Мітки: література

Забув напи­са­ти те, що хотів. Із досві­ду від­ві­ду­ва­н­ня різних літе­ра­тур­них фору­мів бачу (та і не я один), що дій­сно гар­них тво­рів там мало. Зві­сно, десь ця нечисть має вари­ти­ся, але необ­хі­дно, аби був закри­тий ресурс, куди пишуть нор­маль­ні суча­сні пое­ти і письмен­ни­ки, а не …

Зно­ву в Киє­ві Read More »

Мітки: , , ,

Після вста­нов­ле­н­ня река­птчі кіль­кість спа­му в камен­тах зни­зи­ла­ся до нуля, що під­твер­джує те, що це були боти, хоча я десь читав (судя­чи вза­га­лі з хара­кте­ру камен­тів), що це можуть бути найня­ті люди. Ну або ж людям тепер влом чита­ти каптчу. Ана­лі­ти­ка Гугла також пока­зує …

Кіль­кість спа­му Read More »

Мітки: , ,

Осво­їв і це.

Мітки: ,

Про­чи­тав і це, за день, з ноут­бу­ка.

Мітки: ,

Про­чи­тав Аку­ні­на «Стат­ский сове­тник» в еле­ктрон­но­му вигля­ді. Спо­до­ба­ло­ся. На чер­зі інші його тво­ри.

Мітки: ,

Незна­ком­ка Мне тебя ни забыть, ни запом­нить; отой­де­шь, как деся­тки дру­гих, в тиши­ну обжи­тых своих ком­нат, в кол­дов­ство сно­ви­де­ний моих. От моей бело­крылой печа­ли, вдоль пустын­но­го пля­жа сколь­зя, силу­эты задум­чи­вых чаек уне­сут и опла­чут тебя. И опять, задыха­ясь от боли, буду я вспо­ми­нать по …

Із впо­до­ба­но­го Read More »

Мітки:

Мав наго­ду сьо­го­дні на вла­сні вуха озна­йо­ми­ти­ся з нашим укра­їн­ським літе­ра­тур­ним аван­гар­дом. Був на кон­кур­сі «КОЛІР», орга­ні­зо­ва­ний гро­мад­ською орга­ні­за­ці­єю «Коло» за під­трим­ки видав­ни­цтва «Смо­ло­скип». Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні. Ну, по-пер­ше, плюс за те, що про­во­ди­ла­ся ця шту­ка у Киє­­во-Моги­­ля­н­ській ака­де­мії. По-дру­­ге, мінус за те, …

Літе­ра­тур­ний аван­гард Read More »

Мітки: , , , , ,

Зби­рав­ся сьо­го­дні їха­ти до Фон­ду укра­їн­ської куль­ту­ри, але чомусь так пере­хо­ті­ло­ся, мабуть що після поїзда, а ще болить спи­на. Зав­тра літе­ра­тур­ні чита­н­ня. Зби­ра­ю­ся йти.

Мітки: , ,

Горя­чий Секс и нежная Любо­вь Одна­жды позна­ко­ми­лись, ску­чая. И вече­ром в боже­ствен­ный клу­бок Они спле­лись сво­бо­дно и слу­чай­но. Ах, этот Секс, он был нем­но­го груб, Нетер­пе­лив и чуто­чку разв­ра­тен. Он языком касал­ся тай­ных губ, Когда Любо­вь при­се­ла на кро­ва­ти. Она пусти­лась тан­це­вать в ночи. Сна­ча­ла в уди­ви­тель­ных …

Пере­пов­не­н­ня Read More »

Мітки:

Гар­нень­ка дів­чи­на №1: Лью­іс Кер­рол «Али­са в зазер­ка­лье». Видно, що читає про себе вдум­ли­во і по ролях – мор­щи­ться, смі­є­ться, диву­є­ться. Гар­нень­ка дів­чи­на №2: Юрій Андру­хо­вич. На жаль, що саме, не роз­гле­дів. Жіно­чка: якась фігня з пси­хо­ло­гії. Лисий дяде­чко: сві­жа газе­та, чер­го­ві полі­ти­чні …

Що чита­ють у метро – 1 Read More »

Мітки: , ,