Мітки: навушники

Поста­ло зав­да­н­ня зна­йти більш-менш деше­ві і які­сні наву­шни­ки на робо­ту, бо я не хочу тяга­ти свої про­шні сені­ки туди-сюди.

Нага­даю, рані­ше в мене були Піо­не­ри SE-M390 — над­чу­до­ва річ за свою ціну, я в них від­си­дів май­же всі сту­дент­ські роки і тро­хи біль­ше, але вре­шті вони роз­лі­зли­ся і роз­ла­ма­ли­ся.

Тому я дов­го не думав, і взяв ті ж самі Піо­не­ри, але нові­ші — SE-M531. Що тут ска­жеш. Дизайн май­же той, а звук як я і роз­ра­хо­ву­вав. Ганяю зараз із задо­во­ле­н­ням тесто­ві ком­по­зи­ції. Ну і що важли­во, шнур 3,5 метри (систем­ник на робо­ті під сто­лом).

m531product

З того, що помі­тно змі­ни­ло­ся, можна виді­ли­ти глян­це­вий кор­пус (мінус, але некри­ти­чно), тро­хи мен­ша гли­би­на для вух (плюс, бо вуха ближ­че до дина­мі­ків, при цьо­му не давить нічо­го), низи ста­ли більш гли­бо­ки­ми, сере­ди­на вирів­ня­ла­ся, вер­хи не ріжу­ться.

Мітки: ,

Узяв сьо­го­дні собі ота­ку кра­су:

HD380PRO_hires

Звук чудо­вий, від­рі­зня­є­ться від­чу­тною гли­би­ною басів від моїх Піо­не­рів (не най­гір­ші наву­шни­ки, між іншим, але свої 5 років уже від­пра­цю­ва­ли, тепер роз­си­па­ю­ться потро­ху) і не зава­ле­ною сере­ди­ною (спе­ці­аль­но зна­йшов які­сні фла­ко­ві ріпи віні­лу улю­бле­но­го музла). Ну і зно­ву ж таки, пов­но­ро­змір­ні і закри­ті, як і попе­ре­дні, але тро­хи щіль­ні­ше сидять і тро­хи кра­ще ізо­лю­ють.

Пока-пока, Піо­не­ри, тепер пере­їде­те жити до мене на робо­ту, щоб не займа­ти дар­ма місце.

pioneer_se-m290_lg

Мітки: , ,