Мітки: мистецтво

Про­слу­хав, наре­шті, опе­ру Град­сько­го «Мастер и Мар­га­ри­та», яку мені дав­но реко­мен­ду­вав одно­кур­сник. Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні. Я люблю книж­ку (на дру­го­му місці серед улю­бле­них після єфре­мів­ськ­го «Лезвие бри­твы»), мені спо­до­ба­ло­ся кіно (те, що суча­сне), а от опе­ра… Я сла­бо собі уяв­ляю, щоб Воланд так спів­ав. Та й Мар­га­ри­та також. Не в’яжеться. Але для загаль­но­го роз­ви­тку можна.

Також поди­вив­ся Star Trek Into Darkness. Зві­сно, кру­то, бо це Стар Трек, але якщо чесно, у цьо­му філь­мі тро­хи куль­гає сюжет. Ну і сцен­ка зі Спо­ком і Кір­ком у реакто­рі баян бая­ні­стий. Фі. Ситу­а­цію більш-менш рятує моло­да дов­го­но­га Уху­ра :). Поди­ви­ти­ся можна. Тим біль­ше, якщо фанат. Але в мене осо­би­сте про­ха­н­ня до тих, хто буде за три роки випу­ска­ти новий фільм — роз­крий­те тему Дено­бу­ли.

Учо­ра ж (1‑го числа) ходив у філар­мо­нію на Сіте­ру. Іспан­ський фор­те­пі­а­ніст такий. Усе б нічо­го (прав­да, грає гар­но), якби не нагла рекла­ма цер­кви адвен­ти­стів сьо­мо­го дня, за під­трим­ки яких від­був­ся кон­церт. Ще якийсь релі­гій­ний теле­ка­нал під­мі­ша­ли. Сіте­ра й сам адвен­тист. Якби про це писа­ли в афі­ші, не пішов би.

Мітки:

Був на «Літніх музи­чних про­ме­нях» у філар­мо­нії, гра­ли Рос­сі­ні, Родрі­го і Чай­ков­сько­го. Вжи­ву поба­чив Оста­пен­ка, гіта­ри­ста. Дири­гу­вав Дядю­ра.

Гар­на ідея зро­би­ти цикл орке­стро­вої музи­ки влі­тку. Ще піду 29-го числа, будуть гра­ти Мер­кью­рі, Моріа, Кле­пто­на і Deep Purple. Так, у тій же філар­мо­нії. Духо­вий оркестр.

Мітки: , ,

fuckbsd

Мітки: , ,