Мітки: музика

Ота­ке руде чудо вчо­ра висту­па­ло на вечо­рі іта­лій­ської музи­ки в рам­ках циклу «Suono Italiano». Ото голос.

Мітки: ,

Dreams come true. Жаль, що вже без Авра­мен­ка, але голос усе одно чудо­вий.

Мітки: ,

…на ніч.

Мітки:

Боги зійшли на зем­лю і дві годи­ни спів­а­ли у пря­мо­му ефі­рі радіо.

Мітки: , ,

Моя улю­бле­на Мель­ни­ца на радіо.

Мітки: ,

Із серії «як я міг не чути цьо­го рані­ше?».

Мітки:

«Шахе­ре­за­ду» Рим­сько­­го-Кор­са­­ко­­ва сим­фо­ні­чний оркестр учо­ра зіграв про­сто чудо­во. Мені спо­до­ба­ло­ся, я задо­во­ле­ний. А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оці­єї пісні, і мені його при­сла­ли: Face The Future Time to come around things have changed Time to come around …

Музи­ка Read More »

Мітки:

Ну і ще одна новин­ка сезо­ну — чер­го­ва дуе­тна робо­ти Аман­ди з мужи­ком в кєпкє­Кі­ске. Є два клі­пи: І ввесь аль­бом: Дово­лі при­єм­но і які­сно, але не настіль­ки важ­ко, щоб це було мета­лом.

Мітки: , ,

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має ста­ти саме ця гру­па.

Мітки:

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­­цко-фаши­ст­ско­­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США». Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни …

*** Read More »

Мітки: , , , ,