …

День шостий Read More »

Мітки: , , ,

Коли іду сам — див­лю­ся по сто­ро­нам, коли ідем удвох — див­лю­ся під ноги.

Мітки:

Два непри­єм­них діа­ло­га. Пер­ший: — А де Ірка? — А пішла від мене Ірка. — Ви що, розі­йшли­ся?? — Так. — Та ну… ой… ну вона і ***, ***. Ні, ***. Нічо­го, ти не пере­жи­вай. — Та ста­ра­ю­ся. — Повер­не­ться, от поба­чиш. …

ДК і роз­ду­ми Read More »

Мітки: ,

Ціка­во, наскіль­ки це вигля­да­ти­ме цині­чно, якщо я ска­жу, що без дів­чи­ни біль­ше часу на інші важли­ві спра­ви? Але, зно­ву ж таки, як це узго­джу­є­ться з тим, що без неї сум­но?

Мітки:

«Обя­за­тель­но нужен очень хоро­ший вокал. Ну обя­за­тель­но. Пло­хо петь в хэви-мета­л­ле нель­зя. В дру­гих жан­рах можно, навер­ное.» © Вале­рий Кипе­лов

Мітки: ,

Остан­нім часом якщо і див­лю­ся (зазви­чай рід­ко), то тіль­ки доку­мен­таль­ні філь­ми. Чому? Можли­во, набри­дло ігро­ве кіно як таке, з його апрі­о­рі пока­зу­шним хара­кте­ром. Не хоче­ться бачи­ти уяв­ний світ, хоче­ться диви­ти­ся і ана­лі­зу­ва­ти те, що є насправ­ді, або те, що було колись і зна­чною мірою впли­ну­ло …

Філь­ми Read More »

Мітки: ,