Мітки: ноут

Оно­вив пам’ять сво­го ноут­бу­ка до 16 Гб. Тепер її виста­чить ой як на дов­го і ой як на бага­то. У пла­нах ще поста­ви­ти SSD, якраз є віль­ний роз’єм під ньо­го. Ско­ро, думаю, збе­ру­ся з дум­ка­ми.

Про­дов­жив чита­ти збір­ку роз­по­від­ей про подо­ро­жі, при­го­ди й фан­та­сти­ку «На суше и на море». Дуже які­сна худо­жня літе­ра­ту­ра радян­сько­го часу.

Подав п’ять порт­ре­тних фото­гра­фій на один кон­курс, якщо прой­ду, напи­шу більш деталь­но.

У будні пра­цюю, на вихі­дних пишу диплом. Усе як зав­жди.

Сьо­го­дні­шній робо­чий момент:

Робоче

Мітки: , ,