Мітки: матлаб

Те ж саме для КАМ-64:

Мітки: , ,

Апро­кси­ма­цій­ний вираз для визна­че­н­ня ймо­вір­но­сті біто­вої помил­ки в кана­лі з АБГШ за вико­ри­ста­н­ня КАМ-16 вигля­дає так:

Точність не ого, навіть на гра­фі­ку помі­тне роз­хо­дже­н­ня, але на від­різ­ку до 50 разів довір­ча ймо­вір­ність 95%.

Мітки: , ,

ОК, це остан­нє в сьо­го­дні­шній серії :D.

Рів­ня­н­ня: .

Розв’язок: .

Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня: .

Гра­фік як так і тре­ба:

Мітки: , ,

Покру­тив­ши матлаб, зна­йшов ще кра­щу апро­кси­ма­цію для розв’язку рів­ня­н­ня . Фор­му­ла вигля­дає так:

Як видно, вона про­сті­ша, бо без лога­ри­фма. Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня скла­дає , що зна­чно мен­ше, ніж за засто­су­ва­н­ня попе­ре­дньої фор­му­ли. Тому буду для себе вва­жа­ти цей резуль­тат оста­то­чним.

Але в іншо­му я пішов ще далі. Узяв, зна­чить, рів­ня­н­ня , про­ро­бив із ним ті самі дії й отри­мав таке ріше­н­ня:

Сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня від чисель­них розв’язків: .

Гра­фік ось:

Забув ще ска­за­ти, що у всіх обчи­сле­н­нях точність чисель­но­го алго­ри­тму скла­да­ла .

Ота­ка от роз­мин­ка для моз­ку.

Мітки: , ,

У мене пога­на зви­чка — часто колу­па­ти ніко­му не потрі­бні речі.

Цьо­го разу об’єктом моїх дома­гань ста­ло рів­ня­н­ня . Його, як відо­мо, ана­лі­ти­чно розв’язати не можна. Тому, вико­ри­сто­ву­ю­чи свою бібліо­те­ку libpww з моди­фі­ко­ва­ним тесто­вим клі­єн­том, я зна­йшов розв’язки для цілих від 1 до 100000 мето­дом посту­по­во­го набли­же­н­ня. Потім засто­су­вав матла­бів­ську шту­ку curve fitting, у резуль­та­ті чого отри­мав такий розв’язок:

Сумі­ще­ний гра­фік чисель­них і при­бли­зних ана­лі­ти­чних розв’язків пока­за­но ниж­че.

Фор­му­ла не супер­то­чна, але як оці­но­чна, ІМХО, годи­ться. По-хоро­шо­му, її тре­ба пере­ві­ри­ти хоча б за кри­те­рі­єм Пір­со­на, але то вже мені дій­сно не буде чого роби­ти. Років так через 160 пере­ві­рю.

Єди­не, що я зро­бив — обчи­слив сере­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня, яке рів­не . Нор­маль­но, як на мене.

Мітки: , ,