Мітки: музика

Хто ще не чув і не бачив, слу­хай­те й диві­ться:

Мітки: , ,

Флор роз­спі­ва­ла­ся :). Диви­ти­ся обов’язково, я ці 10 хв про­сто не міг віді­рва­ти­ся від екра­на.

Мітки: , ,

Свя­тий Патрік, пер­ше нор­маль­не відео Най­тві­ша з новою вока­ліс­ткою.

Це пре­кра­сно. Якщо її не зали­шать, я осо­би­сто Туо­ма­су ніко­ли цьо­го не виба­чу.

Мітки: ,

От про кого, а про улю­бле­ну гру­пу я не можу не напи­са­ти.

1 жов­тня вони роз­про­ща­ли­ся з Ань­кою Оль­зон. Я про це дізнав­ся на ЛОРі в темі про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень одним із моде­ра­то­рів. Тре­ба мен­ше чита­ти ЛОР… але я не про те. Так може бути, що Ань­ка їх допе­кла, але я сла­бо вірю в те, що дві спів­а­чки можуть піти з коле­кти­ву про­сто так. Ей, Туо­мас, Мар­ко, Емп­пу і Юкка, з вами щось не так.

Ну, зві­сно, я від само­го поча­тку не любив попсо­вий голос Анетт.

Аж тут у Най­твіш при­йшла Флор Янсен. На жаль, на юту­бі ще немає які­сних запи­сів її голо­су з Най­тві­шом, але навіть через реві­н­ня фана­тів можна розі­бра­ти, що вона — бом­ба. Це не Тар’я, так, але це опер­ний, блін, опер­ний голос, який про­сто взяв і чудо­во впи­сав­ся у ста­рі пісні. До речі, ті пісні, які писа­ні вже під час робо­ти з Ань­кою, до Флор пасу­ють мен­ше. А от ста­рі — як там і була.

Спо­ді­ва­ю­ся, Флор зали­ши­ться в Най­тві­ші. А Туо­мас почне писа­ти такі ж яскра­ві пісні, які він писав для Тар’ї.

Мітки: , , , ,

Не втри­мав­ся. Тягну цей колаж до себе. Кла­цай­те, щоб роз­ди­ви­ти­ся ближ­че.

Мітки: , ,

29-го числа ходив у філар­мо­нію на заклю­чний кон­церт фести­ва­лю «Літні музи­чні про­ме­ні». Гра­ли… рок-хіти 20-го сто­лі­т­тя.

У про­гра­мі: Ерік Кле­птон, Фред­ді Мерк’юрі, Лед Зеп­пе­лін, Кар­лос Сан­та­на, Річі Бле­кмор, Джон Лен­нон, Бітлз та інші. Усе це вико­ну­вав Націо­наль­ний ака­де­мі­чний духо­вий оркестр Укра­ї­ни, дири­гент — добро­ду­шний і об’ємний Оле­ксій Баже­нов.

Я зав­жди мрі­яв почу­ти Богем­ську рапсо­дію, Stairway to heaven і Smoke on the water на сце­ні філар­мо­нії. Мрії збу­ва­ю­ться.

Ми тро­хи не доси­ді­ли до кін­ця кон­цер­ту, бо спі­ши­ли на фут­бол. Я впер­ше побу­вав на живо­му вели­ко­му фут­бо­лі на вели­ко­му ста­діо­ні — гра­ли наше Дина­мо з їхньою Борус­сі­єю М на НСК «Олім­пій­ський».

Вечір видав­ся вда­лий.

Мітки: , ,

Був на «Літніх музи­чних про­ме­нях» у філар­мо­нії, гра­ли Рос­сі­ні, Родрі­го і Чай­ков­сько­го. Вжи­ву поба­чив Оста­пен­ка, гіта­ри­ста. Дири­гу­вав Дядю­ра.

Гар­на ідея зро­би­ти цикл орке­стро­вої музи­ки влі­тку. Ще піду 29-го числа, будуть гра­ти Мер­кью­рі, Моріа, Кле­пто­на і Deep Purple. Так, у тій же філар­мо­нії. Духо­вий оркестр.

Мітки: , ,

2‑го числа ходив у філар­мо­нію на кон­церт сим­фо­ні­чної музи­ки. При­їжджа­ла Тіне Тінг Хель­сет із Нор­ве­гії, гра­ла на тру­бі. Важ­ко пере­да­ти сло­ва­ми ті дві годи­ни кон­цер­ту, але ска­жу, що такої вір­ту­о­зної гри я ще не бачив. Це, пев­но, тому, що до цьо­го тру­бу в чисто­му вигля­ді чув аж у шко­лі. Ну які ж там музи­кан­ти…

Дру­ге від­ді­ле­н­ня було вже без неї, але сим­фо­ні­чний оркестр мас­шта­бно роз­гор­нув­ся на всю сце­ну — яблу­ку ніде було впа­сти. І, від­по­від­но, гран­діо­зне різно­ма­ні­т­тя інстру­мен­тів. Я в захва­ті.

Коли вихо­див із філар­мо­нії — поба­чив репе­ти­цію кон­цер­ту на Євро­пей­ській пло­щі «Схо­ди до неба», на який сьо­го­дні й поїхав. Кон­церт вийшов дуже які­сний, грав сим­фо­ні­чний оркестр у супро­во­ді чудо­во­го вока­лу + інстру­мен­та­лі­сти, ніко­го не рекла­му­ва­ли, пере­гляд віль­ний, а потім ще й феєр­верк був. Чудо від Кабмі­ну та й годі.

Ще був на онов­ле­но­му Андрі­їв­сько­му. Важ­ко ска­за­ти, чи про­три­ма­є­ться то все 30 років, як заявив Попов, бо бру­ків­ку покла­ли, як на мене, дуже неякі­сно. Даю дві зими від сили, потім вона буде виси­па­ти­ся. А ще я думав, що всі будів­лі від­ре­став­ру­ва­ли, а їх про­сто заві­си­ли деко­ра­тив­ною тка­ни­ною. Зага­лом, нор­маль­но зро­би­ли тіль­ки стік для дощо­вих вод. Тому, в ціло­му, не гір­ше, ніж було, а ноги тепер там пола­ма­ти наба­га­то важ­че.

Мітки: , , ,

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки.

Деякі 7‑мі кла­си — убій­ство. А 11-ті кла­си вже на від­по­чин­ку, у них почав­ся віль­ний час під­го­тов­ки до ЗНО. Бідня­шки.

Дім­кі, бра­ту мен­шо­му Тані Кулик, успі­шно був нала­што­ва­ний комп. Він­да + купа софта.

Вишня і сли­ва пере­мо­же­ні. Гіл­ка сли­ви вкі­нець роз­пи­ля­на і successfully від­не­се­на на погре­баль­не вогни­ще. А нічо­го зату­ля­ти яблу­ню.

Нова фря­ха кача­є­ться. З коло­нок Арія, Within Temptation та інша хоро­ша музи­ка.

Мітки: , , ,

Кра­ща пісня: Nightwish — Over The Hills And Far Away

Кра­щий кліп: Nickelback — Savin' Me

Мітки: