Мітки: передноворіччя

Шостий рік поспіль.

DSC_0008

І, зві­сно, ялин­ка на Софій­ській пло­щі.

DSC_0041

Ще кіль­ка фото за поси­ла­н­ням.

Мітки: , ,

Зві­сно, я не забув зро­би­ти тра­ди­цій­ну фотку. А ще є фотка ялин­ки на Софій­ській пло­щі. Оби­дві фотки висять в аль­бо­мі гале­реї.

Мітки: , , , ,

Тра­ди­цій­ні фото­гра­фії пере­дно­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті можна пере­гля­ну­ти тут.

Мітки: , ,

Бачив ялин­ку на Май­да­ні — вона таки кра­ща, ніж торік, але хоті­ло­ся б, зві­сно нор­маль­не дере­во, а не збір­ну шту­чну кон­стру­кцію. Вза­га­лі, Май­дан зно­ву пото­пає в ілю­мі­на­ції, від­по­від­но, я пла­ную зро­би­ти вечір­ні тра­ди­цій­ні його фотки, ну, напри­клад, зав­тра (якщо сні­гу не буде). Вчо­ра вже види­вив­ся кіль­ка точок, у яких можна при­ткну­ти­ся зі шта­ти­вом.

В основ­но­му напи­сав звіт про 2012‑й рік, але опу­блі­кую його числа так 30-го, а то і 31-го. На мене чека­ють ще кіль­ка важли­вих подій :).

Мітки: , ,

Зазви­чай я не пишу таких речей, але почав­ся остан­ній день нена­ви­сно­го 2008-го.

Світ коти­ться у прір­ву. Вар­то диви­ти­ся у май­бу­тній день з опти­мі­змом? Можли­во і так, хоча б задля збе­ре­же­н­ня вла­сних нер­вів, але, пра­гма­ти­чно, нічо­го хоро­шо­го не видно попри всі спо­ді­ва­н­ня.

Але тре­ба жити і баналь­но «лиши­ти всі про­бле­ми у мину­ло­му році», хоча як від них вте­чеш, якщо їх ноги ростуть звід­ти?

Руба­ти тре­ба. Без доко­рін­них, рішу­чих і швид­ких дій нічо­го не змі­ни­ться.

З Новим роком!

Мітки: ,