Мітки: матлаб

Те ж саме для КАМ-64:

Мітки: , ,

Апро­кси­ма­цій­ний вираз для визна­че­н­ня ймо­вір­но­сті біто­вої помил­ки в кана­лі з АБГШ за вико­ри­ста­н­ня КАМ-16 вигля­дає так: Точність не ого, навіть на гра­фі­ку помі­тне роз­хо­дже­н­ня, але на від­різ­ку до 50 разів довір­ча ймо­вір­ність 95%.

Мітки: , ,

ОК, це остан­нє в сьо­го­дні­шній серії :D. Рів­ня­н­ня: . Розв’язок: . Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня: . Гра­фік як так і тре­ба:

Мітки: , ,

Покру­тив­ши матлаб, зна­йшов ще кра­щу апро­кси­ма­цію для розв’язку рів­ня­н­ня . Фор­му­ла вигля­дає так: Як видно, вона про­сті­ша, бо без лога­ри­фма. Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня скла­дає , що зна­чно мен­ше, ніж за засто­су­ва­н­ня попе­ре­дньої фор­му­ли. Тому буду для себе вва­жа­ти цей резуль­тат оста­то­чним. …

Мате­ма­ти­чні роз­ва­ги — 2 Read More »

Мітки: , ,

У мене пога­на зви­чка — часто колу­па­ти ніко­му не потрі­бні речі. Цьо­го разу об’єктом моїх дома­гань ста­ло рів­ня­н­ня . Його, як відо­мо, ана­лі­ти­чно розв’язати не можна. Тому, вико­ри­сто­ву­ю­чи свою бібліо­те­ку libpww з моди­фі­ко­ва­ним тесто­вим клі­єн­том, я зна­йшов розв’язки для цілих від 1 до …

Мате­ма­ти­чні роз­ва­ги Read More »

Мітки: , ,