Мітки: підсумки

Рік запа­м’я­тав­ся перед­усім числен­ни­ми подо­ро­жа­ми. Це і коро­ткі піші й вело­си­пе­дні вилаз­ки око­ли­ця­ми Брно, і поїзд­ки в межах краю, і Пра­га, а ще Німеч­чи­на, Сло­вач­чи­на, Австрія, Нідер­лан­ди, Бель­гія, Укра­ї­на, Угор­щи­на. Мину­ло­го року я при­пу­стив, що можу поїха­ти до Іта­лії, і хоча її у спи­ску поки нема, те, що було, …

Під­сум­ки 2017-го року Read More »

Мітки:

Рік тому, завер­шу­ю­чи напи­са­н­ня під­сум­ків 2015–го, я зичив актив­но­сті й різно­ма­ні­т­тя. І якщо ще в люто­му очі­ку­ва­н­ня були на рів­ні зви­чай­них, то в бере­зні я вже точно знав, що має змі­ни­ти­ся бага­то чого. Ну що ж, рік пере­вер­шив най­смі­ли­ві­ші здо­гад­ки. Спро­бу­є­мо при­га­да­ти, чим він мені …

Під­сум­ки 2016-го року Read More »

Мітки:

Тра­ди­цій­но, про­гра­му на пото­чний рік (май­же) вичер­па­но, і тепер я в Кар­па­тах, а цей запис має опу­блі­ку­ва­ти­ся авто­ма­ти­чно. Давай­те я спро­бую зга­да­ти, чим цей рік був для мене осо­бли­вим.

Мітки:

Для мене про­гра­ма на пото­чний рік вичер­па­ла­ся, і поки я зараз сиджу на заклю­чно­му кон­цер­ті в Націо­наль­ній філар­мо­нії Укра­ї­ни й зача­ро­ва­но див­лю­ся на те, як Роман Кофман дири­гує камер­ним орке­стром, бот люб’язно публі­кує цей запис. Насам­пе­ред, заува­жу, що в цьо­му запи­сі не буде нічо­го ні …

Під­сум­ки 2014–го року Read More »

Мітки:

Вияв­ля­є­ться, у нас не тіль­ки випи­са­ти­ся про­бле­ма­ти­чно (як-от із гур­то­жи­тку в уні­вер­си­те­ті, напри­клад, коли вся коло­тне­ча три­ва­ла кіль­ка тижнів), а ще й про­пи­са­ти­ся. Тиждень цілий витра­тив на це, але тепер із чистою сові­стю можу ска­за­ти, що рік завер­ше­но, і почи­на­ю­ться ті кіль­ка днів до кален­дар­но­го …

Про орга­ни Read More »

Мітки: ,

Тра­ди­цій­но в остан­ні дні пото­чно­го року я публі­кую його під­сум­ки, які, в основ­но­му, вклю­ча­ють ті події, які заче­пи­ли без­по­се­ре­дньо мене. І оскіль­ки я вчо­ра був на кон­цер­ті кла­си­чної музи­ки (при­віт Кофма­ну), можна вва­жа­ти, що рік для мене вже скін­чив­ся, пла­нів на ньо­го біль­ше немає, …

Під­сум­ки 2012-го року Read More »

Мітки: ,