Мітки: література

Дяка Наті за фото. Я в Киє­ві, Даша вигра­ла каву.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні­шні поси­день­ки з Ірван­цем у «Купі­до­ні».

13626616_606341529535352_6122629716731686034_n

Мітки: ,

Дві най­більш дикі речі, які я поба­чив під час рефа­кто­рін­гу чужо­го коду на Сі, — це замі­на include header через extern'и і при­му­со­ва інде­кса­ція маси­вів з оди­ни­чки з пере­да­чею вка­зів­ни­ка на чужу область пам’яті. Най­го­лов­ні­ше, що це два випад­ки коре­ктно­го коду, але чому таке комусь при­хо­дить у голо­ву, я не знаю.

Зро­бив анонс dnsbalancer'а на ЛОРі, спро­во­ку­вав­ши хей­те­рів на весе­лий тред. Хоча, насправ­ді, там кіль­ка сві­тлих ідей для роз­роб­ки є, над чим я зараз поти­хень­ку думаю.

Також опу­блі­ку­вав від­ре­фа­кто­ре­ний плю­со­вий код ретре­ке­ра XBTT, ми його вико­ри­сто­ву­є­мо, щоб нада­ва­ти кори­сту­ва­чам retracker.local (тро­хи еко­но­мить зов­ні­шній тра­фік). Насправ­ді, я його хотів про­сто опа­ке­ти­ти, але код там настіль­ки гиде­зно був зібра­ний доку­пи (хоча сам по собі дово­лі стро­го писа­ний по стан­дар­ту), що я вирі­шив витра­ти­ти кіль­ка годин сво­го робо­чо­го часу, щоб при­ве­сти його до ладу хоча б з виду.

Ну і про більш при­єм­не. Сьо­го­дні був один із тих над­зви­чай­но рід­кі­сних днів, коли я читав свої вір­ші на публі­ку. Це була 141-ша «Пер­ша кава від Кав’ярні Куль­чи­цько­го» в Купі­до­ні на Пушкін­ській, і насту­пної субо­ти я, мабуть, піду ще. Чита­ти мені є що.

А ще отри­мав авто­граф у при­мір­ни­ку дете­ктив­них новел «Мані­як на замов­ле­н­ня» (поси­ла­н­ня даю тіль­ки щоб було видно, як вигля­дає ця книж­ка) від само­го Опо­від­а­ча. Там опу­блі­ко­ва­на одна її нове­ла.

Мітки: , ,

Дочи­тав Юлі­а­на Сємьо­но­ва, те, що в мене було. Рані­ше осво­їв «Сем­над­цать мгно­ве­ний весны» і «При­ка­за­но выжить» (пер­ший том кни­ги «Пози­ция»), а оце за остан­ні кіль­ка міся­ців зал­пом про­чи­тав дру­гий і тре­тій том («Экспан­сия»), плюс «Испан­ский вари­ант» і «Аль­тер­на­ти­ва» окре­мою кни­гою.

Ціка­во.

Почав рити­ся в непро­чи­та­но­му, то вияви­ло­ся, що зали­шив­ся лише один том радян­ської фан­та­сти­ки за 1966‑й рік, а також попу­ляр­на хімія у двох томах. Пев­но, ско­ро зно­ву загля­ну на ого­ньок у «Букі­ніст», тіль­ки поки не знаю, по що.

Час­тко­во оно­вив пор­тфо­ліо фото­гра­фій, але це ще не все, бо лежить напів­ро­зі­бра­ний аль­бом із бота­ні­чно­го саду. При­найм­ні, поло­ви­ну фоток я вже почи­стив, а ще скле­їв одну пано­ра­му.

У субо­ту вело­день.

Мітки: , ,

Дочи­тав роман «Доктор Жива­го». Швид­ко про­чи­тав, дома ж роби­ти осо­бли­во нічо­го. Добре напи­са­но, але чомусь не дуже заче­пи­ло. Мабуть, через те, що я думав і спо­ді­вав­ся, що в рома­ні буде пере­ва­жно місти­ка (ну от так чомусь зда­ва­ло­ся), а вияви­ло­ся, що там зов­сім не те.

Єди­не, що більш-менш влу­чно:

Не пла­чь, не мор­щь опу­хших губ,
Не соби­рай их в склад­ки.
Разбе­ре­ди­шь при­со­хший струп
Весен­ней лихо­рад­ки.

Сни­ми ладонь с моей гру­ди,
Мы про­во­да под током.
Друг к дру­гу вно­вь, того гля­ди,
Нас бро­сит нена­ро­ком.

Прой­дут года, ты всту­пи­шь в брак,
Забу­де­шь неустрой­ства.
Быть жен­щи­ной — вели­кий шаг,
Сво­дить с ума — герой­ство.

А я пред чудом жен­ских рук,
Спи­ны, и плеч, и шеи
И так с при­вя­зан­но­стью слуг
Весь век бла­го­го­вею.

Но как ни ско­выва­ет ночь
Меня коль­цом тоскли­вым,
Силь­ней на све­те тяга про­чь
И манит страсть к разрывам.

Мітки: ,

Наві­що кожен раз іти у сни?
Чека­ти про­ви­ді­н­ня і про­зрі­н­ня?
Можли­во, кра­ще жити в напів­сні
неви­спа­ним і м'ятим при­ви­ді­н­ням.
У роз­па­лі суча­сно­го жит­тя
на попе­ли­щах душ гуляє вітер.
І струн не грає музи­ка жива,
а тіль­ки ски­глить і скре­го­че тихо.
Нав­по­ше­пки й нав­шпинь­ки про­бі­жу,
щоб зом­бо­лю­ди не від­чу­ли жару.
Я кра­ще новий світ ство­рю з вогню,
ніж в попе­лі загра­ю­ся пожа­ром.
Так ста­лось, що в ска­лі­че­ній душі
не кожен може вгле­ді­ти про­зрі­н­ня,
тому не вірять люди в свої сни,
від­ма­ху­ю­ться й забу­ва­ють тіні.
А май­бу­т­тя зни­кає у віках,
коли ми так неща­дно себе нищим.
Які ж пло­ди на зву­гле­них гіл­ках,
коли гни­ле і чор­не кор­не­ви­ще?

07.01.2013

Звід­си.

Мітки:

Дочи­тав «Бесы» Досто­єв­сько­го. Не подо­ба­є­ться він мені, цей Федір Михай­ло­вич, ну ніяк. Може, ще щось його про­чи­та­ти?

А вза­га­лі тре­ба поки пере­ста­ти вишу­ку­ва­ти нові кни­ги, бо лежать недо­чи­та­ні ста­рі. Тих же Олі­фе­рів, про того ж Хру­що­ва. А потім бра­ти­ся ще за щось, поки не знаю за що.

Мітки: , ,

Книж­ку Сокра­та Пла­то­но­ва «После ком­му­ни­зма» дочи­тав. Після пер­шої тре­ти­ни вона пішла наба­га­то лег­ше, ніж спо­ча­тку, тому далі при­но­си­ла виклю­чно задо­во­ле­н­ня. Реко­мен­ду­є­ться хоча б для загаль­но­го роз­ви­тку.

Далі будуть «Бесы».

Мітки: , , ,

Дочи­тав сабж. Що сим­во­лі­чно, зна­чний обсяг про­чи­тав у поїзді. Якби не восьма части­на, було б усе ОК, а так вра­же­н­ня дуже нео­дно­зна­чні.

Що чита­ти далі — ще не знаю, але перед тим, як почи­на­ти щось нове, тре­ба завер­ши­ти чита­ти Пла­то­но­ва.

Мітки: , , ,

Про­чи­тав Набо­ко­ва «Каме­ра обску­ра». Набо­ков мені пішов наба­га­то лег­ше й весе­лі­ше, аніж Досто­єв­ський, але все одно насту­пним тво­ром буде «Анна Каре­ни­на»…

Мітки: , , ,