Мітки: пиво

Зав­дя­ки сво­їм обо­лон­ським алко­ту­ри­стам мав змо­гу спро­бу­ва­ти поль­ське пиво на гре­ча­но­му меді. Ота­ке:

imgp2303_0

Можу порів­ня­ти його тіль­ки із слав­но­зві­сною медо­ву­хою з київ­ської «Пін­ти». Хочу ще!

Одна деталь: на укра­їн­сько­му медо­во­му пишуть «Не реко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти дітям, вагі­тним жін­кам…», а на поль­сько­му коро­тко і ясно: «Na zdrowie!»

Мітки:

У неді­лю, 27-го числа, якраз після зда­чі сесії, ходив з одно­кур­сни­цею в Солом’янську бро­вар­ню. Її рекла­му почув на радіо ROKS. А пиво я люблю, тим біль­ше, те, яке роби­ться на місці.

Вра­же­н­ня суто пози­тив­ні, окрім одно­го — бро­ню­ва­н­ня сто­ли­ка через сайт не спра­цю­ва­ло, добре, що насту­пно­го дня я зате­ле­фо­ну­вав уто­чни­ти, й замо­вив уже голо­сом. У бро­вар­ні шум­но, але шум не такий, що дра­тує, а зви­чай­ний, люд­ський гул. Інтер’єр оформ­ле­ний зі сма­ком, а поста­но­во­чний апа­рат для варі­н­ня пива при­ва­бив око ще коли я сидів надво­рі — його видно через вікно. І диван­чи­ки м’якенькі, зру­чні.

Про пиво годі й каза­ти — дуже навіть ОК, хоча якщо порів­ню­ва­ти з медо­вим, яке я пив у «Пін­ті» сво­го часу, то його не пере­вер­шує. Зві­сно, це тіль­ки один сорт із шести. Тре­ба буде схо­ди­ти ще, спро­бу­ва­ти інші. Заку­ска, прав­да, доро­га.

Сайт бро­вар­ні ось, вва­жай­те це добро­віль­ною рекла­мою задо­во­ле­но­го оче­вид­ця.

Мітки: , , ,

Ідем ми в мага­зин.

Бе: Шо я хотів?…

Я: Ну… пиво.

Б: А ще?

Я: Пиво.

Б: І ще шо?…

Я: Пиво!

Б: Ну да, і всьо.

Мітки: ,

Літній день 29-го числа 2008-го року. У фіна­лі чем­піо­на­ту Євро­пи з фут­бо­лу гра­ють кля­ті іспан­ці з не мен­ше кля­ти­ми нім­ця­ми. Раху­нок 0:0. Кіль­ка годин до поча­тку матча.

Осо­кор­ків­ський "Мате­рик". Весе­ла ком­па­нія залі­тає в тор­го­вий зал, загрі­бає з собою 14 літрів пива і купу заку­сі, і, роз­пла­тив­шись кров­ною сти­пен­ді­єю, виру­шає на квар­ти­ру до Альо­ни, з якої її бітьки з'їхали… ну і бог з ними :).

Вра­же­ні мас­шта­ба­ми скром­но­го житла, гості разом з хазя­ї­ва­ми почи­на­ють при­го­ту­ва­н­ня до матчу. Вся­кі там сала­ти, бутер­бро­ди, масли­ни, огір­чо­ки-помі­дор­чи­ки-ана­на­си, і, зви­чай­но, холо­дне пиво вре­шті-решт пода­є­ться на стіл. Апе­ре­тив.

Потім сау­на. Почи­на­є­мо з тем­пе­ра­ту­ри в 60 гра­ду­сів, посту­по­во (осо­би­сто я — в 5 захо­дів) дово­ди­мо її до 80. Кра­со­та! Таку б шту­ку і собі додо­му, після неї як зано­во наро­див­ся.

Пиво. Гіта­ра. Пиво. Салат. Пиво-пиво-пиво, гіта­ра. Так тихо і непо­мі­тно дожи­ва­є­мо до основ­ної події того дня — самої гри.

…Гра­ли ужа­сно :). Крім того, що нім­ці про­гра­ли, так ще і гру роби­ли ніяку, що ті, що ті, а нам дово­ди­ло­ся слу­ха­ти кри­ки Альо­ни про те, як вона їх всіх "кохає" і заспо­ко­ю­ва­ти її.

Ваа­а­дя доволь­ний. Ще б, Іспа­нія вигра­ла з рахун­ком 1:0.

Спра­ва дійшла до чаю, вечір плав­но пере­ко­тив­ся у ніч. Гра "Мафія" (нату­раль­но, з кар­та­ми) і пока­зу­ха (Вадя, аби тобі той "Фобос"!..) дове­ли час до 3‑х ночі, вре­шті всі лягли спа­ти.

Нату­раль­но, я спав з Дімою…

Зран­ку чашка кави/чаю — і в путь-доро­гу, по фар­бу, аби роби­ти ремонт в гур­то­жи­тку.

P. S. Окре­ме "дякую" Альо­ні за нада­ну "жил­пло­щадь", всі зру­чно­сті і теплий хазяй­ський при­йом.

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті.

Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія на новий, так ска­зав батько, чому я, наїв­на малень­ка істо­та, вірю, ба навіть спо­ді­ва­ю­ся і вся­ке таке, бо інстру­мент інстру­мен­том, а є ще зви­чка, енер­ге­ти­ка і робо­та… І настрій.

Сумую за Іри­ною. Сидить собі вдо­ма, а я тут. Біль­ше голо­са в теле­фо­ні нічо­го не можу почу­ти. А поба­чи­ти вза­га­лі нічо­го.

Напи­сав ново­го тво­ра. Див­на задум­ка така з'явилася — зобра­зи­ти дів­чат в але­го­ри­чній фор­мі — кві­та­ми в саду. Писав з сво­го досві­ду, лиша­є­ться лише його з чер­не­тки пере­тво­ри­ти на закін­че­ну і від­шлі­фо­ва­ну дум­ку, а потім оци­фру­ва­ти і викла­сти до купи з інши­ми кре­а­ти­ва­ми.

Да… Був 9‑го на пара­ді в Сан­жа­рах, про­йшов­ся в коло­ні, дуже спо­до­ба­ло­ся, чого, вла­сне, і чекав, незва­жа­ю­чи на вра­ні­шній холод і дощ, який спро­бу­вав зава­ди­ти свя­щен­но­му дій­ству. Це було в п'ятницю. Субо­тні­шнім днем від­був до Кре­мен­чу­го­гра­да, аби стрі­ти­ся з паном Блей­зом, Фей­том і Руфу­сом, послу­ха­ти роз­по­віді про чер­го­ві лицар­ські бої, вислу­ха­ти всі­ля­кі дум­ки з при­во­ду всі­ля­ких нови­нок, поїсти піцу і попи­ти пив­ка, побро­ди­ти містом і поза­гля­да­ти в музи­чні мага­зи­ни… При­єм­но про­ве­де­ний час, чорт заби­рай, люблю я такі ком­па­нії!

Повер­нув­шись, забіг до Іри (суве­нір­чик їй купив), а вве­че­рі на диско­те­ку до одно­кла­сни­ків.

Що ще… води не було в гур­то­жи­тку, тіль­ки сьо­го­дні дали гаря­чу, то хоч ску­пав­ся :). Зав­тра­шньо­го, або, ско­ріш за все, після­зав­тра­шньо­го дня поста­ра­ю­ся пана Фар­кал­ле­ра з його одві­чни­ми супу­тни­ка­ми витя­гну­ти кудись на пиво.

А поки думаю про чай, хочу зни­кну­ти геть і сумую за сво­їм Соне­чком…

Мітки: , , , , , ,

6‑го числа ходи­ли з мої­ми одно­кур­сни­ка­ми гуля­ти, пити пиво і гра­ти на гіта­рі. Були: Вадя Міхай­лов, Ігорь (виба­чай­те, що так пишу, не звик без "ь") Хазрон, дів­чи­на іха, Альо­на Ніку­лі­на, Віта­ля Ярмо­люк, Діма Кури­лен­ко, Дєніс Макси­мен­ко і я з Ірою.

Зата­ри­ли­ся, як годи­ться, пивом на Кон­тра­кто­вій пло­щі (піша­ка від Пошто­вої йшли), потім шука­ли місце, аби всі­сти­ся. Вибра­ли на лаво­чці над Євро­пей­ською пло­щею. Пісні… пиво… Дів­ча­та :). Гар­на пого­да.

А, на Кон­тра­кто­вій дві­чі стрі­ли шай­ку яки­хось хло­пців і дів­чат, на ходу­лях і в спе­ци­фі­чній оде­жи­ні, які роз­да­ва­ли жуваль­ні гум­ки… Річ кори­сна, осо­бли­во перед поці­лун­ка­ми :).

Потім пере­мі­сти­ли­ся в "Два гуся" на Май­да­ні, там тро­хи поси­ді­ли, потім на Про­рі­зну вули­цю, там пам'ятник турк­мен­сько­му пое­ту (зами­слу­ва­те ФІО в ньо­го) і лаво­чки. Там і доси­ді­ли…

Люблю такі ком­па­нії… При­вче­ний до куль­тур­но­го від­по­чин­ку… У свій час пра­виль­ни­ми людьми… А ще як і пісні від­по­від­ні — Арія була, ДДТ були, бага­то Сплі­на і сам пан Міхай­лов ;).

Ще колись збе­рем­ся, як погод­ка дозво­лить.

Мітки: , ,

Обра­ху­ва­ли сьо­го­дні в мага­зи­ні. На мою користь :). Не пора­ху­ва­ли одно­го сне­ка. Дума­є­те, я кри­чав? Нє, про­сто схру­мав його, та й все.

Помі­няв наре­шті обща­жний одяг. Всі мене зав­жди зна­ли у фут­бол­ці хакі та шта­нах, все тем­не, сьо­го­дні про­лив на фут­бол­ку пиво і пере­дів­ся у сві­тлу різдвя­ну і шор­ти. Хло­пці були зди­во­ва­ні, та і мені незви­чно.

Дотя­гну остан­ні пів­лі­три улю­бле­но­го "Пше­ни­чно­го" і, може, ляжу спа­ти.

Ску­чаю за Ірою…

P.S. Ста­ро­ста ска­за­ла, що кані­ку­ли будуть біль­ше міся­ця після сесії. Аж зра­дів :).

P.P.S. Ніко­ли не бов­тай­те пше­ни­чне пиво. Бо буде вели­кий фон­тан.

P.P.P.S. Щой­но з хло­пця­ми ски­ну­ли ста­рий ЕЛТ-моні­тор з п'ятого повер­ху. Але тс-с-с‑с ;)…

Мітки: , ,

Поси­ді­ли з Сань­ком, попи­ли пива (осо­би­сто я літру пше­ни­чно­го), від­мі­ти­ли, коро­тше, так, як тре­ба.

Істо­рія, зви­чай­но, 12 :).

Мітки: ,

Зло:

  • схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло;
  • інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться;
  • на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів;
  • надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!;
  • і вза­га­лі… :).

Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи вже злив.

Бано­чне "Чер­ні­гів­ське Біле" — руль­на шту­ка.

Вза­га­лі, диву­ю­ся з того, що зав­тра неді­ля. Пев­но, у мене дав­но не було віль­ної субо­ти.

Дочи­тав Ефре­мо­ва "Час быка". Вра­же­н­ня­ми діли­ти­ся не хочу, хоча вони ціл­ком пози­тив­ні. Я б навіть ска­зав, ця кни­га спра­ви­ла на мене вра­же­н­ня не мен­ше, ніж "Лезвие бри­твы", і вже точно НАБАГАТО біль­ше вра­же­н­ня, ніж усі кни­ги шкіль­ної про­гра­ми разом взя­ті.

Почав чита­ти збір­ник радян­ської фан­та­сти­ки 50‑х — 70‑х років. Зно­ву ж таки, мабуть в міні­стер­стві осві­ти ніфі­га не зна­ють і не розу­мі­ють. От саме ці кни­ги і тре­ба вклю­ча­ти до шкіль­ної про­гра­ми, а не усі­ля­кий хлам. Ет, що каза­ти…

Живу.

P.S. Ллю тре­тю mp3-ху.

P.P.S. Дяка і шана роз­ро­бни­кам WordPress'а за те, що вту­ли­ли авто­збе­рі­га­н­ня чер­не­ток. А то б дове­ло­ся писа­ти зано­во.

Мітки: , , ,

Вияв­ля­є­ться, пиво нічо так. Добрень­ке.

Сиджу, зараз пишу диски Коля­ну, далі думаю при­би­ра­ти в кім­на­ті.

Був на база­рі, жар­ко, блін.

Мітки: ,