Мітки: програмізми

Про­снув­ся перед самим обі­дом… мабуть, тому, що ліг над­то пізно.

Зно­ву йшов дощ, при­чо­му спо­ча­тку в Киє­ві, а потім і у нас.

Пограв­ся тро­хи з андро­і­дним СДК. Екліпс тупий.

Пере­міг лаво­чку. Обдер усе, що тре­ба було, та ще і за рекор­дно коро­ткий час.

Пере­шив вай­фай­ну точку по tftp. Рані­ше тако­го не робив.

Дочи­тав Чапе­ка «Вій­ну з сала­ман­дра­ми». Осо­бли­во реко­мен­ду­є­ться. Зараз читаю п’єсу «Мать».

Поба­чив на вла­сні очі «17 мгно­ве­ний весны» у кольо­рі. Кла­сно зро­би­ли, як так і було, але, насправ­ді, колір тут ролі абсо­лю­тно ніякої не грає. Навіть не помі­ча­єш його наяв­но­сті чи при­су­тно­сті.

Розі­брав­ся з тачпа­дом на ноу­ті, дяку­ю­чи арчлі­ну­ксо­во­му вікі.

Зав­тра зби­ра­ю­ся йти на факель­не шествіє. Якщо, зві­сно, дадуть факел :).

Мітки: , ,

At last, I've decided to stop developing StreamCORE because of its uselessness. Source code is still available here (full tree with binaries is here), official site is closed.

Rest in peace, my first large project ;).

BTW, it's under UPL forever, so, if you can, you may continue to develop it. Please, contact me if you will.

P. S. Mercurial repository is also closed.

Мітки: ,

Сьо­го­дні 256‑й день в році — День про­гра­мі­ста. З чим я всіх колег і вітаю.

Мітки: ,

Запу­стив свою пер­со­наль­ну фай­ло­по­мой­ку (не публі­чна!).

Якщо є бажа­ю­чі її від­те­сти­ти — пишіть в камен­ти.

Мітки: ,

Я вже встиг змо­та­ти­ся в Київ і напів­по­се­ли­ти­ся, от повер­нув­ся додо­му по справ­ку…

Мобіль­ний теле­фон в мене лиша­є­ться один, інший хочу про­да­ти, тому хто дзво­нив на UMC/MTS, тепер мають дзво­ни­ти на Beeline: +380 68 612 55 69.

Пра­цюю над про­е­ктом Nebula. Сайт — nebula.pl.ua.

Мітки: , ,

Вихі­дний код про­е­кту openhost.org.ua зна­хо­ди­ться тут (Mercurial, PHP+HTML).

Мітки: ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­сто-напро­сто далі буде нудно чита­ти.

Слід­кую я за ядром, тоб­то за супро­во­джу­ю­чи­ми патча­ми, патчсе­та­ми, які регу­ляр­но ком­пі­лю, з вер­сії 2.6.17.8, тоб­то з… сер­пня 2006-го? Так вихо­дить? Якщо я не поми­ля­ю­ся. Хочу від­мі­ти­ти кіль­ка пун­ктів.

Read More »

Мітки: , ,

Пер­ша ніч літа… І за кіль­ка годин — пер­ший день. Не спи­ться. Напи­сав поло­ви­ну лабо­ра­тор­ної по інфор­ма­ти­ці (PHP).

Літо… Роз­див­ляв­ся вчо­ра­шні фото­гра­фії з остан­ньо­го дзво­ни­ка. Це пер­ший дзво­ник, на яко­му мене нема. Сум­но. Не боля­че, але заздрі­сно. Дів­ча­тка у фар­ту­шках, солі­дні хло­пці у піджа­ках… Кві­ти… Сон­це… Остан­ній день весни.

Може, про­сто захо­ті­ло­ся дико додо­му. Але випу­скний я про­пу­щу так же, як і остан­ній дзво­ник…

Повер­ніть мені моє літо 2007-го року!!!

P. S. Були в Ітлі­ни в гостях.

Мітки: , , ,

З поміч­чю Патрі­ко­вою, а також Вла­до­во­го ноу­та і пані Вітер Ірин­ки викла­де­но новий текст в роз­ді­лі кре­а­ти­вів. Тиця­ти сюди.

Роз­би­ра­ю­ся з ASP, напи­сав пер­шу лабу по ньо­му.

Мітки: , ,

Був сьо­го­дні на Perl Workshop aka Perl Mova. Деякі допо­віді були дій­сно ціка­ви­ми, а про "Укроп" (типу мова про­гра­му­ва­н­ня з вико­ри­ста­н­ням укра­їн­ських слів) — феє­ри­чна. Дізнав­ся про Перл бага­то чого ново­го, що, в прин­ци­пі, поки не змі­ни­ло мого став­ле­н­ня до ньо­го :). Фотки пізні­ше мають бути. Вра­дже­н­ня в ціло­му — супер, прав­да виси­ді­ти з 9 до 18 — герой­ство. Але кава і чай за раху­нок само­об­слу­го­ву­ва­н­ня і тіль­ки :).

Якщо каза­ти кон­кре­тно про Перл, то з усьо­го вор­кшо­пу видно, що Перл реаль­но ще до ума не дове­де­ний. Ну не подо­ба­є­ться він мені як мова, ста­рі вер­сії тупі, нова, шоста, ще не гото­ва, але біль­ше вже дове­де­на до ума. Чека­єм релі­зу.

Також був з Іру­ською, Аньою і Фана­том в кіно на Асте­рі­ксі. Смі­шний фільм, дуже спо­до­бав­ся, осо­бли­во те, що дубляж укра­їн­ською.

Мітки: , ,