Мітки: музика

Да, тро­хи ниж­че (я не роз­би­ра­ю­ся в мажорах/мінорах, але на пів­о­кта­ви чи що?) і тро­хи опер­ні­ше, ніж в ори­гі­на­лі, але ж наскіль­ки кла­сно.

Мітки:

З нетер­пі­н­ням чекаю на реліз пов­но­го аль­бо­му 22-го числа.

Мітки: ,

Да. Тепер я і прав­да бачив усе. Там ниж­че під відео є один комен­тар, під яким я гото­вий поста­ви­ти кіль­ка сотень плю­сів: У меня появи­лось такое чув­ство, как буд­то бы Иван Васи­лье­вич был рождён что­бы петь пау­­эр-метал, но в жизни куда-то не туда повер­нул. …

ТНМК & Іво Бобул — Іво Бобул Read More »

Мітки: ,

Тепер пазл склав­ся — я зна­йшов тре­тій еле­мент. Це Iren, при­пу­скаю, що вона з Гре­ції. Що це було?

Мітки: ,

Мене почу­ли.

Мітки: ,

Номі­на­ція «Вока­ліс­тка року» достро­ко­во закри­ва­є­ться, і пер­ше (і єди­не) місце ділять між собою дві дів­чи­ни. Це Маріт Бьо­ріс­сен із Нор­ве­гії: І це Алі­на Леснік, незва­жа­ю­чи на своє ім’я, з Німеч­чи­ни: Вокал Маріт вза­га­лі вра­жає. Я дав­но тако­го не бачив. Від­чу­т­тя схо­же на те, …

Вока­ліс­тка року Read More »

Мітки: ,

Учо­ра цей сим­па­ти­чний коле­ктив: ком­па­ктним камер­ним скла­дом грав мій улю­бле­ний цикл кон­цер­тів Анто­ніо Віваль­ді «Пори року»:

Мітки:

Ота­ке київ­ське чудо є.

Мітки:

При­свя­чу­є­ться тим, хто поза-поза­­ми­­ну­­лої і цієї субо­ти зава­жав мені слу­ха­ти кла­си­ку, не в тему апло­ду­ю­чи між части­на­ми одно­го тво­ру.

Мітки: , ,

На поча­тку кожно­го року в мене зазви­чай буває музи­чне заго­стре­н­ня, і я захо­плю­ю­ся чер­го­вим хоро­шим гур­том. Буду­чи мечтой Вру­бе­ля, обра­ща­лась пти­цей, При­но­си­ла беду, Буду­чи мечтой Гого­ля, ты в одних чере­ви­чках Тан­це­ва­ла в аду. Буду­чи мечтой Айва­зов­ско­го, Ты взгля­дом своим топи­ла фло­ти­лии, В песча­ные косы Азов­ско­го …

Музи­чне від­кри­т­тя року Read More »

Мітки: ,