Мітки: новини

УНІАН пише: Росій­ське втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну зали­ша­є­ться загро­зою без­пе­ки для всьо­го атлан­ти­чно­го про­сто­ру, а пото­чний рік став "роком агре­сії". Про це заявив гене­раль­ний секре­тар НАТО Йенс Стол­тен­берг сьо­го­дні під час прес-кон­фе­­ре­н­ції напе­ре­до­дні зустрі­чі міні­стрів закор­дон­них справ альян­су. Ні, соне­чко, 2014‑й рік став …

Рік чого? Read More »

Мітки:

Читаю в Коре­спон­ден­ті: Пре­дыду­щие пар­ла­мент­ские выбо­ры в Ливии в после­дний раз про­во­ди­лись при коро­ле Идри­се, свер­гну­том в 1969 году. Ныне­шние выбо­ры в пар­ла­мент ста­ли пер­выми сво­бо­дными за более чем пол­ве­ка. Про­ве­сти их ста­ло возмо­жно после свер­же­ния режи­ма пол­ков­ни­ка Муам­ма­ра Кад­да­фи, пра­вя­ще­го 42 года и уби­то­го 20 …

Про нови­ни Read More »

Мітки: , , ,