Мітки: робота

Дово­лі мило­ви­дна части­на міста. Точні­ше, хоча фор­маль­но воно ще Брно, але по суті це вже дале­кі око­ли­ці. Тут є усе для хоро­шої про­гу­лян­ки — пря­мий трам­вай, річка, гори і ліс.

На пра­во­му бере­зі Сві­та­ви — залі­зни­ця з кіль­ко­ма туне­ля­ми, дачні і не дуже дачні хатин­ки, на ліво­му — купа пішо­хо­дних мар­шру­тів, доріж­ка з асфаль­то­вим покри­т­тям, якою вже ганя­ють вело­си­пе­ди­сти, роле­ри і т. п., бо вчо­ра +18°C цьо­му дуже спри­я­ло, і навіть млин, прав­да, він на рекон­стру­кції. Ще там є каме­но­лом, якісь незро­зумі­лі зали­шки чи то вхо­дів у ката­ком­би, чи то в під­ва­ли, і дже­ре­ло. По кар­ті неда­ле­ко від залі­зни­чно­го мосту є руї­ни зам­ку, але туди я не під­ні­мав­ся.

Буде куди з’їздити як тіль­ки ста­не зеле­но.

А ще я тепер Software Maintenance Engineer.

Мітки: , , ,

У вере­сні я обі­цяв роз­ка­за­ти, які такі спра­ви я вирі­шу­вав під час від­пус­тки, а сьо­го­дні, наре­шті, можу пока­за­ти, де я пра­цюю, оскіль­ки вла­шту­вав­ся офі­цій­но.

Зна­чить, адмі­ні­стра­тор систем вір­ту­а­лі­за­ції і систем збе­рі­га­н­ня даних, інно­ва­цій­ний від­діл.

Мітки:

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор.

Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум):

 • зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж;
 • загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і Windows;
 • умі­н­ня про­кла­сти кабель і обжа­ти 8P8C;
 • умі­н­ня вирі­шу­ва­ти пита­н­ня з прин­те­ра­ми, у тому числі мере­же­ви­ми;
 • дрі­бни­ці на кшталт інста­лю­ва­н­ня різно­го ПЗ для OS X і Windows;
 • аку­ра­тність, охай­ність, пун­кту­аль­ність, гра­мо­тність, раціо­наль­ність;
 • зна­н­ня англій­ської мови на рів­ні «можу чита­ти доку­мен­та­цію, хоч і зі слов­ни­ком чи пере­кла­да­чем».

Що дуже хоті­ло­ся б, але на пер­ший час не обов’язково:

 • умі­н­ня пра­цю­ва­ти в Linux'і (кон­соль, ssh, mc, Vim);
 • умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мар­шру­ти­за­то­ри Wi-Fi, точки досту­пу AirPort Express/Extreme.

Що також хоті­ло­ся б, але у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві (гото­ві навчи­ти):

 • нала­шту­ва­н­ня мере­же­во­го обла­дна­н­ня Cisco (кому­та­то­ри, мар­шру­ти­за­то­ри);
 • нала­шту­ва­н­ня сер­ве­рів на ОС Linux (слу­жби DHCP, DNS, iptables);
 • про­е­кту­ва­н­ня про­стих і не дуже СКС за гото­ви­ми пла­на­ми буді­вель.

У дуже від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві:

 • голо­со­ва теле­фо­нія (Asterisk);
 • IP QoS (TC HTB);
 • еле­ктрон­на пошта (Postfix+Dovecot+Postfix Admin+SpamAssassin/DSPAM);
 • WWW (MySQL/MariaDB, Apache2, nginx+php-fpm);
 • сер­вер­на вір­ту­а­лі­за­ція (VMware ESXi, KVM);
 • сер­вер­на без­пе­ка.

Що ми про­по­ну­є­мо:

 • дово­лі висо­ку поча­тко­ву з/п (зві­сно, зале­жить від рів­ня здо­бу­ва­ча; виясня­ти­ме­мо на спів­бе­сі­ді);
 • моло­дий коле­ктив;
 • чистий, сві­тлий, зру­чний офіс у цен­трі Киє­ва;
 • літо з кон­ди­ціо­не­ром;
 • чай, кава в нео­бме­же­них кіль­ко­стях;
 • мудро­го настав­ни­ка.

Мої кон­та­кти є на цій сто­рін­ці. Не полі­нуй­те­ся пере­да­ти поси­ла­н­ня на цю вакан­сію сво­їм зна­йо­мим. Дякую.

Мітки: ,

На вчо­ра­шній День наро­дже­н­ня ком­па­нії отри­мав від тех­ди­ре­кто­ра ота­ку шту­ку:

Шильдик

Дар­ма що назва ком­па­нії напи­са­на з помил­кою, зате я мега­а­дмін =).

Мітки: , ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних.

Ура, блін.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні на робо­ті після­обід на сер­ве­ри почав дути новень­кий кон­ди­ціо­нер.

hddtemp_smartctl

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні після напру­же­но­го міся­ця тесто­вої екс­плу­а­та­ції пере­ве­ли весь офіс на IP-теле­фо­нію. Усе хазяй­ство кру­ти­ться на зви­чай­но­му ПК з Asterisk'ом, до ПК під­клю­че­ний FXO-шлюз на 4 лінії і GSM-шлюз на 4 кар­тки. Також є SIP-тран­ки від кіль­кох про­вай­де­рів.

Я чесно спо­ді­вав­ся, що в пер­ший день бойо­вої екс­плу­а­та­ції буде біль­ше кося­ків, але, зда­є­ться, поки все три­ма­є­ться в межах нор­ми. Єди­не, що мене бен­те­жить — це те, що наші точки досту­пу Wi-Fi не під­три­му­ють QoS, від­по­від­но, нор­маль­ну робо­ту софтфо­нів на смар­тах в інже­не­рів я не можу гаран­ту­ва­ти.

Бага­то вся­ких нюан­сів пови­лі­за­ло в про­це­сі нала­шту­ва­н­ня. Окре­мо опи­су­ва­ти їх я поки не буду, хоча, імо­вір­но, слід офор­ми­ти ста­т­тю на який-небудь Хабр.

Уся систе­ма вийшла досить ціка­ва. Тепер тре­ба пиль­но слід­ку­ва­ти, щоб нічо­го раптом не впа­ло, а також доро­блю­ва­ти й пере­ві­ря­ти окре­мі фун­кції.

Мітки: ,

Від­чу­ва­є­ться, що з робо­тою віль­но­го часу ста­ло мен­ше, але ж так і заду­му­ва­ло­ся — через нічо­го­не­ро­бі­н­ня. Поки дають бави­ти­ся з різни­ми ціка­ви­ми шту­ка­ми — асте­рі­ска­ми, GSM-шлю­за­ми тощо. Рути­на, зазви­чай, не така ціка­ва (пере­ін­ста­ля­ції мако­сі чи ж пер­фо­ру­ва­н­ня стін для коро­бів під виту­ху), але, вре­шті-решт, гріх жалі­ти­ся.

Почав чита­ти Сер­гія Хру­що­ва «Рожде­ние сверх­дер­жа­вы. Кни­га об отце». Наля­гаю на ста­рі запа­си книг, пора дочи­ту­ва­ти все те, що нако­пи­чи­ло­ся за кіль­ка остан­ніх років.

Під­стриг­ся (якщо це когось ціка­вить) — упер­ше за сім років ножи­ця­ми. Щоб не занад­то коро­тко вийшло.

Вихі­дні пла­ную вби­ти на диплом і ще дещо, про що роз­ка­жу, імо­вір­но, потім, якщо вийде.

Мітки: , ,

У п’ятницю здав свій остан­ній екза­мен у цьо­му уні­ве­рі. Попе­ре­ду тіль­ки пра­кти­ка й диплом. І чорт заби­рай, це була пер­ша й оста­н­ня сесія, яку я закрив на всі п’ятірки. Чер­во­ні­ю­чи із соро­му, отри­му­ва­ти­му остан­ній семестр під­ви­ще­ну сти­пен­дію :).

А це от пер­ші вихі­дні після пер­шо­го тижня на новій робо­ті. Так, я зна­йшов робо­ту, при­найм­ні, на випро­бу­валь­ний тер­мін. Подро­би­ці колись потім, хе-хе.

Мітки: ,

Пра­цюю. Поста­ви­ли вдо­ма кон­ди­ціо­нер — тепер ста­ло наба­га­то лег­ше. Тим літом у таку спе­ку я пере­кла­дав під кон­ди­ціо­не­ром в офі­сі, цим же — так само, але вдо­ма.

Пере­брав фото­се­сію одно­кур­сни­ці Олі, зали­шив із понад 600 фоток лише 18. Під­ко­ри­гу­вав у GIMP'і, один раз дове­ло­ся вво­ди­ти поправ­ку екс­по­зи­ції в darktable. Вийшло, як на мене, досить непо­га­но. Оля в жит­ті дуже сим­па­ти­чна, а на фото­гра­фі­ях вихо­дить над­зви­чай­но фото­ге­ні­чна — таке щастя тра­пля­є­ться над­то рід­ко. Я б зали­шив усі 600, насправ­ді :). Три з них віді­брав у пор­тфо­ліо, хоча можна було й біль­ше, але для себе я вирі­шив, що із фото­се­сій бра­ти бага­то — пере­бір. Вза­га­лі, тре­ба по одній.

Ще пере­брав фото­гра­фії з Ком­со­моль­ська, одна також пішла в пор­тфо­ліо. Пова­ле­ний ліс, зві­сно, не дуже при­єм­не видо­ви­ще, але щось худо­жнє в тому таки є.

Далі тре­ба роз­би­ра­ти­ся з мін­ськи­ми фото­гра­фі­я­ми, актив­ні­ше допи­су­ю­чи роз­по­відь про подо­рож.

Мітки: ,