Мітки: музика

Kira Lao…

…на ніч.

Мітки:

Чёрный кофе

Боги зійшли на зем­лю і дві годи­ни спів­а­ли у пря­мо­му ефі­рі радіо.

Мітки: , ,

Фольк-рок на ніч

Моя улю­бле­на Мель­ни­ца на радіо.

Мітки: ,

SoulSpell

Із серії «як я міг не чути цьо­го рані­ше?».

Мітки:

Музика

«Шахе­ре­за­ду» Рим­сько­­го-Кор­са­­ко­­ва сим­фо­ні­чний оркестр учо­ра зіграв про­сто чудо­во. Мені спо­до­ба­ло­ся, я задо­во­ле­ний. А ще мені від­пи­сав гурт Cats Park. Я попро­сив у них текст оці­єї пісні, і мені його при­сла­ли: Face The Future Time to come around things have changed Time to come around

Мітки:

Michael Kiske & Amanda Somerville — City Of Heroes

Ну і ще одна новин­ка сезо­ну — чер­го­ва дуе­тна робо­ти Аман­ди з мужи­ком в кєпкє­Кі­ске. Є два клі­пи: І ввесь аль­бом: Дово­лі при­єм­но і які­сно, але не настіль­ки важ­ко, щоб це було мета­лом.

Мітки: , ,

Cats Park

Я думаю, що моїм осо­би­стим музи­чним від­кри­т­тям року має ста­ти саме ця гру­па.

Мітки:

***

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­­цко-фаши­ст­ско­­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США». Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни

Мітки: , , , ,

Юля Худякова

Соне­чка вам на ніч (не Дра­ку­лу ж перед сном слу­ха­ти; хоча кому як). Це та дів­чин­ка на бек-вока­­лі у Буту­со­ва. На її сай­ті є блю­зо­ві запи­си, але, чесно кажу­чи, мені біль­ше подо­ба­є­ться те, як вона спів­ає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там

Мітки: , , ,

Dracula — Walking On Water

А вот Лан­де з новим аль­бо­мом, схо­же, спра­вив­ся, хоча я дійшов тіль­ки до дру­гої пісні. (про себе смі­ю­ся, що це утя­же­льон­на вер­сія буту­сів­ських про­гу­ля­нок по воді)

Мітки: ,
Top