Мітки: музика

Лун­на сона­та (точні­ше, її тре­тя части­на), така, якою вона могла б ста­ти, будь у Людві­га еле­ктро­гі­та­ра, ком­бік і слух =).

Мітки:

…коро­тень­ке відео на ніч. Шукай­те на юту­бі ана­ло­гі­чні відео з цією люди­ною.

Мітки:

Поста­ло зав­да­н­ня зна­йти більш-менш деше­ві і які­сні наву­шни­ки на робо­ту, бо я не хочу тяга­ти свої про­шні сені­ки туди-сюди.

Нага­даю, рані­ше в мене були Піо­не­ри SE-M390 — над­чу­до­ва річ за свою ціну, я в них від­си­дів май­же всі сту­дент­ські роки і тро­хи біль­ше, але вре­шті вони роз­лі­зли­ся і роз­ла­ма­ли­ся.

Тому я дов­го не думав, і взяв ті ж самі Піо­не­ри, але нові­ші — SE-M531. Що тут ска­жеш. Дизайн май­же той, а звук як я і роз­ра­хо­ву­вав. Ганяю зараз із задо­во­ле­н­ням тесто­ві ком­по­зи­ції. Ну і що важли­во, шнур 3,5 метри (систем­ник на робо­ті під сто­лом).

m531product

З того, що помі­тно змі­ни­ло­ся, можна виді­ли­ти глян­це­вий кор­пус (мінус, але некри­ти­чно), тро­хи мен­ша гли­би­на для вух (плюс, бо вуха ближ­че до дина­мі­ків, при цьо­му не давить нічо­го), низи ста­ли більш гли­бо­ки­ми, сере­ди­на вирів­ня­ла­ся, вер­хи не ріжу­ться.

Мітки: ,

…на ніч.

Мітки: ,

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч.

^_^

Мітки: ,

Metal head boys in the back of a Camaro
Banging to Metallica on the radio
From an all-star stud to a punk like you
We've got so many flavours that I just can't choose

Ох як тон­ко про Bang Camaro і Мета­лі­ку :)… Ну і на ніч кліп:

Мітки: ,

Закін­чив­ся чер­го­вий кіль­ка­до­бо­вий плей­ліст, і з усьо­го вари­ва незро­зумі­ло чого вижи­ває тіль­ки Wildpath зав­дя­ки дуже мело­дій­ній музи­ці.

Чер­го­вий плей­ліст буде надно­вим для мене, але апрі­о­рі неекс­пе­ри­мен­таль­ним: Halestorm, Bang Camaro і Lynyrd Skynyrd. В основ­но­му.

Мітки:

…також бува­ють нічо­гень­кі.

Мітки: ,

Це те, що вина­хі­дли­ві на сло­ва аме­ри­кан­ці нази­ва­ють eargasm.

Мітки: , ,

Раз уже Влад заче­пив Farewell слав­но­зві­сної Аван­та­зії, то не можу тут не наве­сти цита­ту з вікі щодо пар­тії Анни в цій пісні:

Коли Тобі­ас шукав вока­ліс­тку для про­е­кту, хтось з зна­йо­мих дав йому диск нідер­ланд­сько­го гур­ту Within Temptation, і на ньо­го спра­вив вра­же­н­ня голос Шарон ден Адель. Рані­ше, під час напи­са­н­ня текс­тів Сам­мет не був впев­не­ний, що зна­йде гідну вико­на­ви­цю ролі Анни, а тому її пар­тія ста­ла най­мен­шою в опе­рі. Пізні­ше, після домов­ле­но­сті з Шарон, він жалів про це.

Тобі­ас, не тіль­ки ти жалі­єш про це!

Мітки: