Мітки: мова

Під­пи­су­ю­ся під кожним сло­вом.

Мітки:

Почув на тери­то­рії нашо­го сту­дмі­сте­чка. Роз­мо­ва по теле­фо­ну, гово­рить моло­дий хло­пчи­на, пев­но, зі сво­єю дів­чи­ною.

— Ну ти ж зна­єш, там єсть окон­ча­ніє: «т», «с» і «я». І іно­гда після «т» сто­їть мяг­кий знак. Ну, мала­дєц, ти пра­ви­ло зна­єш, а я не знаю, того пишу всі­гда без мяг­ко­го зна­ка. А ще таке сло­во: «во вло­же­ніє» чи «во вло­же­ніі». Ну як напи­са­но «файл нахо­діц­ца во вло­же­ні…» «і»? Точно «і»? От я хотів знать, як пра­виль­но писать, шоб не дума­ли, шо я дибіл.

Я йшов попе­ре­ду, тому щастя, що він не бачив того, як я смі­ю­ся.

Мітки: , , ,

Діста­ли. Вияв­ля­є­ться, ті, хто сто­їть під Укра­їн­ським домом, не зна­ють, за що вони сто­ять. Кіль­ка днів тому в мене були ідеї, щоб напи­са­ти тут про своє від­но­ше­н­ня до цьо­го чер­го­во­го бала­га­ну, вра­хо­ву­ю­чи вла­сні погля­ди й ана­лі­ти­ку, яку я читав до цьо­го кіль­ка міся­ців, але, сла­ва Патрі­ку, за мене це зро­бив Сер­гій Лозунь­ко в газе­ті «2000» за 13 липня 2012 року у стат­ті «Оппо­зи­цию нужно обе­спе­чить евро­пей­ски­ми цен­но­стя­ми», витрим­ки з якої я тут і наве­ду, щоб мати змо­гу без­бо­лі­сно посла­ти псев­до­па­трі­о­тів озна­йом­лю­ва­ти­ся з матча­сти­ною.
Read More »

Мітки: ,