Мітки: література

Пишу з екза­ме­ну по інфор­ма­ти­ці. Здав :)))). Вчо­ра дочи­тав Чапе­ка "Белая болезнь". Спо­до­ба­ло­ся. А зараз читаю Стру­га­цьких "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"". Кла­сно :).

Мітки: ,

Іду на 17:00 на ста­діон. Буде гран­діо­зний фут­бол — "Зв'язківець" — Попо­во. Вчо­ра з Коля­ном поси­ді­ли, пив­ка попи­ли. В таку жару якраз. А перед тим хотів на тан­ці. Посмі­яв­ся хоч, та і сам тро­хи… гм… якщо так можна ска­за­ти, то потан­цю­вав. Дочи­тав Стру­га­цьких …

Фут­бол Read More »

Мітки: , ,

Поки вирі­шив, що до "Оксії" нічо­го не над­си­ла­ти­му (Коли­бен­ко, МАЛЧАТЬ!!!). Тим часом чер­го­ва публі­ка­ція на ГАКу: http://gak.com.ua/creatives/2/5266.

Мітки:

Дочи­тав "Силай­ское ябло­ко". Нема слів, твір гар­но зба­лан­со­ва­ний, закін­че­ний, його при­єм­но і ціка­во чита­ти. Почав чита­ти Каре­ла Чапе­ка "Фабри­ку Абсо­лю­та". Чапек геній :).

Мітки:

Наче, 12. Але ж поми­л­ка-то була ;). Почав чита­ти  Танен­ба­у­ма "Опе­ра­ци­он­ные систе­мы. Разра­бо­тка и реа­ли­за­ция". Пру­ся. Тре­ба схо­дить від­мі­ти­ти зда­чу чер­го­во­го екза­ме­ну.

Мітки: ,

Про­чи­тав Гро­мо­ву "Гле­ги". Твір дуже спо­до­бав­ся, але таке вра­же­н­ня, що він неза­кін­че­ний. Тим не мен­ше, реко­мен­дую. Зараз читаю Наза­ро­ва "Силай­ское ябло­ко". Дуже подо­ба­є­ться. Це остан­ній твір зі збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Попри­би­рав в кім­на­ті.

Мітки: ,

Ага, між зако­ха­ні­стю і… неза­ко­ха­ні­стю :). Не хоче­ться завча­сно роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся, але я таки знаю, що з цьо­го нічо­го не вийде, хоча Муза Вона, думаю, іде­аль­на. Ех… О 17:00 йду диви­ти­ся супер­фут­бол, гра­ють "Газо­вик" (Нові Сан­жа­ри) і "Чиста кри­ни­ця" (Дра­би­нів­ка). Це буде бата­лія, …

Балан­сую на гра­ні Read More »

Мітки: , ,

Про­чи­тав Абра­мо­ва "В лесу при­фрон­то­вом". Все з тієї ж збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Зви­чай­но, дуже спо­до­ба­ло­ся. Реко­мен­дую всім.

Мітки:

З укра­їн­ської мови. І через те, що я пре­тен­дую на якусь три­кля­ту, ніко­му не потрі­бну медаль, мені дове­ло­ся сиді­ти там, чека­ти хто-зна чого, поки пере­ві­рять робо­ти восьми людей за три (!) годи­ни. Через це я не встиг ні по музи­ку, ні по диск …

Екза­мен Read More »

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)). Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія …

Вся­ке різне Read More »

Мітки: , , ,