Мітки: про себе

Онов­ле­не резю­ме.

Мітки:

А це був і справ­ді хоро­ший день.

Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець вере­сня!). Поза­гля­дав у вся­кі мага­зи­ни цифро­вої техні­ки.

Потім зустрів­ся з Анею. Гуля­ли цілий день до пізньо­го вечо­ра. Мені від неї пере­па­ла при­коль­на сму­га­ста чашка й листів­ка з поба­жа­н­ня­ми. Ми загля­ну­ли в «Є», а потім спро­бу­ва­ли нові львів­ські пля­цки на Кон­тра­кто­вій (там так зро­бле­но, що з вули­ці видно, як дів­ча­та й хло­пці їх вправ­но спо­ча­тку роз­ка­ту­ють, начи­ня­ють, а потім печуть). Далі через Андрі­їв­ський пере­мі­сти­ли­ся в Яро­слав­ну на Золо­тих. По ходу спра­ви я зно­ву взяв­ся за фото­апа­рат.

Михайло Опанасович і Маргарита

Мар­га­ри­та зна­йшла сво­го твор­ця :). Окре­мий фото­аль­бом, зві­сно, буде, але як тіль­ки я допе­ре­би­раю 370 фото­гра­фій. Робо­та вже кипить.

Далі спу­сти­ли­ся на Хре­ща­тик, потім — у Метро­град, на ПЛТ пере­тну­ли­ся з її зна­йо­мим, а потім поїха­ли на Солом’янку. Там я її й зали­шив у гур­то­жи­тку.

Окре­мо дякую всім тим, хто сьо­го­дні набрав­ся смі­ли­во­сті мені зате­ле­фо­ну­ва­ти й напи­са­ти — було над­зви­чай­но при­єм­но.

Мітки: ,

У ці остан­ні годи­ни перед новим, двад­цять п’ятим роком хотів би ска­за­ти, що двад­цять четвер­тий був неймо­вір­ним, а також подя­ку­ва­ти тим, хто був зі мною поруч.

Мітки:

Тро­хи під­ри­хту­вав сто­рін­ку про себе.

Зва­жа­ю­чи на успіх від­мо­ви від печи­ва й від цукру — я таки його не вжи­ваю в явно­му вигля­ді вже дуже дов­го — хочу від­мо­ви­ти­ся ще від солод­ких напо­їв. Але час від часу дуже тягне на «Бай­кал», і я поки з цим нічо­го не можу зро­би­ти ;).

Мітки: , ,