Мітки: програмізми

Про­снув­ся перед самим обі­дом… мабуть, тому, що ліг над­то пізно. Зно­ву йшов дощ, при­чо­му спо­ча­тку в Киє­ві, а потім і у нас. Пограв­ся тро­хи з андро­і­дним СДК. Екліпс тупий. Пере­міг лаво­чку. Обдер усе, що тре­ба було, та ще і за рекор­дно коро­ткий час. Пере­шив вай­фай­ну …

День восьмий Read More »

Мітки: , ,

At last, I've decided to stop developing StreamCORE because of its uselessness. Source code is still available here (full tree with binaries is here), official site is closed. Rest in peace, my first large project ;). BTW, it's under UPL

StreamCORE Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні 256‑й день в році — День про­гра­мі­ста. З чим я всіх колег і вітаю.

Мітки: ,

Запу­стив свою пер­со­наль­ну фай­ло­по­мой­ку (не публі­чна!). Якщо є бажа­ю­чі її від­те­сти­ти — пишіть в камен­ти.

Мітки: ,

Я вже встиг змо­та­ти­ся в Київ і напів­по­се­ли­ти­ся, от повер­нув­ся додо­му по справ­ку… Мобіль­ний теле­фон в мене лиша­є­ться один, інший хочу про­да­ти, тому хто дзво­нив на UMC/MTS, тепер мають дзво­ни­ти на Beeline: +380 68 612 55 69. Пра­цюю над про­е­ктом Nebula. Сайт — …

Кінець літа Read More »

Мітки: , ,

Вихі­дний код про­е­кту openhost.org.ua зна­хо­ди­ться тут (Mercurial, PHP+HTML).

Мітки: ,

Від­ра­зу ска­жу, аби не викли­ка­ти нада­лі ніяких сум­ні­вів — Лінукс є най­кра­щою ОС в сві­ті. Все інше зво­ди­ться до цьо­го твер­дже­н­ня. Крім того, непо­свя­че­ні можуть від­ра­зу закри­ва­ти сто­рін­ку — роз'яснень основ­них понять я дава­ти не буду, тому таким осо­бам про­­сто-напро­­сто далі буде нудно …

Роз­ду­ми про ядро Read More »

Мітки: , ,

Пер­ша ніч літа… І за кіль­ка годин — пер­ший день. Не спи­ться. Напи­сав поло­ви­ну лабо­ра­тор­ної по інфор­ма­ти­ці (PHP). Літо… Роз­див­ляв­ся вчо­ра­шні фото­гра­фії з остан­ньо­го дзво­ни­ка. Це пер­ший дзво­ник, на яко­му мене нема. Сум­но. Не боля­че, але заздрі­сно. Дів­ча­тка у фар­ту­шках, солі­дні хло­пці у піджа­ках… …

Літо Read More »

Мітки: , , ,

З поміч­чю Патрі­ко­вою, а також Вла­до­во­го ноу­та і пані Вітер Ірин­ки викла­де­но новий текст в роз­ді­лі кре­а­ти­вів. Тиця­ти сюди. Роз­би­ра­ю­ся з ASP, напи­сав пер­шу лабу по ньо­му.

Мітки: , ,

Був сьо­го­дні на Perl Workshop aka Perl Mova. Деякі допо­віді були дій­сно ціка­ви­ми, а про "Укроп" (типу мова про­гра­му­ва­н­ня з вико­ри­ста­н­ням укра­їн­ських слів) — феє­ри­чна. Дізнав­ся про Перл бага­то чого ново­го, що, в прин­ци­пі, поки не змі­ни­ло мого став­ле­н­ня до ньо­го :). Фотки …

Кон­фе­рен­ція Read More »

Мітки: , ,