Мітки: програмування

Дві най­більш дикі речі, які я поба­чив під час рефа­кто­рін­гу чужо­го коду на Сі, — це замі­на include header через extern'и і при­му­со­ва інде­кса­ція маси­вів з оди­ни­чки з пере­да­чею вка­зів­ни­ка на чужу область пам’яті. Най­го­лов­ні­ше, що це два випад­ки коре­ктно­го коду, але чому таке комусь при­хо­дить у голо­ву, я не знаю.

Зро­бив анонс dnsbalancer'а на ЛОРі, спро­во­ку­вав­ши хей­те­рів на весе­лий тред. Хоча, насправ­ді, там кіль­ка сві­тлих ідей для роз­роб­ки є, над чим я зараз поти­хень­ку думаю.

Також опу­блі­ку­вав від­ре­фа­кто­ре­ний плю­со­вий код ретре­ке­ра XBTT, ми його вико­ри­сто­ву­є­мо, щоб нада­ва­ти кори­сту­ва­чам retracker.local (тро­хи еко­но­мить зов­ні­шній тра­фік). Насправ­ді, я його хотів про­сто опа­ке­ти­ти, але код там настіль­ки гиде­зно був зібра­ний доку­пи (хоча сам по собі дово­лі стро­го писа­ний по стан­дар­ту), що я вирі­шив витра­ти­ти кіль­ка годин сво­го робо­чо­го часу, щоб при­ве­сти його до ладу хоча б з виду.

Ну і про більш при­єм­не. Сьо­го­дні був один із тих над­зви­чай­но рід­кі­сних днів, коли я читав свої вір­ші на публі­ку. Це була 141-ша «Пер­ша кава від Кав’ярні Куль­чи­цько­го» в Купі­до­ні на Пушкін­ській, і насту­пної субо­ти я, мабуть, піду ще. Чита­ти мені є що.

А ще отри­мав авто­граф у при­мір­ни­ку дете­ктив­них новел «Мані­як на замов­ле­н­ня» (поси­ла­н­ня даю тіль­ки щоб було видно, як вигля­дає ця книж­ка) від само­го Опо­від­а­ча. Там опу­блі­ко­ва­на одна її нове­ла.

Мітки: , ,

Андрій Петро­вич Єршов у сво­їй допо­віді «Про­грам­ми­ро­ва­ние — вто­рая гра­мо­тность» у Лозан­ні, Швей­ца­рія, на 3‑й Все­сві­тній кон­фе­рен­ції Між­на­ро­дної феде­ра­ції з оброб­ки інфор­ма­ції гово­рить:

И кни­ги, и вычи­сли­тель­ные маши­ны явля­ю­тся носи­те­ля­ми инфор­ма­ци­он­ной моде­ли вне­шне­го мира во всем его разно­обра­зии и измен­чи­во­сти. Здесь не при­хо­ди­тся рас­счи­тывать на то, что пытли­вость и любо­зна­тель­ность чело­ве­ка най­дут свой пре­дел.

Маши­на буду­ще­го — это не толь­ко и не столь­ко гигант­ский эле­ктрон­ный мозг, запол­ня­ю­щий охра­ня­е­мое зда­ние пла­ни­ру­ю­ще­го цен­тра, про­мышлен­ной дире­кции, бан­ка или коман­дно­го пун­кта, а пре­жде все­го, кро­ше­чный срез кри­стал­ла крем­ния в мини­а­тюр­ной рам­ке, опу­тан­ной пау­ти­ной тон­чай­ших про­во­дов, встав­лен­ный в укром­ное место пра­кти­че­ски любо­го про­мышлен­но­го изде­лия.

Микро­про­цес­сор, сопря­жен­ный с про­мышлен­ным изде­ли­ем — потре­би­тель­ским това­ром или сред­ством прои­звод­ства, — при­да­ет ему совер­шен­но новые каче­ства и силь­но вли­я­ет на хара­ктер взаи­мо­дей­ствия чело­ве­ка с изде­ли­ем.

Сре­дне­ве­ко­вые баро­ны и их потом­ки ушли в небытие, счи­тать и писать научил­ся каждый, а у секре­та­рей появи­лись новые хозя­е­ва и новые обя­зан­но­сти.

То же дол­жно прои­зой­ти и с про­грам­ми­ро­ва­ни­ем: руко­во­ди­те­ли, не име­ю­щие пред­став­ле­ния об ЭВМ и про­грам­ми­ро­ва­нии, уйдут в небытие, про­фес­си­о­наль­ные про­грам­ми­сты ста­нут систем­ными ана­ли­ти­ка­ми и систем­ными про­грам­ми­ста­ми, а про­грам­ми­ро­вать суме­ет каждый, что я и называю вто­рой гра­мо­тно­стью.

Мітки: