Мітки: публікації

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про вектор­но-фазо­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,

Поно­вив свою ста­т­тю про ком­пі­ля­цію ядра Ліну­кса.

Бра­ти тут: http://natalenko.name/myfiles/kernel.html

Мітки: ,

Сьо­го­дні таки дій­сно вда­лий і наси­че­ний день, незва­жа­ю­чи навіть на те, що його успіх пере­рвав дощ.

Від­ніс збір­ку до шко­ли, аж у двох екзем­пля­рах, для Алли Ана­то­лі­їв­ни та для шкіль­ної бібліо­те­ки. Потім від­ніс ще один при­мір­ник до район­ної бібліо­те­ки. Подзво­нив­ши Олі, домо­вив­ся з нею зустрі­ти­ся, у визна­че­ний час, ба навіть тро­хи рані­ше вона сто­я­ла і чека­ла на мене… Вру­чив книж­ку і їй, зао­дно тро­хи з нею про­гу­ляв­ся. Зав­тра­шньо­го дня від­дам при­мір­ник Ната­лі Гри­го­рів­ні (кла­сний керів­ник). Вчо­ра від­дав пану Михаль­чу­ку, то він був такий вдя­чний.

Плюс до всьо­го того, помі­няв кор­пус собі на сво­їй Нокіі. Тепер вигля­дає як нова.

Мітки: , , ,

Збір­ка з моїм вір­шем наре­шті у мене на руках!

Окре­ме спа­си­бі Місти­ку за паку­ва­н­ня і RC за достав­ку :).

Мітки:

Пана Кочер­гі­на з Днем наро­дже­н­ня!

А ще з Днем наро­дже­н­ня збір­ку «Музи­ка сер­ця» в якій я впер­ше «офі­цій­но» дру­ку­ю­ся. Дуже радий з цьо­го при­во­ду, з нетер­пі­н­ням чекаю свої замов­ле­ні 10 при­мір­ни­ків, аби розда­ти їх бажа­ю­чим :).

P. S. Через камен­то­вий спам пері­о­ди­чно тут і на сай­ті з вір­ша­ми маю закри­ва­ти для комен­ту­ва­н­ня деякі осо­бли­во «попу­ляр­ні» запи­си. Бо задра­ло вичи­ща­ти по 30 комен­та­рів з чер­ги.

Мітки: , , ,

Нови­на на ЛОРі.

Вчо­ра був у шко­лі, там, як зав­жди, кла­сно, тіль­ки все біль­ше і біль­ше незна­йо­мих дітей. Ната­ля Гри­го­рів­на взя­ла собі чудний клас, дітки – толк буде, та і на нас чимось схо­жі. Пообі­цяв Аллі Ана­то­лі­їв­ні, як вийде збір­ка, пере­да­ти екзем­пляр в шко­лу (аби ж тіль­ки вийшла…).

Їм каву­на.

Мітки: , ,

Пого­во­рив з Місти­ком осо­би­сто – так, дій­сно, мій вірш буде опу­блі­ко­ва­но :). Так цьо­го чекаю… Домо­вив­ся, що замов­лю кіль­ка при­мір­ни­ків збір­ки, поро­здаю най­ближ­чим людям, в т. ч. і в шко­лу від­дам один. До речі, вірш буде з при­свя­тою тій, кому він в ори­гі­на­лі і писав­ся… Ціка­во, зра­діє? Їй теж при­мір­ник пода­рую.

Мітки: ,

Гор­дий від того, що напи­са­ла «Вечір­ня Пол­та­ва» про Нові Сан­жа­ри.

Кла­ца­ти тут (upd: поси­ла­н­ня робо­че, але стат­ті біль­ше нема).

Мітки: ,

Мене можуть вида­ти:

From: creative [собачко] glosa.com.ua
To: pfactum [гав-гав] gmail.com
Subject: публікація після конкурсу
Date: Sun, 27 Jul 2008 11:56:44 +0300
User-Agent: RoundCube Webmail/0.1-rc2


Добрий день.
Через певний час після підбиття
підсумків конкурсу "Музика серця", буде
здійснене видання найкращих творів
кожного автора.
Просимо вас прислати нам свої дані
(прізвище, ім’я і адресу на яку можна
буде вислати видання). Якщо ви бажаєте
виступати в збірці під псевдонімом, то
вкажіть будь ласка під яким саме.
Детальніше про підбиття підсумків можна
прочитати тут: http://glosa.com.ua/node/2671

Буду на це спо­ді­ва­ти­ся 🙂

Мітки: ,