Мітки: метро

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми бага­то­рі­чно­го будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну.

Ми побу­ва­ли на будмай­дан­чи­ку №350 стан­ції «Про­ми­сло­ва» на пів­но­чі Тро­є­щи­ни, про­їха­ли­ся вздовж про­спе­кту Мая­ков­сько­го, на яко­му є зем­ле­ві­двід під метро, побу­ва­ли на бере­гах озе­ра Рай­ду­жне, озна­йо­мив­шись із тра­су­ва­н­ням самої лінії. Потім заві­та­ли до циган­сько­го табо­ру на 25‑й і 26‑й ліні­ях Руса­нів­ських садів, уздовж яких має прой­ти про­дов­же­н­ня метро­мо­сту, поба­чи­ли зали­шки дачних буди­но­чків, а також мону­мен­таль­ні хоро­ми, які зава­жа­ють буду­ва­ти лінію далі. Про­йшли вздовж мосту техно­ло­гі­чним пере­хо­дом через зато­ку Десен­ка, поба­чи­ли зни­зу одно­ймен­ну стан­цію в кон­стру­кці­ях. Потім заїха­ли на тери­то­рію Рем­ди­зе­ля й Лен­ку­зні, де зараз потро­ху буду­ю­ться з’їзди з мосту. Спу­сти­ли­ся на набе­ре­жну, щоб кра­ще роз­ди­ви­ти­ся аро­чний міст. Насам­кі­нець поба­чи­ли кіль­ка неща­сних секцій туне­лю неда­ле­ко від стан­ції «Тара­са Шев­чен­ка», з якої запла­но­ва­но пере­сад­ку на стан­цію «Поділь­ська».

Увесь про­цес супро­во­джу­вав­ся роз­по­від­я­ми й істо­рі­я­ми про будів­ни­цтво, кар­та­ми лінії, схе­ма­ми стан­цій і пере­го­нів, рен­де­ра­ми оздо­бле­н­ня стан­цій, а також доре­чни­ми комен­та­ря­ми щодо пото­чно­го ста­ну справ.

Усі мої фото­гра­фії з екс­кур­сії можна поба­чи­ти за поси­ла­н­ням.

Олег зро­бив хоро­шу спра­ву (при­чо­му, дві­чі, бо сьо­го­дні була повтор­на екс­кур­сія для тих, хто не зміг долу­чи­ти­ся мину­ло­го разу).

Мітки: , ,

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

minimetro

Мітки: ,

Заст. голо­ви КМДА Костюк: Одна обще­ствен­ная орга­ни­за­ция пре­дла­га­ет рас­смо­треть также и трол­лей­бу­сное сооб­ще­ние, что­бы сокра­тить расхо­ды. Мы рас­сма­три­ва­ем.
tov_tob: Ждем про­ект дири­жа­бля.

Тиць.

Мітки: , ,

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки».

На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив і фото­апа­рат, і поїхав зні­ма­ти.
Read More »

Мітки: , ,

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром».

20131027144413-1

Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на цю дату за мої­ми остан­ні­ми дани­ми при­зна­че­но від­кри­т­тя) пов­но­цін­но­го обо­ро­ту за «Терем­ка­ми» не буде — ходи­ти­ме той же чов­ник, що і на «Іпо­дром».

Вихо­ди зі стан­ції ще кле­па­ють. Кле­па­ють удар­ни­ми тем­па­ми всі одра­зу з обох сто­рін про­спе­кту.

20131027151628

Нав­ко­ло будів­ни­цтва жахли­ва багню­ка пря­мо у дво­рах домів. Як наче спе­ці­аль­но роз­ма­зу­ва­ли. Хоча бла­го­устро­єм уже займа­ю­ться — саджа­ють дерев­ця, кла­дуть асфальт.

Тупи­ки ще не гото­ві. Части­на заси­па­на, а части­на (метрів 40) ще тіль­ки укла­да­є­ться. Там на всю коту­шку пра­цю­ють кра­ни, а в котло­ва­ні сто­ять екс­ка­ва­то­ри. Тому, ІМХО, пов­но­цін­но синя лінія запра­цює тіль­ки до кін­ця року.

Ну і на десерт фотка чер­ги на онов­ле­ний фуні­ку­лер.

20131027162555

Мітки: , , , ,

Учо­ра від­кри­ли 51-шу стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну «Іпо­дром». Її збу­ду­ва­ли в рекор­дно коро­ткі стро­ки, при­чо­му зро­би­ли два пов­но­цін­ні вихо­ди (хоча ходять чутки, що один таки тим­ча­со­во закри­ють), а ще гале­рею над одні­єю з колій. Жаль тіль­ки, що нема того пан­но, яке заду­му­ва­ло­ся в поча­тко­во­му про­е­кті.

Стан­ція вийшла дуже гар­на. Зали­ша­є­ться тіль­ки чека­ти, коли збу­ду­ють «Терем­ки», щоб поїзди ходи­ли у зви­чно­му режи­мі, а не «чов­ни­ком».

Ну і тро­хи фоток від мене, зві­сно.

Мітки: ,

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут.

Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу піа­ру Нокіі), нас виста­чи­ло лише на Мед Хедз, які мені осо­би­сто спо­до­ба­ли­ся.

Про­ди­вив­ся дві доку­мен­тал­ки: одну про нині покій­но­го Янков­сько­го, іншу — про Шев­чу­ка. У голо­ву лізе вся­ка ліри­ка, яка ніяк не може офор­ми­ти­ся у вигля­ді чого-небудь більш-менш при­стой­но­го.

Замі­нив Psi+ на Kopete, мета­кон­та­кти та інте­гра­ція рулять.

Про навча­н­ня сві­до­мо не пишу, всьо і так ясно.

Сьо­го­дні пере­стрі­ли дів­ча­та, попро­си­ли від­кри­ти пля­шку пива. Я ж зав­жди із собою ношу сво­го адмін­сько­го ножи­ка, там і від­кри­ва­чка є. Від­крив. А потім поду­мав, чи пра­виль­но зро­бив. Вла­сне, хай п’ють як їм так хоче­ться, аби неба­га­то і не кури­ли. Стрьом­ні такі дів­ча­та.

В ПХ на Кон­тра­кто­вій про­си­ли чек, аби схо­ди­ти до ведме­дів. Така чер­га дов­га була через той кон­церт. Ну дав.

У ваго­нах метро на двох ліні­ях попри пости на фору­мі метро нових схем не зна­йшов.

Мітки: , , , ,

Сьо­го­дні зло­вив Крю­ка в 13:16 на Виду­би­чах.

Все кру­то, окрім:

1. радіо­ін­фор­ма­тор спер­шу гар­чав і ков­тав кін­ці фраз;
2. писк на две­рях можна було б замі­ни­ти на щось мело­ди­чні­ше;
3. ком­пре­сор пра­цює так, що в резо­нанс вхо­дить скло і малень­кі двер­ця­та звер­ху (мабуть, доступ до еле­ктро­ні­ки), і, від­по­від­но, без­бо­жно торо­хтить. А ще про­сто вібра­ція від ком­пре­со­ра від­чу­ва­є­ться;
4. можна було б скло настіль­ки не тону­ва­ти.

Вен­ти­ля­ція пра­цю­ва­ла (звер­ху шипі­ло), две­рі від­кри­ва­ли­ся всі, шуму мен­ше, хід плав­ний, салон про­стор­ний.

На місця маши­ні­ста було аж три пер­со­ни, і, до речі, в хво­сто­во­му теж так само (хоча для чого вони там – хз).

P.S. Близь­ко п’ятої на Шуляв­ській зупи­нив­ся еска­ла­тор на під­йом, і дове­ло­ся під­ні­ма­ти­ся пів­ту­не­ля пішки.

Мітки: ,

Така собі хво­ра фан­та­зія.

Має­мо 5 гілок:

 • Жов­тне­во-Руден­ків­ську;
 • Мало­ко­бе­ля­чків­сько-Клю­сів­ську;
 • Кун­ців­сько-Забрід­чан­ську;
 • Судів­сько-Заче­пи­лян­ську;
 • Кіль­це­ву.

Жов­тне­во-Руден­ків­ська:

 • «Про­їздна» (на пово­ро­ті з тра­си Пол­та­ва-Кре­мен­чук);
 • «Авто­ко­ло­на»;
 • «Шкіль­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Район­ний ста­діон»)
 • «Центр» (з пере­хо­дом на стан­цію «Ком­со­моль­ська»);
 • «Цен­траль­ний пляж» (з пере­хо­дом на стан­цію «Пар­ко­ва»)
 • «Енер­ге­ти­чна» (десь біля пово­ро­ту на Заче­пи­лів­ку, пере­хід на стан­цію «Чка­ло­ва»);
 • «Лісо­ва» (пово­рот на Клю­сів­ку);
 • «Руден­ків­ська».

Мало­ко­бе­ля­ків­сько-Клю­сів­ська:

 • «Малий Кобе­ля­чок»;
 • «Лелю­хів­ська» (десь в райо­ні шко­ли, пере­хід на стан­цію «Воро­на»);
 • «Цен­траль­на район­на лікар­ня» (пере­хід на стан­цію «Сосно­вий бір»);
 • «Район­ний ста­діон» (з пере­хо­дом на стан­цію «Шкіль­на»);
 • «Вок­заль­на» (в райо­ні авто­вок­за­лу, пере­хід на стан­цію «Пошто­ва»);
 • «Сана­тор­на» (це вже інший берег Вор­скли, пере­хід на стан­цію «Вор­скла»);
 • «Маджар­ська»;
 • «Клю­сів­ська».

Кун­ців­сько-Забрід­чан­ська:

 • «Кун­це­во»;
 • «Пол­тав­ський шлях» (на ново­бу­до­вах, мікро­ра­йон «Гора», пере­хід на стан­цію «Кали­но­ва»);
 • «Юві­лей­на» (біля поже­жної части­ни, пере­хід на стан­цію «Лені­на»);
 • «Пошто­ва» (пере­хід на стан­цію «Вок­заль­на»);
 • «Ком­со­моль­ська» (пере­хід на «Центр»);
 • «Дім від­по­чин­ку» (пере­хід на стан­цію «Гор­бен­ка»);
 • «Зарі­чка»;
 • «Забрід­чан­ська».

Судів­сько-Заче­пи­лян­ська:

 • «Судів­ка»;
 • «Капли­чка» (пере­хід на стан­цію «Під­гір­на»);
 • «Моло­ді­жна»;
 • «Лені­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Юві­лей­на»);
 • «Пар­ко­ва» (з пере­хо­дом на стан­цію «Цен­траль­ний пляж»);
 • «Чка­ло­ва»;
 • «Сте­по­ва»;
 • «Заче­пи­лян­ська».

Кіль­це­ва:

 • «Воро­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Лелю­хів­ська»);
 • «Під­гір­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Капли­чка»);
 • «Кали­но­ва» (з пере­хо­дом на стан­цію «Пол­тав­ський шлях»);
 • «Вор­скла» (з пере­хо­дом на стан­цію «Сана­тор­на»);
 • «Чка­ло­ва» (з пере­хо­дом на стан­цію «Енер­ге­ти­чна»);
 • «Гор­бен­ка» (з пере­хо­дом на стан­цію «Дім від­по­чин­ку»);
 • «Сосно­вий бір» (з пере­хо­дом на стан­цію «Цен­траль­на район­на лікар­ня»);
Мітки: , ,

Чита­н­ня попу­ляр­не в метро. Засік кіль­кох людей то з КПК, то з мобіл­кою, то зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ним девай­сом, а також двох дів­чат з потер­ти­ми кни­га­ми. Одну навіть іден­ти­фі­ку­вав – Вла­ди­мир Успен­ский «Тай­ный сове­тник вождя» (я її читав).

P. S. При­йшов до гур­то­жи­тку і офі­гєл – з две­рей нагло здер­та гол­ланд­ська емблем­ка «STUDENT» (спа­док від магі­стрів) і наш номер, нато­мість на всіх кім­на­тах пові­си­ли листо­чки з одна­ко­во­шри­фто­ва­ни­ми номе­ра­ми. Що вони хті­ли цим ска­за­ти? Люто здер той номер і пові­сив свій. Хочу жити у кім­на­ті, а не в каме­рі.

Мітки: , ,