Мітки: музика

20-го числа до Брна заїха­ла канад­ська джа­зо­ва спів­а­чка Дая­на Кролл або, як вира­зив­ся один із моїх колег, «бари­шня з піа­ні­но». Кому ціка­во, що і як вона спів­ає, — зали­шаю відео 9‑тирічної дав­ни­ни: В прин­ци­пі, з тих пір вона мало змі­ни­ла­ся. Фото­ре­пор­таж із висту­пу …

Diana Krall Read More »

Мітки: ,

Поче­сна номі­на­ція уро­чи­сто закри­ва­є­ться гур­том «Lily & Madeleine». Ви тіль­ки послу­хай­те цих янго­ля­ток:

Мітки: ,

Чогось дав­но не було в неї нор­маль­них каве­рів, а тут пря­мо пора­ду­ва­ла.

Мітки:

The annual drawing for tickets to the Vienna Philharmonic New Year's Concerts has now been completed. We regret to inform you that your application was not among those selected. We are thus unable to offer you tickets to any of …

🙁 Read More »

Мітки: ,

Як зав­жди, почи­на­є­мо новий рік хоро­шою музи­кою, тра­ди­цій­но — кон­цер­том із Від­ня. Дири­гент — Густа­во Дуда­мель, 35-річний вене­су­е­лець.

Мітки:

Наре­шті викла­ли відео­за­пис. Я слу­хав аудіо­вер­сію, бо не доче­кав­ся відео.

Мітки:

Суча­сні ком­по­зи­то­ри пере­ва­жною сво­єю біль­ші­стю за виклю­че­н­ням деяких окре­мих екзем­пля­рів не вмі­ють писа­ти музи­ку для орке­стрів. Ну от не вмі­ють і все. Не музи­ка це. Нага­дай­те мені насту­пно­го разу не ходи­ти на такі кон­цер­ти. Ніко­ли такі похо­ди хоро­шим не закін­чу­ва­ли­ся. Ні …

Про кла­си­ку Read More »

Мітки:

Ефір від 29.09.2016 р. Над­зви­чай­но пози­тив­ний пода­ру­нок мені :).

Мітки: , , ,

Учо­ра­шній ефір із новою про­гра­мою. За виклю­че­н­ням, зві­сно, остан­ньої пісні.

Мітки: ,

Sabaton — дово­лі спе­ци­фі­чний гурт зі спе­ци­фі­чним репер­ту­а­ром, і я не очі­ку­вав, що Маріт може зро­би­ти кавер і на них. Як вияви­ло­ся, може.

Мітки: