Мітки: патчі

Ось цей інкре­мен­тний патч засто­со­ву­є­ться поверх вер­сії 3 і вклю­чає пере­хід до насту­пно­го зобра­же­н­ня по клі­ку на зобра­жен­ні, а також нор­маль­не поси­ла­н­ня на ори­гі­нал у вигля­ді зіро­чки.

А Матвєю merci за тести й від­гу­ки.

Мітки: ,

І від­ра­зу онов­ле­ний патч.

Тут дода­на під­трим­ка уні­каль­них іден­ти­фі­ка­то­рів для аль­бо­мів, які чита­ю­ться з фай­лів identifier.txt у кожно­му аль­бо­мі (і для коре­не­во­го аль­бо­му також). Вони вико­ри­сто­ву­ю­ться для одно­зна­чно­го визна­че­н­ня аль­бо­му в систе­мі комен­ту­ва­н­ня Disqus, щоб аль­бо­ми можна було без втра­ти комен­та­рів носи­ти туди-сюди.

У фай­лі identifier.txt може бути будь-який вміст, який зано­си­ться у змін­ну JavaScript. Я, напри­клад, від назви аль­бо­му брав sha1.

Мітки: ,

Новий патч від мене. У ньо­му, окрім ста­рих змін, дода­на зіро­чка в лайт­бокс, кла­цнув­ши на яку, можна пере­йти до пов­ної вер­сії фото­гра­фії.

Мітки: ,