Мітки: події

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­цко-фашист­ско­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США».

Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни на Софій­ській пло­щі, обі­ця­ють щось ціка­ве. Імо­вір­но, вар­то піти попри обі­ця­ний уве­че­рі сніг.

Час­тко­во від­кри­ли код, напи­са­ний мною на робо­ті. Не знаю, кому він буде кори­сний, але в нас він вико­ри­сто­ву­є­ться у вну­трі­шніх роз­роб­ках у про­да­кшні. При­найм­ні, мені зда­є­ться, що код дово­лі які­сний. Попри його про­сто­ту й оче­ви­дність, тре­ба ж було комусь його напи­са­ти.

А нао­ста­нок зали­шу аль­бом Епі­де­мії «Сокро­ви­ще Энии».

Мітки: , , , ,

Про­чи­тав інтерв’ю Тор­вальд­са спіль­но­ті Сле­шдо­та. Реко­мен­дую. Текст зно­ву можна із задо­во­ле­н­ням роз­тя­гу­ва­ти на золо­ті фра­зи.

Додив­ля­ю­ся 12-ту серію доку­мен­тал­ки «Дело Иоси­фа Ста­ли­на». Дуже жорс­тка кри­ти­ка, але якби було пусте пере­ли­ва­н­ня води, я б не доди­вив­ся і до дру­гої серії. Також реко­мен­дую.

Пере­ди­вив­ся всі філь­ми «Ваві­лон 5», далі йти­муть сері­а­ли. Ще не визна­чив­ся, чи буду почи­на­ти їх диви­ти­ся суто англій­ською мовою. Пев­но, вар­то ж таки колись поча­ти.

Все ще читаю «Бра­тья Кара­ма­зо­вы» — зда­є­ться, це надов­го. Пере­ва­лив за поло­ви­ну книж­ки, але обі­цяю, що в най­ближ­чі роки Досто­єв­сько­го я біль­ше чита­ти не буду. Він мені не подо­ба­є­ться.

Поти­хень­ку йду по книж­ці «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Тут про­сті­ше — бага­то окре­мих ста­тей різних публі­ци­стів, хоча кри­ти­ка також жорс­тка.

Про­йшов усю теор. части­ну книж­ки «Опе­ра­ци­он­ные систе­мы» Цикріт­зі­са і Берн­стай­на. Зали­ши­ла­ся пра­кти­чна реа­лі­за­ція.

Хочу купи­ти 3G-сви­сток, щоб був нор­маль­ний мобіль­ний інет усю­ди. Зга­дав, що в мене без діла лежить кар­тка Utel'а. Тесту­вав учо­ра швид­кість через теле­фон — нор­маль­на як на мене.

Є дум­ки щодо напи­са­н­ня стат­ті в жур­нал видав­ни­цтва Львів­ської полі­те­хні­ки за мате­рі­а­ла­ми допо­віді про pf-kernel. Поки не певен, що вар­то це роби­ти, але якщо буде віль­ний час, то чому б і ні. Голов­не — розі­бра­ти­ся з цим уже ско­ро, щоб ста­т­тю опу­блі­ку­ва­ли в най­ближ­чо­му номе­рі, якщо не буде випу­ще­но окре­мий екзем­пляр вида­н­ня, при­свя­че­ний віль­но­му ПЗ.

При­йшло запро­ше­н­ня на вибо­ри. Піду, зві­сно, й без запро­ше­н­ня :).

З нетер­пі­н­ням чекаю на від­кри­т­тя стан­ції метро «Іпо­дром». Спо­ді­ва­ю­ся, що ніщо не зава­дить мені поїха­ти її пофо­то­гра­фу­ва­ти. Пла­ную зно­ву про­їха­ти­ся одним із пер­ших паса­жи­рів.

Мітки: , ,