Мітки: політика

Не можу не висло­ви­ти сво­го обу­ре­н­ня дія­ми сра­ної «Сво­бо­ди», яка нагло під шумок євро­май­дан­щи­ни зва­ли­ла пам’ятник Воло­ди­ми­ру Іллі­чу. Вар­ва­ри. Ще раз: я про­ти полі­ти­за­ції того, що від­бу­ва­є­ться в цен­трі сто­ли­ці. Засунь­те свої вимо­ги про звіль­не­н­ня політв’язнів у гузно, а потім туди ж запхніть свої пра­по­ри, …

Хто ж його поса­дить… Read More »

Мітки:

Діста­ли. Вияв­ля­є­ться, ті, хто сто­їть під Укра­їн­ським домом, не зна­ють, за що вони сто­ять. Кіль­ка днів тому в мене були ідеї, щоб напи­са­ти тут про своє від­но­ше­н­ня до цьо­го чер­го­во­го бала­га­ну, вра­хо­ву­ю­чи вла­сні погля­ди й ана­лі­ти­ку, яку я читав до цьо­го кіль­ка міся­ців, …

Про мов­не пита­н­ня Read More »

Мітки: ,

Читаю в Коре­спон­ден­ті: Пре­дыду­щие пар­ла­мент­ские выбо­ры в Ливии в после­дний раз про­во­ди­лись при коро­ле Идри­се, свер­гну­том в 1969 году. Ныне­шние выбо­ры в пар­ла­мент ста­ли пер­выми сво­бо­дными за более чем пол­ве­ка. Про­ве­сти их ста­ло возмо­жно после свер­же­ния режи­ма пол­ков­ни­ка Муам­ма­ра Кад­да­фи, пра­вя­ще­го 42 года и уби­то­го 20 …

Про нови­ни Read More »

Мітки: , , ,

…біль­ше не існує. Його роз­пу­сти­ли. При­віт, пере­ви­бо­ри! А тепер давай­те поду­ма­є­мо – в яку копі­є­чку це нам вле­тить, яка буде інфля­ція і в якій сра­ці ми опи­ни­мо­ся. ГА???

Мітки:

Зав­жди поси­лаю всі­ля­ку полі­ти­ку лісом, але, ана­лі­зу­ю­чи ріше­н­ня самі­ту «Укра­ї­на – ЄС» не можу не від­мі­ти­ти те, що він про­йшов дуже вча­сно, коли Росія ство­рює реаль­ну загро­зу націо­наль­ним інте­ре­сам. Ті, хто ста­вив на РФ, мають зро­зу­мі­ти – вони про­гра­ли. Без­пе­ка …

Полі­ти­ка Read More »

Мітки:

Нена­ви­джу Росію! Нена­ви­джу цю бидля­цьку дер­жа­ву з її імпер­ським уря­дом! Нена­ви­джу їх за те, що лізуть не в своє діло, вби­ва­ю­чи мир­них жите­лів! Нена­ви­джу кля­тий авто­ри­тар­ний мілі­та­ризм, нена­ви­джу люд­ську жаді­бність і тупу без­прин­ци­по­вість. Росія ще раз пока­зує, що вона незда­тна ста­ти нор­маль­ною дер­жа­вою. …

Гру­зія Read More »

Мітки:

Резуль­та­ты теста поли­ти­че­ских воз­зре­ний от Полит-грамоты.ру pfactum, Вы либер­та­ри­а­нец. Такие цен­но­сти как сво­бо­да мысли, сло­ва, а также про­зра­чный и некон­тро­ли­ру­е­мый рынок для вас незыбле­мы. Любые фор­мы госу­дар­ствен­но­го вме­ша­тель­ства в обще­ствен­ную жизнь отвер­га­ю­тся либер­та­ри­ан­ством как сред­ство закре­по­ще­ния гра­ж­дан.Прой­ти тест!

Мітки: