Мітки: роздуми

На цьо­му сві­ті є бага­то недо­ціль­них речей. Іно­ді вони дово­лі логі­чні, зва­жа­ю­чи на обста­ви­ни, і їх можна стер­пі­ти. Іно­ді вони бісять, аж через край хлю­пає. Напри­клад, під­трим­ка C11 в ком­пі­ля­то­рах. При­пу­сти­мо, я пишу код, який хоче ато­мар­ні ціло­чи­сель­ні опе­ра­ції. Що я роблю в GCC 6.3? ‑std=c11, …

Про стан­дар­ти Read More »

Мітки: , ,

Моло­дий Кара­ян, до речі, також кудись спі­шив. Ось його варі­ант Двор­жа­ка: А це дуда­ме­лів­ський. Тут він вза­га­лі дитя, по суті: Зда­є­ться, не дар­ма його в мину­ло­му році ще назва­ли одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших дири­ген­тів. Якщо хто не зро­зу­мів, дру­гий варі­ант мені подо­ба­є­ться …

Battle Read More »

Мітки:

Чесно кажу­чи, я від­вер­то роз­ча­ро­ва­ний тим, що зро­бив Olympus зі сво­їм фла­гма­ном. В огля­дах чомусь про це не гово­рять, але коли диви­шся лабо­ра­тор­ні знім­ки в порів­нян­ні з інши­ми каме­ра­ми, вияв­ля­є­ться, що резуль­тат застряг нога­ми десь у 2010–му році на рів­ні мого був­шо­го D3100. Щось таке …

Дум­ки вго­лос Read More »

Мітки: ,

Що ми зараз має­мо на рин­ку — пило- і воло­го­за­хи­ще­но­го, із вбу­до­ва­ною ста­бі­лі­за­ці­єю і ком­па­ктно­го? Топти­гін дня­ми випу­стив огляд K‑1. Зві­сно, це і прав­да справ­жній танк — туша під кіло, кор­пус такий, що по ньо­му можна Бєла­зом їзди­ти. Стаб. Пов­ний кадр. Є захи­ще­ний 24–70. …

Ще раз про фото Read More »

Мітки: ,

Про­чи­тав мему­а­ри Жуко­ва «Воспо­ми­на­ния и размышле­ния», сьо­ме вида­н­ня (у трьох томах). Ціка­во, зві­сно, але підо­зрі­ло, що вони обри­ва­ю­ться на закін­чен­ні вій­ни. Він уми­сно не писав про своє після­во­єн­не жит­тя, чи цен­зу­ра вирі­за­ла у свій час? Також про­чи­тав Робер­та Лава «Linux Kernel Development», …

Хата-читаль­ня Read More »

Мітки: ,

Спо­сте­рі­га­ю­чи табу­ни маль­чи­­ків-зай­чи­­ків (до яких я від­но­шу як зеле­них сту­ден­тів, так і пова­жних чоло­ві­ків у кра­ва­тках), які сьо­го­дні пасли­ся на кві­тко­вих роз­клад­ках, можу зро­би­ти висно­вок, що 14-те — це репе­ти­ція 8‑го. Ці мої вра­ні­шні дум­ки під­твер­джу­ва­ла нена­ро­ком під­слу­ха­на роз­мо­ва сімей­ної паро­чки, у якій вона дорі­ка­ла …

Фе Read More »

Мітки:

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

Любов не можна пере­тво­рю­ва­ти на само­ціль уже хоча б тому, що одні­єю її метою, нехай малень­кою й не так помі­тною на тлі без­лі­чі інших, є пере­тво­ре­н­ня себе на користь двох людей одра­зу.

Мітки:

Став­ле­н­ня до віль­но­го часу дуже вда­ло зібрав доку­пи один ціка­вий бло­гер. Чита­ти тут. А сама замі­тка йде в іде­о­ло­гію.

Мітки: ,

Мене не пере­стає нади­ха­ти це зобра­же­н­ня: Не знаю, чому. Мабуть, рівень нена­ви­сті пере­ви­щив кри­ти­чний.

Мітки: