Мітки: муза

Зав­тра випу­скний, але я не хочу зов­сім про це дума­ти.

Сьо­го­дні виклав новий твір, цей раз про­зою.

Бага­то думав над тим, яко­го дідь­ка я так гли­бо­ко зако­ху­ю­ся. Ріше­н­ня не зна­йшов, не зна­йшов вин­них (ну хіба сам, зви­чай­но, біль­ше того, так і є), не зна­йшов, як цю "пошесть" пере­бо­ро­ти, біль­ше того, що най­біль­ше б'є по голо­ві — неро­зу­мі­н­ня. Не зі сво­го боку. З її :).

Будем дума­ти, що все це ефе­мер­не.

Мітки: , ,

Ага, між зако­ха­ні­стю і… неза­ко­ха­ні­стю :). Не хоче­ться завча­сно роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся, але я таки знаю, що з цьо­го нічо­го не вийде, хоча Муза Вона, думаю, іде­аль­на. Ех…

О 17:00 йду диви­ти­ся супер­фут­бол, гра­ють "Газо­вик" (Нові Сан­жа­ри) і "Чиста кри­ни­ця" (Дра­би­нів­ка). Це буде бата­лія, я вже "пре­дв­ку­шаю" весь матч.

Заслав на ГАК ще кіль­ка кре­а­ти­вів, серед них висо­ко оці­не­ну Коли­бен­ком аль­тер­на­тив­ну істо­рію про Рим і радян­ську армію.

А щодо Музи… Ну не вар­то, занад­то я вже гли­бо­ко зако­ху­ю­ся…

Мітки: , ,

Немо­жли­во вийти надвір. Пече так, як зда­є­ться не пекло ніко­ли, ну хіба що в Кар­па­тах того року, як я їздив на роз­ко­пки.

Трин­дець.

Зно­ву дово­ди­ться сиді­ти цілий день у хаті. Про­сто немо­жли­во. А ще я ходжу в шко­лу і сиджу в кла­сах у самий роз­пал аццько­го пекла.

Вла­сне, зно­ву під­би­ває напи­са­ти щось неве­ли­ке, але фун­да­мен­таль­не, хоча та ідея, яку я зараз поти­хень­ку маю, ніку­ди не годя­ща.

Та і музи нема.

Мітки: ,

Залік здав… Думаю, що здав :). Сьо­мо­го уро­ку не було, фізрук ніяк не при­йде на робо­ту.

Зараз вдо­ма. Сиджу, вирі­шую кар­то­чки на авто­спра­ву, перед цим напи­сав ста­т­тю в МК про ком­пі­ля­цію ядер в Ліну­ксі. Пропу­стив через людей, пови­прав­ляв помил­ки. Уукру­лич ска­зав, що буде її вико­ри­сто­ву­ва­ти для зби­ра­н­ня сво­го ядра, а там від­пи­ше, чи годи­ться та ста­т­тя вза­га­лі ;).

Судя­чи з усьо­го, Музи таки не буде.

Мітки: , ,

Вчо­ра заре­є­стру­вав­ся на nonlogic.org, там мені дали ssh-акка­унт. Тепер маю ще одне дода­тко­ве схо­ви­ще для фай­лів. При­чо­му кво­та фан­та­сти­чна — 2 Гб, а обме­жень факти­чно немає.

Зараз, вза­га­лі, пишу зі шко­ли, день почав­ся нічо­го так, зараз іду писа­ти залік по істо­рії (хай би їй чорт).

Муза так і не зна­хо­ди­ться. Ау, ти де :)?

Мітки: , ,