Мітки: робота

Дово­лі мило­ви­дна части­на міста. Точні­ше, хоча фор­маль­но воно ще Брно, але по суті це вже дале­кі око­ли­ці. Тут є усе для хоро­шої про­гу­лян­ки — пря­мий трам­вай, річка, гори і ліс. На пра­во­му бере­зі Сві­та­ви — залі­зни­ця з кіль­ко­ма туне­ля­ми, дачні і не дуже дачні …

Obřany Read More »

Мітки: , , ,

У вере­сні я обі­цяв роз­ка­за­ти, які такі спра­ви я вирі­шу­вав під час від­пус­тки, а сьо­го­дні, наре­шті, можу пока­за­ти, де я пра­цюю, оскіль­ки вла­шту­вав­ся офі­цій­но. Зна­чить, адмі­ні­стра­тор систем вір­ту­а­лі­за­ції і систем збе­рі­га­н­ня даних, інно­ва­цій­ний від­діл.

Мітки:

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор. Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум): зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж; загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во); умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і …

Вакан­сія молод­шо­го систем­но­го адмі­ні­стра­то­ра Read More »

Мітки: ,

На вчо­ра­шній День наро­дже­н­ня ком­па­нії отри­мав від тех­ди­ре­кто­ра ота­ку шту­ку: Дар­ма що назва ком­па­нії напи­са­на з помил­кою, зате я мега­а­дмін =).

Мітки: , ,

Сьо­го­дні, 26-го числа, наш день. І як зав­жди на свої вла­сні свя­та мені дове­де­ться най­біль­ше пра­цю­ва­ти, а, може, ще й навіть на вихі­дних. Ура, блін.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні на робо­ті після­обід на сер­ве­ри почав дути новень­кий кон­ди­ціо­нер.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні після напру­же­но­го міся­ця тесто­вої екс­плу­а­та­ції пере­ве­ли весь офіс на IP-теле­­фо­­нію. Усе хазяй­ство кру­ти­ться на зви­чай­но­му ПК з Asterisk'ом, до ПК під­клю­че­ний FXO-шлюз на 4 лінії і GSM-шлюз на 4 кар­тки. Також є SIP-тра­н­ки від кіль­кох про­вай­де­рів. Я чесно спо­ді­вав­ся, що в пер­ший день бойо­вої екс­плу­а­та­ції …

Про голо­со­ву теле­фо­нію Read More »

Мітки: ,

Від­чу­ва­є­ться, що з робо­тою віль­но­го часу ста­ло мен­ше, але ж так і заду­му­ва­ло­ся — через нічо­го­не­ро­бі­н­ня. Поки дають бави­ти­ся з різни­ми ціка­ви­ми шту­ка­ми — асте­рі­ска­ми, GSM-шлю­­за­­ми тощо. Рути­на, зазви­чай, не така ціка­ва (пере­ін­ста­ля­ції мако­сі чи ж пер­фо­ру­ва­н­ня стін для коро­бів під виту­ху), але, вре­­шті-решт, гріх …

Про час Read More »

Мітки: , ,

У п’ятницю здав свій остан­ній екза­мен у цьо­му уні­ве­рі. Попе­ре­ду тіль­ки пра­кти­ка й диплом. І чорт заби­рай, це була пер­ша й оста­н­ня сесія, яку я закрив на всі п’ятірки. Чер­во­ні­ю­чи із соро­му, отри­му­ва­ти­му остан­ній семестр під­ви­ще­ну сти­пен­дію :). А це от пер­ші вихі­дні після пер­шо­го …

Вихі­дні Read More »

Мітки: ,

Пра­цюю. Поста­ви­ли вдо­ма кон­ди­ціо­нер — тепер ста­ло наба­га­то лег­ше. Тим літом у таку спе­ку я пере­кла­дав під кон­ди­ціо­не­ром в офі­сі, цим же — так само, але вдо­ма. Пере­брав фото­се­сію одно­кур­сни­ці Олі, зали­шив із понад 600 фоток лише 18. Під­ко­ри­гу­вав у GIMP'і, один раз дове­ло­ся …

Про сере­ди­ну літа Read More »

Мітки: ,