Мітки: література

Дяка Наті за фото. Я в Киє­ві, Даша вигра­ла каву.

Мітки: , , ,

Сьо­го­дні­шні поси­день­ки з Ірван­цем у «Купі­до­ні».

Мітки: ,

Дві най­більш дикі речі, які я поба­чив під час рефа­кто­рін­гу чужо­го коду на Сі, — це замі­на include header через extern'и і при­му­со­ва інде­кса­ція маси­вів з оди­ни­чки з пере­да­чею вка­зів­ни­ка на чужу область пам’яті. Най­го­лов­ні­ше, що це два випад­ки коре­ктно­го коду, але чому таке …

Про роз­роб­ки Read More »

Мітки: , ,

Дочи­тав Юлі­а­на Сємьо­но­ва, те, що в мене було. Рані­ше осво­їв «Сем­над­цать мгно­ве­ний весны» і «При­ка­за­но выжить» (пер­ший том кни­ги «Пози­ция»), а оце за остан­ні кіль­ка міся­ців зал­пом про­чи­тав дру­гий і тре­тій том («Экспан­сия»), плюс «Испан­ский вари­ант» і «Аль­тер­на­ти­ва» окре­мою кни­гою. Ціка­во. Почав рити­ся …

Літе­ра­ту­ра Read More »

Мітки: , ,

Дочи­тав роман «Доктор Жива­го». Швид­ко про­чи­тав, дома ж роби­ти осо­бли­во нічо­го. Добре напи­са­но, але чомусь не дуже заче­пи­ло. Мабуть, через те, що я думав і спо­ді­вав­ся, що в рома­ні буде пере­ва­жно місти­ка (ну от так чомусь зда­ва­ло­ся), а вияви­ло­ся, що там зов­сім не те. Єди­не, …

Пастер­нак Read More »

Мітки: ,

Наві­що кожен раз іти у сни? Чека­ти про­ви­ді­н­ня і про­зрі­н­ня? Можли­во, кра­ще жити в напів­сні неви­спа­ним і м'ятим при­ви­ді­н­ням. У роз­па­лі суча­сно­го жит­тя на попе­ли­щах душ гуляє вітер. І струн не грає музи­ка жива, а тіль­ки ски­глить і скре­го­че тихо. Нав­по­ше­пки й нав­шпинь­ки про­бі­жу, щоб зом­бо­лю­ди не від­чу­ли жару. …

Зату­хлим вогни­кам Read More »

Мітки:

Дочи­тав «Бесы» Досто­єв­сько­го. Не подо­ба­є­ться він мені, цей Федір Михай­ло­вич, ну ніяк. Може, ще щось його про­чи­та­ти? А вза­га­лі тре­ба поки пере­ста­ти вишу­ку­ва­ти нові кни­ги, бо лежать недо­чи­та­ні ста­рі. Тих же Олі­фе­рів, про того ж Хру­що­ва. А потім бра­ти­ся ще за щось, …

Про кни­ги Read More »

Мітки: , ,

Книж­ку Сокра­та Пла­то­но­ва «После ком­му­ни­зма» дочи­тав. Після пер­шої тре­ти­ни вона пішла наба­га­то лег­ше, ніж спо­ча­тку, тому далі при­но­си­ла виклю­чно задо­во­ле­н­ня. Реко­мен­ду­є­ться хоча б для загаль­но­го роз­ви­тку. Далі будуть «Бесы».

Мітки: , , ,

Дочи­тав сабж. Що сим­во­лі­чно, зна­чний обсяг про­чи­тав у поїзді. Якби не восьма части­на, було б усе ОК, а так вра­же­н­ня дуже нео­дно­зна­чні. Що чита­ти далі — ще не знаю, але перед тим, як почи­на­ти щось нове, тре­ба завер­ши­ти чита­ти Пла­то­но­ва.

Мітки: , , ,

Про­чи­тав Набо­ко­ва «Каме­ра обску­ра». Набо­ков мені пішов наба­га­то лег­ше й весе­лі­ше, аніж Досто­єв­ський, але все одно насту­пним тво­ром буде «Анна Каре­ни­на»…

Мітки: , , ,