Мітки: музика

Це щось неймо­вір­не. Шарон і Тар’я разом заспі­ва­ли. Дві най­більш обо­жню­ва­ні мною метал-вока­ліс­тки.

Мітки: , , ,

Усе зга­дую, як цю шту­ку грав АСОНФУ з Кофма­ном-дири­ген­том. Слід­ку­ва­ти за руха­ми його рук — без­цін­но.

Мітки:

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, а мені, як не-бзд­шні­ку, осо­бли­во роз­пи­ту­ва­ти в них не було чого.

Ще при­кро, що такі кон­фе­рен­ції, мабуть, ніхто не спон­со­рує — набір уча­сни­ка кошту­вав уже три­зна­чну суму. Не видно, щоб фря­ху актив­но під­три­му­вав сер­йо­зний бізнес.

Допо­віді викла­ли тут.

А потім був вечір музи­ки Рахма­ні­но­ва. Чуде­сно.

Мітки: , , , ,

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­шно, більш-менш сухо й по-осін­ньо­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх вере­сне­вих.

Дочи­тав "Гре­че­ское сокро­ви­ще" Ірвін­га Сто­у­на, кни­гу, яку мені хло­пці-сока­мер­ни­ки пода­ру­ва­ли ледь не рік тому. Ціка­ва, реко­мен­дую, пере­ка­зу­ва­ти зміст, зві­сно, не буду, про­сто тихень­ко пора­джу.

Поди­вив­ся бага­то­се­рій­ний фільм про Кур­ську битву, сьо­го­рі­чно­го випу­ску. Якби не моло­день­кі хло­пчи­ки а‑ля "я сту­дент теа­траль­но­го вузу", які чита­ли сол­дат­ські моно­ло­ги, було б уза­га­лі нор­маль­но. А так про­сто які­сна доку­мен­тал­ка, тому раджу.

Ну й ще обза­вів­ся новим інстру­мен­том. Lenovo P780, смар­том, на який я пускав слюнь­ки із само­го анон­су. І тепер він офі­цій­но про­да­є­ться в нас. Поки дуже задо­во­ле­ний, хоча після мого Вайлд­фа­є­ра пер­шо­го випу­ску він про­сто гігант­ський. Ну і, уре­шті, тре­ба ж оно­ви­ти­ся якось, а то за три роки смар­тфо­но­бу­ду­ва­н­ня дуже про­су­ну­ло­ся впе­ред. Цей запис, до речі, зро­бле­ний із ньо­го.

А в субо­ту на мене чекає KyivBSD і Рахма­ні­нов.

Мітки: , , , , , ,

Свя­тий Патрік, це пре­кра­сно.

Мітки: ,

Гор­шок біль­ше не з нами :(.

rjjrjr

Так нео­чі­ку­ва­но, тіль­ки сьо­го­дні на робо­ті фіга­чив під його пісні.

Ну і нехай ще тут буде шма­то­чок його чудо­во­го інтерв’ю:

Мітки: , ,

ОК, я обі­цяв, що зро­блю хіт-парад вока­лі­сток не по сим­фо-мета­лу. Три­май­те.

Пер­ше місце — Хела­ві­са. Якщо хтось ще не слу­хав «Мель­ни­цу» або її соль­ни­ки (та хоча б той же «Лео­пард в горо­де»), дуже реко­мен­дую.

melnitsa_200807241438380

Дру­ге місце ділять між собою Оле­на Вой­на­ров­ська й Оль­га Пула­то­ва, гру­па «Flёur».

6831460_lena

334612

Тре­тє місце без сум­ні­ву від­да­є­мо Зої Ящен­ко з гру­пи «Белая гвар­дия».

21293991

Четвер­те місце — Зем­фі­ра.

url

І п’яте — Янка Дягі­ле­ва, сві­тла їй пам’ять.

url

Мітки: ,

Про­дов­жу­є­мо наш хіт-парад. Нага­дую, що він сто­су­є­ться тіль­ки сим­фо-мета­лу з жіно­чим вока­лом.

Шосте місце — Флор Янсен. Екс-вока­ліс­тка After Forever (обо­жнюю їх!), соліс­тка ReVamp і сесій­на соліс­тка Nightwish. Я дуже спо­ді­ва­ю­ся, що вона ста­не постій­ною соліс­ткою Туо­ма­са. У неї все, що потрі­бно, є.

3767_artist

Сьо­ме місце — Катра Соло­пу­ро, ще одна руда бестія, хари­зма­ти­чна і з див­ним голо­сом. Соліс­тка одно­ймен­ної гру­пи Катра.

tumblr_m2dspyJrYy1r2scwbo1_400

Восьме місце, мабуть, від­дам Емі Лі, незмін­но­му сим­во­лу Ева­не­сен­са. Хто ж її не любить?

amy-lee-at-emi-get-together-09

Дев’яте місце — Чо Джиин, соліс­тка Кри­пте­рії. Нім­ке­ня корей­сько­го похо­дже­н­ня з милим тонень­ким голо­со­чком.

.Bild: ralf krieger Copyright ralf krieger, ralf.krieger@gmx.de

Ну і зами­кає деся­тку нашо­го хіт-пара­ду Лів Крі­стін, соліс­тка Лівз Айз.

liv-kristine-50656f57c1f1e

Зві­сно, це куцо обрі­за­ний хіт парад, адже тут нема ні Ксан­дрії, ні Еліс, ні Атар­га­тіс, ні Сіре­нії, ні бага­тьох інших груп із чудо­ви­ми вока­ліс­тка­ми, але виби­ра­ти дово­ди­ться з най­кра­щих.

Думаю, поді­бний хіт-парад тре­ба б зро­би­ти і не для сим­фо-мета­лу, бо не зга­да­ти добрим сло­вом Хела­ві­су, Пула­то­ву і Зою Ящен­ко якось сором­но.

Мітки: ,

Якби мене спи­та­ли, хто най­кра­ще спів­ає, я б, не заду­му­ю­чись, видав таке.

Пер­ше місце — Тар’я Туру­нен, екс-соліс­тка улю­бле­но­го Най­тві­ша. Best voice ever, ну і про­сто гар­на.

turunen

Дру­ге місце — Шарон ден Адель, соліс­тка Within Temptation. Іно­ді я ще вага­ю­ся, чи ж не вар­то їй бути на пер­шо­му місці.

within-temptation-rock-en-france-arras-16

Тре­тє — Сімо­на Сімонс, незмін­на вока­ліс­тка не менш улю­бле­ної Епі­ки. Руда бестія.

Simone+Simons

Ота­ка трій­ка. Якщо йти далі, то тут нас зустрі­чає Хей­ді Пар­ві­ай­нен, екс-вока­ліс­тка Амбе­рі­ан Дан, яка, на жаль, пішла з гру­пи. У неї дуже силь­ний і чистий голос.

Heidi2

Ну і зами­кає п’ятірку непе­ре­вер­ше­на Доро зі сво­їм уні­каль­ним голо­сом.

Doro_Pesch-12794

Зві­сно, пере­лік кла­сних вока­лі­сток цим не обме­жу­є­ться. Кого ціка­вить, можу про­дов­жи­ти =).

Мітки: , ,

Узяв сьо­го­дні собі ота­ку кра­су:

HD380PRO_hires

Звук чудо­вий, від­рі­зня­є­ться від­чу­тною гли­би­ною басів від моїх Піо­не­рів (не най­гір­ші наву­шни­ки, між іншим, але свої 5 років уже від­пра­цю­ва­ли, тепер роз­си­па­ю­ться потро­ху) і не зава­ле­ною сере­ди­ною (спе­ці­аль­но зна­йшов які­сні фла­ко­ві ріпи віні­лу улю­бле­но­го музла). Ну і зно­ву ж таки, пов­но­ро­змір­ні і закри­ті, як і попе­ре­дні, але тро­хи щіль­ні­ше сидять і тро­хи кра­ще ізо­лю­ють.

Пока-пока, Піо­не­ри, тепер пере­їде­те жити до мене на робо­ту, щоб не займа­ти дар­ма місце.

pioneer_se-m290_lg

Мітки: , ,