Мітки: ремонт

4,5 кіла шпа­клів­ки закін­чи­ли­ся так же швид­ко, як і поча­ли­ся. Я колись думав, що на зала­та­ти кім­на­ту виста­чить і пів­кі­ла, а тепер, вияв­ля­є­ться, і деся­ти мало. Іти­му зав­тра купу­ва­ти ще, але це вже фіналь­ні маз­ки. Баге­ти докле­їв, тре­ба пофар­бу­ва­ти тепер.

Сьо­го­дні водив чер­го­ву деле­га­цію до Коли­бен­ка в музей. Як зав­жди, заслу­ха­ти­ся можна. Хоч йому й набри­дло одне й те саме роз­ка­зу­ва­ти, у чому він чесно зізнав­ся. Розу­мію. Але нові екс­по­зи­ції чудо­ві, а дів­ча­та потім пищать від захва­ту.

Дис­плей на ноу­ті почав видє­лу­ва­ти­ся. Часто ліва поло­ви­на (рів­но поло­ви­на) пли­ве різни­ми кольо­ра­ми. На зов­ні­шньо­му моні­то­рі все ОК. Дуже спо­ді­ва­ю­ся, що від­бу­ду­ся замі­ною матри­ці, тіль­ки як би так його вга­да­ти, щоб швид­ко зро­би­ли, бо з ноу­том зов­сім немає змо­ги роз­лу­ча­ти­ся.

Купив собі ааа­а­а­а­гром­ний стіл у кім­на­ту. Куто­вий, офі­сний, тем­ний, дуже зру­чний і про­сто­рий. Зали­ши­ло­ся тіль­ки в ньо­му про­свер­дли­ти дір­ку, щоб кабе­лі вниз спу­сти­ти. Зав­тра, мабуть, куплю зао­дно й корон­ки під це діло. А ще замо­вив сьо­го­дні крі­сло-ліж­ко. Таке, як і хотів, беже­ве і з котом. Тіль­ки при­їде хто­зна коли, бо на скла­ді нема.

Ну і тро­хи топо­гра­фі­чно­го етно­гра­фі­зму. У Сан­жа­рах є кри­ла­тий вираз «схо­ди до Шусто­ва». Це озна­чає, що люди­на неспов­на розу­му, і їй тре­ба пока­за­ти­ся пси­хі­а­тру. Істо­рія похо­дже­н­ня про­ста – район­но­го пси­хі­а­тра якраз і зва­ти (чи зва­ли, я не в кур­сі, пра­цює він ще, чи ні; пев­но, ні, бо ста­рий уже зов­сім) Василь Мико­ла­йо­вич Шустов. А з його ону­ком я мав честь навча­ти­ся в одно­му кла­сі. І з дідом зна­йо­мий осо­би­сто. Ви тіль­ки не поду­май­те, я нор­маль­ний.

Мітки: , , , ,