Мітки: метро

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми …

Екс­кур­сія арте­фа­кта­ми будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну Read More »

Мітки: , ,

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

Мітки: ,

Заст. голо­ви КМДА Костюк: Одна обще­ствен­ная орга­ни­за­ция пре­дла­га­ет рас­смо­треть также и трол­лей­бу­сное сооб­ще­ние, что­бы сокра­тить расхо­ды. Мы рас­сма­три­ва­ем. tov_tob: Ждем про­ект дири­жа­бля. Тиць.

Мітки: , ,

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­­ні­в­сько-Чер­во­­но­­а­р­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки». На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив …

Стан­ція метро «Терем­ки» Read More »

Мітки: , ,

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром». Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на …

Про метро Read More »

Мітки: , , , ,

Учо­ра від­кри­ли 51-шу стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну «Іпо­дром». Її збу­ду­ва­ли в рекор­дно коро­ткі стро­ки, при­чо­му зро­би­ли два пов­но­цін­ні вихо­ди (хоча ходять чутки, що один таки тим­ча­со­во закри­ють), а ще гале­рею над одні­єю з колій. Жаль тіль­ки, що нема того пан­но, яке заду­му­ва­ло­ся в поча­тко­во­му про­е­кті. …

Про ст. м. «Іпо­дром» Read More »

Мітки: ,

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут. Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу …

Різне Read More »

Мітки: , , , ,

Сьо­го­дні зло­вив Крю­ка в 13:16 на Виду­би­чах. Все кру­то, окрім: 1. радіо­ін­фор­ма­тор спер­шу гар­чав і ков­тав кін­ці фраз; 2. писк на две­рях можна було б замі­ни­ти на щось мело­ди­чні­ше; 3. ком­пре­сор пра­цює так, що в резо­нанс вхо­дить скло і малень­кі двер­ця­та звер­ху (мабуть, доступ до …

Крю­ків­ський метро­по­їзд Read More »

Мітки: ,

Така собі хво­ра фан­та­зія. Має­мо 5 гілок: Жов­тне­­во-Руде­н­кі­в­ську; Мало­­ко­­бе­­ля­­чкі­в­сько-Клю­­сі­в­ську; Кун­ці­в­сько-Забрі­д­ча­н­ську; Суді­в­сько-Заче­­пи­­ля­н­ську; Кіль­це­ву. Жов­тне­­во-Руде­н­кі­в­ська: «Про­їздна» (на пово­ро­ті з тра­си Пол­та­­ва-Кре­­ме­н­чук); «Авто­ко­ло­на»; «Шкіль­на» (з пере­хо­дом на стан­цію «Район­ний ста­діон») «Центр» (з пере­хо­дом на стан­цію «Ком­со­моль­ська»); «Цен­траль­ний пляж» (з пере­хо­дом на стан­цію «Пар­ко­ва») «Енер­ге­ти­чна» (десь …

Сло­ве­сна схе­ма Ново­сан­жар­сько­го метро­по­лі­те­ну Read More »

Мітки: , ,

Чита­н­ня попу­ляр­не в метро. Засік кіль­кох людей то з КПК, то з мобіл­кою, то зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ним девай­сом, а також двох дів­чат з потер­ти­ми кни­га­ми. Одну навіть іден­ти­фі­ку­вав – Вла­ди­мир Успен­ский «Тай­ный сове­тник вождя» (я її читав). P. S. При­йшов до гур­то­жи­тку і офі­гєл – з две­рей нагло …

Кни­ги в метро — 2 Read More »

Мітки: , ,