Мітки: програмування

Дві най­більш дикі речі, які я поба­чив під час рефа­кто­рін­гу чужо­го коду на Сі, — це замі­на include header через extern'и і при­му­со­ва інде­кса­ція маси­вів з оди­ни­чки з пере­да­чею вка­зів­ни­ка на чужу область пам’яті. Най­го­лов­ні­ше, що це два випад­ки коре­ктно­го коду, але чому таке …

Про роз­роб­ки Read More »

Мітки: , ,

Андрій Петро­вич Єршов у сво­їй допо­віді «Про­грам­ми­ро­ва­ние — вто­рая гра­мо­тность» у Лозан­ні, Швей­ца­рія, на 3‑й Все­сві­тній кон­фе­рен­ції Між­на­ро­дної феде­ра­ції з оброб­ки інфор­ма­ції гово­рить: И кни­ги, и вычи­сли­тель­ные маши­ны явля­ю­тся носи­те­ля­ми инфор­ма­ци­он­ной моде­ли вне­шне­го мира во всем его разно­обра­зии и измен­чи­во­сти. Здесь не при­хо­ди­тся рас­счи­тывать на …

Виступ ака­де­мі­ка Єршо­ва у Швей­ца­рії, 1981 рік Read More »

Мітки: