Мітки: про себе

Онов­ле­не резю­ме.

Мітки:

А це був і справ­ді хоро­ший день. Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець …

*** Read More »

Мітки: ,

У ці остан­ні годи­ни перед новим, двад­цять п’ятим роком хотів би ска­за­ти, що двад­цять четвер­тий був неймо­вір­ним, а також подя­ку­ва­ти тим, хто був зі мною поруч.

Мітки:

Тро­хи під­ри­хту­вав сто­рін­ку про себе. Зва­жа­ю­чи на успіх від­мо­ви від печи­ва й від цукру — я таки його не вжи­ваю в явно­му вигля­ді вже дуже дов­го — хочу від­мо­ви­ти­ся ще від солод­ких напо­їв. Але час від часу дуже тягне на «Бай­кал», і я поки …

Малень­кі онов­ле­н­ня Read More »

Мітки: , ,