Мітки: отакої

А зна­є­те, що прав­да кла­сно в ново­му голо­ві МЗС? Що на прес-кон­фе­рен­ції з‑поміж усіх міні­стрів інших кра­їн він єди­ний був без наву­шни­ків, тоб­то, розу­мів усе й так. А це англій­ська, німе­цька, фран­цузь­ка, росій­ська й укра­їн­ська.

Мітки: