Мітки: роздуми

Трав­не­ві мину­ли, я навіть тро­хи від­по­чив, а бло­гу тим часом сту­кну­ло аж 6 років. Робо­та кипить, і кипі­ти не пере­ста­ва­ла. Спра­ви з диплом­ною робо­тою пішли на спад — май­же 120 сто­рі­нок текс­ту з весе­ли­ми кар­тин­ка­ми потрі­бно допов­ни­ти шістьма пла­ка­та­ми, а потім і на захист можна йти. Про­грам­ка, яку …

*** Read More »

Мітки: ,

Назрі­ва­ють пере­мі­ни. Носом чую, ско­ро. І дар­ма я вно­чі сплю — у цей час якраз най­кра­ще дума­є­ться. Най­біль­ше хоче­ться від­сі­кти хвіст ста­рих зв’язків, зали­шив­ши тіль­ки справ­ді потрі­бні. Але це потім, у пла­нах. І ближ­че до кін­ця року я зна­ти­му про них більш деталь­но. А зов­сім ско­ро …

На ночь гля­дя Read More »

Мітки:

Пере­не­се­н­ня фото­аль­бо­мів у нову гале­рею застав­ляє заду­ма­ти­ся: нафі­га я викла­дав репор­та­жі по 100 фоток кожний, якщо там 15–20 виста­чи­ло б із голо­вою?

Мітки: ,

Їздив сьо­го­дні вве­че­рі гуля­ти в цен­трі Киє­ва. Вийшов із Арсе­наль­ної та спу­стив­ся до Теа­траль­ної, роз­див­ля­ю­чись те, що роби­ться нав­кру­ги. Далі буде мно­га­бу­каф, тому ласка­во про­си­мо під кат.

Мітки: , , ,

Жаль, що з деяки­ми людьми не вихо­дить бути біль­ше та ближ­че, ніж хоче­ться, а з деяки­ми — мен­ше й пода­лі.

Мітки:

Доди­вив­ся пов­ні­стю Stargate. Тепер от думаю, за що бра­ти­ся далі. Мабуть, за голо­ву ;).

Мітки: ,

Ніко­ли не роз­ра­хо­вуй­те на пол­тав­ські тро­лей­бу­си, якщо потрі­бно при­їха­ти вча­сно. Моя скром­на пер­со­на мала наго­ду сісти в такий, зві­сно, через свою нео­ба­чність і неда­ле­ко­гля­дність. До поїзда зали­ша­ло­ся близь­ко годи­ни, і я, наїв­ний, думав, що якщо 30 км до Пол­та­ви про­їхав за пів­го­ди­ни, то …

Як post-factum на поїзд бігав Read More »

Мітки: , , , ,

Мене як пере­кла­да­ча часто пита­ють, скіль­ки сто­рі­нок я можу пере­кла­сти за день. Оскіль­ки я технар, то, зві­сно, від­по­від­аю, що це зале­жить від шри­фту й інтер­ва­лу, на що мені кажуть а‑ля «ну, стан­дар­тно». Ми в кон­то­рі все раху­є­мо у сло­вах, але я тут таки зва­жив­ся при­ки­ну­ти, скіль­ки …

Про обся­ги Read More »

Мітки: , , , , ,

При­йшло тут мені в голо­ву при­зна­чи­ти теги всім публі­ка­ці­ям цьо­го бло­гу (а їх біль­ше тися­чі). Від­по­від­но, тепер пере­чи­тую кожне пові­дом­ле­н­ня. І диву­ю­ся про себе — що без­глу­зді­ші речі робив, то щасли­ві­шим себе від­чу­вав. А я так не хочу.

Мітки: ,

Сесія поти­хень­ку про­су­ва­є­ться. Спо­ді­ва­ю­ся, до пере­мо­жно­го кін­ця. Поста­вив Хро­ма, ця шту­ка наба­га­то швид­ше бігає за ФФ3 і Опе­ру. Прав­да, не фіналь­на і без деяких можли­во­стей. Зараз пишу з ньо­го. Не спи­ться, встав пізно, та і Бе ще не ліг :). Не зна­хо­джу кон­кре­тних думок …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,