Мітки: музика

Усе зга­дую, як цю шту­ку грав АСОНФУ з Кофма­­ном-дири­­ге­н­том. Слід­ку­ва­ти за руха­ми його рук — без­цін­но.

Мітки:

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, …

Про події Read More »

Мітки: , , , ,

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

Свя­тий Патрік, це пре­кра­сно.

Мітки: ,

Гор­шок біль­ше не з нами :(. Так нео­чі­ку­ва­но, тіль­ки сьо­го­дні на робо­ті фіга­чив під його пісні. Ну і нехай ще тут буде шма­то­чок його чудо­во­го інтерв’ю:

Мітки: , ,

ОК, я обі­цяв, що зро­блю хіт-парад вока­лі­сток не по сим­фо-мета­­лу. Три­май­те. Пер­ше місце — Хела­ві­са. Якщо хтось ще не слу­хав «Мель­ни­цу» або її соль­ни­ки (та хоча б той же «Лео­пард в горо­де»), дуже реко­мен­дую. Дру­ге місце ділять між собою Оле­на Вой­на­ров­ська й Оль­га Пула­то­ва, …

Дру­гий хіт-парад Read More »

Мітки: ,

Про­дов­жу­є­мо наш хіт-парад. Нага­дую, що він сто­су­є­ться тіль­ки сим­фо-мета­­лу з жіно­чим вока­лом. Шосте місце — Флор Янсен. Екс-вока­­лі­с­тка After Forever (обо­жнюю їх!), соліс­тка ReVamp і сесій­на соліс­тка Nightwish. Я дуже спо­ді­ва­ю­ся, що вона ста­не постій­ною соліс­ткою Туо­ма­са. У неї все, що потрі­бно, є. Сьо­ме …

Топ вока­лі­сток — 2 Read More »

Мітки: ,

Якби мене спи­та­ли, хто най­кра­ще спів­ає, я б, не заду­му­ю­чись, видав таке. Пер­ше місце — Тар’я Туру­нен, екс-солі­с­тка улю­бле­но­го Най­тві­ша. Best voice ever, ну і про­сто гар­на. Дру­ге місце — Шарон ден Адель, соліс­тка Within Temptation. Іно­ді я ще вага­ю­ся, чи ж не вар­то …

Топ вока­лі­сток Read More »

Мітки: , ,

Узяв сьо­го­дні собі ота­ку кра­су: Звук чудо­вий, від­рі­зня­є­ться від­чу­тною гли­би­ною басів від моїх Піо­не­рів (не най­гір­ші наву­шни­ки, між іншим, але свої 5 років уже від­пра­цю­ва­ли, тепер роз­си­па­ю­ться потро­ху) і не зава­ле­ною сере­ди­ною (спе­ці­аль­но зна­йшов які­сні фла­ко­ві ріпи віні­лу улю­бле­но­го музла). Ну і зно­ву …

Нові вуха Read More »

Мітки: , ,

Хто ще не чув і не бачив, слу­хай­те й диві­ться:

Мітки: , ,