Мітки: література

Виклав вірш на http://gak.com.ua/, тепер думаю, що з того вийде. Вла­сне, ось воно: http://gak.com.ua/creatives/1/5102, там з деяким часом мають з'явитися рецен­зії. Ціка­во було б почи­та­ти ;).

Мітки:

Я таки напи­сав листа до жито­мир­сько­го літе­ра­тур­но­го жур­на­лу "Оксія". Думаю домо­ви­ти­ся з ними про те, щоб вони надру­ку­ва­ли щось із моїх вір­шів.  Зараз оце собі думаю, чи вар­то було вза­га­лі зв'язуватися з публі­ка­ці­єю ;). Біль­ше нічо­го сер­йо­зно­го.

Мітки:

Так, це та річ, що зве­ться авто­ма­том, з якої я сьо­го­дні стрі­ляв. Було 9 патро­нів. 3 оди­но­чни­ми, 6 чер­гою. Оди­но­чни­ми влу­чив всі­ма в ціль (за що офі­цер, який був за мною закрі­пле­ний, ска­зав "моло­дець" і що в мені "щось є"). Чер­гою хрі­но­во стрі­ля­ти, нема нави­чок, тому я, хоч …

АК-74 Read More »

Мітки: , ,

Тестую зараз отри­ма­ний Linux Mint miniKDE. Дуже подо­ба­є­ться, все заве­ло­ся без зусиль, все кла­сно, гар­но і не глю­чить. Вчо­ра почав пра­ви­ти текст, пере­да­ний мені Коли­бен­ком. Зве­ться "Лица­рі без­ум­ства". Окрім того, що він сам по собі порів­ня­но з інши­ми вже існу­ю­чи­ми здо­ро­вий, так …

На інфор­ма­ти­ці Read More »

Мітки: , ,

Але неве­ли­кий і недов­го, хоча гри­мі­ло добря­че. На обла­сно­му кон­кур­сі ЮІР 5‑те місце. Ну їх… Бідний Коля :)… Порвав своє про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу", але нато­мість виклав дещо ціка­ве. Читай­те. Не жар­ко.

Мітки: ,

Чомусь я ще не сплю. Сту­кну­ло в голо­ву шука­ти видав­ни­цтво, куди можна посла­ти свої вір­ші. Дов­бу цим Коли­бен­ка. Про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу" ще не порвав. Але хто-зна, от ляжу спа­ти, сам Патрік лише знає, що в голо­ву мені сту­кне. Все, добра­ніч.

Мітки:

Але то все таке. Подя­ка така собі… Жар­ко. Про­дов­же­н­ня епі­ло­гу напи­сав, лежить у порт­фе­лі, але чомусь викла­да­ти його не хоче­ться. Пор­ву і вики­ну. Як люди уму­дря­ю­ться в таку жару хво­рі­ти на засту­ду?

Мітки:

Зло: схо­же, я таки тро­хи при­хво­рав — гор­ло; інет сьо­го­дні цілий день видє­лу­є­ться; на інший сай­тах намер­тво пере­ста­ло пра­цю­ва­ти моде­ру­ва­н­ня комен­та­рів; надво­рі жар­ко… ні… там ПЕКЛО!; і вза­га­лі… :). Нади­бав сайт, де можна ска­ча­ти музи­ку з теле­пе­ре­да­чі "Что? Где? Когда?" Дві mp3-хи …

Return to Innocence Read More »

Мітки: , , ,