Мітки: література

Від­був своє вдо­ма, тепер, за дві годи­ни, їха­ти­му на поїзд. Читав фан­та­сти­ку і Олій­ни­ка. Писав СРМ, Стрі­мОС і один вірш. Бага­то стрі­ляв з пнев­ма­ти­ки. Бачив­ся з одно­кла­сни­ка­ми. Вже над­то жар­ко аби вчи­ти­ся. Скіль­ки ж можна. P. S. Вийшло 2.6.30, я пру­ся з роз­ро­бни­ків: на голов­но­му сай­ті ніц …

Back to Kyiv Read More »

Мітки: , , ,

Місто-без-диму Обер­ну­тись востан­нє. Й забу­ти це місто-без-диму. Неслу­хня­не волос­ся схо­ва­ти під хус­тку кві­тча­сту. Я тебе зали­шаю й себе зали­шаю від­ча­сти. Не від слаб­ко­сті. Про­сто напам’ять. Чи про­сто для рими. Боже­ві­л­ля не вирок. А від­стань само­тніх дистан­цій. До людей чи до Бога. Та все ж таки …

Пое­зія Read More »

Мітки:

Про­снув­ся перед самим обі­дом… мабуть, тому, що ліг над­то пізно. Зно­ву йшов дощ, при­чо­му спо­ча­тку в Киє­ві, а потім і у нас. Пограв­ся тро­хи з андро­і­дним СДК. Екліпс тупий. Пере­міг лаво­чку. Обдер усе, що тре­ба було, та ще і за рекор­дно коро­ткий час. Пере­шив вай­фай­ну …

День восьмий Read More »

Мітки: , ,

Про­снув­ся сам, і, що див­но, до обі­ду. Про­гра­мив Стрім, зно­ву бло­ку­ва­н­ня. Потім дер ста­ру, 100-літню лаво­чку. Спо­ча­тку про­сто шпа­те­лем, а потім пішов в мага­зин, взяв яко­їсь нецен­зур­но­го вигля­ду ріди­ни, до того ж, смер­дю­чої. Роз­во­див з аце­то­ном і покри­вав ста­ру фар­бу на лав­кі. Вона через …

День сьо­мий Read More »

Мітки: , , ,

Похід у шко­лу. Про­ве­де­ний урок біо­ло­гії у 8‑му кла­сі. Роз­мо­ви з вчи­те­ля­ми. Поїзд­ка в Заче­пи­лів­ку до роди­чів на вело­си­пе­ді. Карел Чапек. Вечір­ні ката­н­ня на вело­си­пе­ді Сан­жа­ра­ми. Допо­ма­гає роз­ві­я­ти­ся і, водно­час, скон­цен­тру­ва­ти­ся. Докон­цен­тру­вав­ся до спо­га­дів про Ірку. Так і катав­ся пів­го­ди­ни, роз­ду­му­ю­чи, чому так ста­ло­ся. Вече­ря. …

День пер­ший Read More »

Мітки: , ,

Летят возду­шные шары, И самый све­тлый в выши­не — твоя душа. Он отрыва­е­тся лег­ко, А мы стоим и смо­трим в небо, не дыша. И, сла­ва Богу, дождь пошел, И сквозь заве­су ты моих не види­шь слез. Ты выше раду­ги уже! Сия­ют лица горо­жан: воскрес Хри­стос! Весь …

Мда… Read More »

Мітки: ,

— Кон­чай искать смысл жизни. Помень­ше думай и буде­шь сча­стлив! — А Вы сча­стли­вы? — Э, нет, в том-то и вся беда! © Дуглас Адамс, «Путе­во­ди­тель авто­сто­пщи­ка по гала­кти­ке».

Мітки: ,

Вияв­ля­є­ться, сло­ва одні­єї з пісень улю­бле­ної гру­пи «Леги­он» – це сло­ва із арії Мефі­сто­фе­ля із опе­ри Шар­ля Гуно «Фауст» за 1859‑й рік. Про­зрів, як читав: шчолк. До речі, до цьо­го б не дійшов, якби не Аку­нін з його «Нефри­то­выми чётка­ми».

Мітки: , ,

Я Вас читал, чего же боле? Что я ещё мог про­чи­тать? Ни Брод­ский, ни Гомер, ни Кра­сов Как Вы не смо­гут напи­сать: Читал наме­дни Гёте : при­ми­тив! «Ска­бре­зной кро­ви ипо­стась риста­лищ! Дво­я­ко­выпу­клых сте­на­ний цита­дель! Апо­фе­о­зом дней архан­гел свой зов утра­тил, пло­тью …

КВН, Утом­лён­ные Солн­цем Read More »

Мітки: ,

Зна­хо­джу себе у абстра­кних літе­ра­тур­них дис­ку­сі­ях на тему чийо­гось вір­ша, де можна спро­бу­ва­ти не дати міз­кам пере­тво­ри­ти­ся на боло­то і тро­хи пов­прав­ля­ти­ся у май­стер­но­сті викла­да­ти дум­ки та від­би­ва­ти напа­ди супер­ни­ка.

Мітки: ,