Мітки: наука

Дав­но помі­тив, що різни­цю між кан­ди­да­том і докто­ром можна помі­ти­ти на слух із зав’язаними очи­ма. Зві­сно, не на 100%, бо бува­ють як при­єм­ні, так і непри­єм­ні виклю­че­н­ня, але все ж ста­ти­сти­ка в цьо­му питан­ні дово­лі впер­та. Так було і в інсти­ту­ті, так же ж само це …

Про нау­ков­ців Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні я пока­жу дещо з того, чим займав­ся в інсти­ту­ті, і чого зно­ву тор­кнув­ся впро­довж остан­ньо­го тижня. Пода­на інфор­ма­ція поді­ле­на на дві части­ни, пер­ша при­зна­че­на для тих, хто поня­т­тя не має, про що вза­га­лі може йти мова, дру­га буде по суті.

Мітки: , ,

Наре­шті дочи­тав «Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972». Дуже ціка­ва шту­ка, стат­ті напи­са­ні якраз уче­ни­ми, які із задо­во­ле­н­ням гото­ві роз­ка­зу­ва­ти про те, над чим вони самі пра­цю­ють. І тому про космос чита­ти так же ціка­во, як і про авто­ма­ти­за­цію в чор­ній мета­лур­гії. Ціка­во, чи є в «Букі­ні­сті» …

Пері­о­ди­ка Read More »

Мітки: , ,

Поди­вив­ся 5 серій оцьо­го чуда, дуже реко­мен­дую. Хоча, насправ­ді, я дивив­ся не цей варі­ант, на який дав поси­ла­н­ня, а обрі­за­ну вер­сію без докто­ра Кокса. Із Коксом є тіль­ки дві пере­кла­де­ні серії, зві­сно, вони наба­га­то кра­щі, але їх тіль­ки дві :(. З нетер­пі­н­ням чекаю на інші. …

Wonders of Life Read More »

Мітки: , ,